مرتضی بزرگیان

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهlead in time١٨:٣٦ - ١٣٩٩/٠١/٢٤به مرور زمانگزارش
0 | 0
blindness١٧:٤٢ - ١٣٩٩/٠١/٢٤بی بصیرتی هم میشهگزارش
5 | 0
wasting disease١٥:٥٢ - ١٣٩٩/٠١/٢٤بیماری تحلیل برندهگزارش
12 | 0
reassurance١٠:١٢ - ١٣٩٩/٠١/٢٤اطمینان خاطرگزارش
44 | 0
turning out٢٠:٥٦ - ١٣٩٩/٠١/٢٣از آب درآمدنگزارش
5 | 0
at each other's throats٢٠:٢٣ - ١٣٩٩/٠١/٢٣به جان هم افتادنگزارش
23 | 0
android١٣:٥٩ - ١٣٩٩/٠١/١٩ربات انسان نماگزارش
5 | 1
scarred١٩:١٧ - ١٣٩٩/٠١/١٨زخم خوردهگزارش
7 | 1
cleaning agent١٥:٤٤ - ١٣٩٩/٠١/١٨ماده شویندهگزارش
0 | 0
fatherlessness٠٠:١١ - ١٣٩٩/٠١/١٨بی پدری گزارش
5 | 0
condoning٢٢:١٥ - ١٣٩٩/٠١/١٦اغماض کردن گزارش
2 | 0
publicizing١٧:١٥ - ١٣٩٩/٠١/١٦به اطلاع عموم رساندنگزارش
0 | 0
mythopoeic٢١:٤٩ - ١٣٩٩/٠١/١٤اسطوره سازگزارش
0 | 0
lynchpin٢٢:٠٦ - ١٣٩٩/٠١/١٣رکن اساسیگزارش
18 | 0
false consciousness١٦:١٧ - ١٣٩٩/٠١/١٣آگاهی دروغین گزارش
2 | 0
antihumanism١٥:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/١٢ضد انسان گراییگزارش
0 | 0
archetypal١٩:٥٢ - ١٣٩٩/٠١/١١کهن الگویی گزارش
9 | 1
protohistoric١٩:١٠ - ١٣٩٩/٠١/١١آغازتاریخیگزارش
0 | 0
harnessing١٤:٢٥ - ١٣٩٩/٠١/١١آماده کارکردن، مجهزکردنگزارش
5 | 0
any more than٢١:٢٠ - ١٣٩٩/٠١/١٠همانقدر همگزارش
5 | 0
governmentality٢٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠١/٠٩حکومت گریگزارش
0 | 0
sexual nonconformist٢٢:٣٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٩دگراندیشان جنسیگزارش
0 | 0
self serving٢١:٤٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٩خودسود گزارش
0 | 0
conformist١٦:٣١ - ١٣٩٩/٠١/٠٩سازشکارگزارش
9 | 0
potent٢٣:٠٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٨بسیار موثر گزارش
9 | 0
exclusionary٢١:٥٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٨سلب کنندهگزارش
2 | 1
self destruction٢١:٢٦ - ١٣٩٩/٠١/٠٧خود تخریبیگزارش
2 | 0
malign٢١:١٦ - ١٣٩٩/٠١/٠٧بدنام کردنگزارش
7 | 0
remain true١٨:٥٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٧وفادار ماندنگزارش
0 | 0
effortful١٤:٤١ - ١٣٩٩/٠١/٠٥پر زحمتگزارش
14 | 0
unnoticed٠٨:٥٣ - ١٣٩٩/٠١/٠٥توجه نشده، نادیده گرفته شده گزارش
34 | 0
reorder٢٢:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٤بازآراییگزارش
9 | 0
succession planning٠٩:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/٠١برنامه ریزی جانشین پروریگزارش
2 | 1
script٢٠:٣٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٩ذهن نوشتهگزارش
32 | 1
learning organization١٦:٣١ - ١٣٩٨/١٢/٢٩سازمان یادگیرنده گزارش
0 | 0
self regulatory١٣:٢٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٩خودگردان گزارش
7 | 0
unresponsiveness١٢:٣٣ - ١٣٩٨/١٢/٢٩خون سردی، بی عاطفگی، بی حسیگزارش
2 | 1
enveloping٠٨:٤٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٨پوشاننده، پوششیگزارش
5 | 0
sensationalism١٢:١٩ - ١٣٩٨/١٢/٢٧احساس گراییگزارش
5 | 0
mounting٠٩:٣٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٥روز افزونگزارش
32 | 0
circumventing٠٨:٤٤ - ١٣٩٨/١٢/٢٤دور زدنگزارش
5 | 1
candidness٠٨:٤٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٤صداقت گزارش
0 | 0
reinvest٢١:٣٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٣سرمایه گذاری مجدد گزارش
12 | 0
capital formation٢١:٣٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٣تشکیل سرمایه، ایجاد سرمایه گزارش
5 | 0
celebrated١٠:٢٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٣مشهور، مجلل، نامدارگزارش
16 | 1
patrimonialism٠٩:٤٤ - ١٣٩٨/١٢/٢٣سلطه موروثی گزارش
5 | 0
social recognition٢٢:٢٨ - ١٣٩٨/١٢/١٩به رسمیت شناسی اجتماعیگزارش
0 | 1
deskilling١٨:٥٦ - ١٣٩٨/١٢/١٩تقلیل مهارت، مهارت زداییگزارش
7 | 0
questioning٠٩:١٢ - ١٣٩٨/١٢/١٩شک کردن، زیر سوال بردنگزارش
21 | 0
confusing٢١:١٢ - ١٣٩٨/١٢/١٧اشتباه گرفتن هم میشهگزارش
32 | 1