پرسش خود را بپرسید

برابر پارسیِ روان برای واژه «تاثیر»

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١٩٠

بهترین جانشین و برابر پارسی (که بسیار روان بوده و در روزمره از آن بهره برده بشه)  برای واژه «تاثیر» در چند نمونه و گزاره زیر چیست؟

۱. تاثیر دوست خوب بر زندگی ما

۲. تاثیرگذاری کشور چین بر  اقتصاد جهانی

۳. تاثیرات  فرهنگی جنگ بر روی مردم

٣٨٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١٤

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

شگفتا دوستمان میگوید برابر پارسی تاثیر  خوبان باز برابر عربی می اورند یکی میگوید اثرگذاری یکی میگوید قدرت نفوذ 

ما امروز پارسی سخن نمیگوییم
کارکرد/رد /پرتو/بازتاب/  انگیزش/برگرایی/برگرش در کرمانجی بندوره در سورانی کاریگری و در پشتو اغیز گویند  اغیز  همان اگیز  /انگیز است 

٢١,٤٧٠
طلایی
٢
نقره‌ای
٢١
برنزی
٣٠٥
تاریخ
٥ ماه پیش

برابر پارسی اثر و تأثیر رو میتونیم هنایش در نظر بگیریم؛

هناییدن : اثر کردن، تأثیر گذاشتن

هنایش :‌اثر ، تأثیر

هناییده : متأثر ،اثر گرفته ،تحت تأثیر 

تاریخ
٥ ماه پیش

کارسازی  خوب است. منبع: https://www.beparsi.com/

٩,٤١٢
طلایی
٢
نقره‌ای
١٦٠
برنزی
٨١
تاریخ
٥ ماه پیش
عکس پرسش

"اثر گذاری" روان تر ا ز تاثیر است 

٧٠١,١٨٠
طلایی
٥٥٨
نقره‌ای
١٥,٧٥٦
برنزی
٨,٥٣٦
تاریخ
٥ ماه پیش

بله ولی پارسی نیست

-
٥ ماه پیش

بازخورد ،پی امد  ،رد پا،

١٥,٣١٠
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٤١
برنزی
٢١٤
تاریخ
٥ ماه پیش

کارایی ، قدرت نفوذ ، باز تاب ،  باز خورد

٢,٠٩١
طلایی
٠
نقره‌ای
٧٨
برنزی
٣٢
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما