مرتضی بزرگیان

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهlearning organization١٦:٣١ - ١٣٩٨/١٢/٢٩سازمان یادگیرنده گزارش
0 | 0
self regulatory١٣:٢٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٩خودگردان گزارش
7 | 0
unresponsiveness١٢:٣٣ - ١٣٩٨/١٢/٢٩خون سردی، بی عاطفگی، بی حسیگزارش
2 | 1
enveloping٠٨:٤٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٨پوشاننده، پوششیگزارش
5 | 0
sensationalism١٢:١٩ - ١٣٩٨/١٢/٢٧احساس گراییگزارش
5 | 0
mounting٠٩:٣٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٥روز افزونگزارش
30 | 0
circumventing٠٨:٤٤ - ١٣٩٨/١٢/٢٤دور زدنگزارش
5 | 1
candidness٠٨:٤٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٤صداقت گزارش
0 | 0
reinvest٢١:٣٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٣سرمایه گذاری مجدد گزارش
9 | 0
capital formation٢١:٣٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٣تشکیل سرمایه، ایجاد سرمایه گزارش
5 | 0
celebrated١٠:٢٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٣مشهور، مجلل، نامدارگزارش
16 | 1
patrimonialism٠٩:٤٤ - ١٣٩٨/١٢/٢٣سلطه موروثی گزارش
5 | 0
social recognition٢٢:٢٨ - ١٣٩٨/١٢/١٩به رسمیت شناسی اجتماعیگزارش
0 | 1
deskilling١٨:٥٦ - ١٣٩٨/١٢/١٩تقلیل مهارت، مهارت زداییگزارش
5 | 0
questioning٠٩:١٢ - ١٣٩٨/١٢/١٩شک کردن، زیر سوال بردنگزارش
21 | 0
confusing٢١:١٢ - ١٣٩٨/١٢/١٧اشتباه گرفتن هم میشهگزارش
32 | 1
so far so good١٨:٣٨ - ١٣٩٨/١٢/١٧تا اینجا همه چیز خوب استگزارش
28 | 3
conformity١٢:٤٥ - ١٣٩٨/١٢/١٦سازش پذیری گزارش
0 | 1
unfreedom٠٩:١٥ - ١٣٩٨/١٢/١٦اسارتگزارش
5 | 0
unforeseeable١١:٠٠ - ١٣٩٨/١٢/١٥غیر قابل پیش بینی گزارش
2 | 0
agribusiness١٨:٥٧ - ١٣٩٨/١٢/١٤کشاورزی تجاریگزارش
2 | 1
babyhood١٢:٥٠ - ١٣٩٨/١٢/١٣شیرخوارگی گزارش
0 | 1
minimizing١٩:٠١ - ١٣٩٨/١٢/١٢کوچک شمردن گزارش
7 | 0
psychological distress١٢:٢١ - ١٣٩٨/١٢/١٢رنج روانی گزارش
2 | 0
peristalsis١٩:٢٦ - ١٣٩٨/١٢/١١حرکات لوله گوارشگزارش
2 | 1
conjoint١٠:٤٨ - ١٣٩٨/١٢/١١مشترک گزارش
2 | 0
move on١١:٤٣ - ١٣٩٨/١٢/٠٧گذشتن از . . .گزارش
12 | 0
collective noun١٨:٠٧ - ١٣٩٨/١٢/٠٦اسم جمع گزارش
2 | 0
wholistic١٦:١٦ - ١٣٩٨/١٢/٠٦کل گرایانه گزارش
0 | 0
refreshingly١١:٤٢ - ١٣٩٨/١٢/٠٥نیرو بخش، تازه کنندهگزارش
5 | 0
dumbfounded٢٣:٠٠ - ١٣٩٨/١٢/٠٤مات و مبهوتگزارش
16 | 0
brutalization٠٩:١٨ - ١٣٩٨/١٢/٠٣وحشی گریگزارش
0 | 0
hallucinogenic١٦:١٦ - ١٣٩٨/١٢/٠٢توهم زا گزارش
14 | 0
on the money٢١:٣٤ - ١٣٩٨/١١/٣٠accurate, correctگزارش
5 | 0
strongly worded٠٩:٠٦ - ١٣٩٨/١١/٢٩شدید اللحنگزارش
7 | 0
irrefutably١٤:٣٩ - ١٣٩٨/١١/٢٧انکارناپذیرگزارش
7 | 0
paradise lost٠٩:٠٤ - ١٣٩٨/١١/٢٧بهشت گمشدهگزارش
2 | 0
self creation٢١:٥٢ - ١٣٩٨/١١/٢٦خودآفرینیگزارش
9 | 0
streetscape١٥:٢٤ - ١٣٩٨/١١/٢٦نمای خیابانگزارش
2 | 1
civically٠٨:٤١ - ١٣٩٨/١١/٢٦از لحاظ مدنیگزارش
2 | 0
glocalization١٨:٠٩ - ١٣٩٨/١١/٢٥جهان محلی شدنگزارش
5 | 1
one parent family٠٩:٢٩ - ١٣٩٨/١١/٢٥خانواده تک سرپرست گزارش
0 | 0
communitarianism١٩:٣٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤اجتماع گراییگزارش
2 | 0
if not١٥:٣٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤شاید حتیگزارش
44 | 1
opulence١٥:٠٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤ثروت، تمولگزارش
7 | 0
postindustrial١١:١٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤پساصنعتیگزارش
7 | 0
singularism٢٢:٥٠ - ١٣٩٨/١١/٢٣مفردگراییگزارش
0 | 0
macrosociological٢١:٣٥ - ١٣٩٨/١١/٢٣جامعه شناختی کلانگزارش
5 | 0
superpatriotic١١:٤٢ - ١٣٩٨/١١/٢٣فوق العاده میهن پرستگزارش
0 | 0
evolving١٠:٤٦ - ١٣٩٨/١١/٢٣روبه تکاملگزارش
16 | 0