تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤١

انتقال دادن - نقل مکان کردن - احساساتِ. . . . . . را برانگیختن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١٠

در - در ظرف - در داخل - در چارچوب

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

اسم خاص مذکر - جیمی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

نانسی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٩

نام یک فیلم امریکایی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٨

To notice something is to see it for the first time

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

شعبده باز

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١٩

مطمئن - قطعی - حتمی - مسلّم - معین - مشخص - خاص

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

A driveway is a short private road that leads to a person's home

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٦

راه ماشین رو - ورودی اتومبیل

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٢

نه چندان - به ندرت - بسیار کم

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

به پایان رسیدن - تمام شدن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
-١٩

بالاخره - سرانجام

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥٦

1 - منتهی شدن به - انجامیدن به 2 - سرانجام به. . . . . . رسیدن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧٠

Stick ؛ 1 - چسبیدن - چسباندن 2 - لول - قطعه - تکه Stick in one's mind ؛ در ذهن کسی ماندن Stick out ؛ 1 - بیرون زدن ( از ) 2 - کاملاً آشکار بودن - پید ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦٤

گستره - محدوده - طیف - حوزه - دامنه - نوسان داشتن - متغیر بودن - گسترش داشتن - امتداد داشتن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

رنگارنگ - رنگی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٩

مترو

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

مانند - همانند

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

dollar or dollars

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤

لوازم آرایشی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

گذشته فعل dig به معنی حفر کردن - کندن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٨٦

به طور همزمان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦

خوارج دشمنان حضرت علی ( ع ) در جنگ نهروان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١

ستمگران دشمنان حضرت علی ( ع ) در جنگ صفّین

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤

پیمان شکنان دشمنان حضرت علی ( ع ) در جنگ جمل ( از جمله طلحه و زبیر و عایشه ( همسر پیامبر ) )

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٣

تحقیق - بررسی - مطالعه - رسیدگی - بازجویی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢١

به جایِ - در عوضِ - به جای اینکه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٢

برای مثال - به عنوان نمونه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٢

دادگاه تفتیش عقاید

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٨٩

نخستین - اولیه - آغازین

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

سیستم ایمنی بدن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

انتخاباتی، ( مربوط به ) انتخاب کنندگان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٤٣

به شرط اینکه - مادامی که - تا وقتی که

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٤

تا کی - چقدر طول دارد ( در ریاضیات )

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٠

تازه - همین الان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٥٢

به جز

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

دیگر

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٧

در حال حاضر

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

فعلی - کنونی - روز

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٠

چه شده است؟

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

از سوی دیگر

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٩

از یک سو

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧٥

بلکه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٣

ترجیح دادن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

صلح طلبی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

بسیار قیام کننده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٠

بدی کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٨

به زور - اضطراراً

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٢

انحراف ذهن و آگاهی فرد یا جامعه از انجام یک کار لازم و ضروری با دعوت فریبنده و شوم به انجام کاری که در آن موقعیت ضروری نیست