تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
١

شاخص برازش استاندارد

تاریخ
٤ هفته پیش
پیشنهاد
٠

سال های عمر تطبیق شده برای ناتوانی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شمول - عدم شمول

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ابن رشد در زبان لاتین

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٣

در ریاضیات و آمار: مشروط به

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کالای مصرفی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دریافتهای نقدی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دلاری سازی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مصون کردن

پیشنهاد
٠

معادلات دیفرانسیل تصادفی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دوره جاری

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ریفلاکس مری

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تعریف شده توسطِ کاربر

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

حذف با بسامد رادیویی

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

داس

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

غش کردن بی حال شدن از حال رفتن

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٣

در امور نظامی، به طور خاص در مورد هواگردها، به معنی "بازآماد"

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

زیان زننده

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

امور پلیسی

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اسپرژیلوز

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

آزبستوز

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

ضد روماتیسمی

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

از نظر کالبد شناختی

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

التهاب مغز

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

بیش تهییج پذیری

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

عصبی - رفتاری

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

تکوپسی نورهای جرقه زننده که برخی از افراد در اثر بیماری ها ممکن است آنها را ببینند. یکی از انواع آئورا

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

عصب سه قلو عصب سه شاخه

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٨

در مورد بیماری ها: نامحسوس

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٢

عروق مغزی

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٣

"عوارض یا بیمار گونگی" معمولا وضعیتی باقی مانده از بیماری پس از درمان برای مثال: Morbidity associated with the surgical treatment: عوارض مرتبط با درم ...

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٢

حسی - پیکری

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

تصلب شریان

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٢

سکته ناقص

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
١

ترموآکوستیک امواج صوتی با دامنه بالا همراه با انتقال حرارت

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
١

شار جریان

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٢

دارای محدودیت زمانی

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٢

قابل مشاهده قابل اثبات نشان دادنی

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٥

عصب - روانشناختی

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٤

فراوانی یا تکرار هنگامی که متن در حال ارائه ی یک گزارش آماری است.

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٢

ناهنجاری شریانی وریدی

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٣

حزب گرایی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

خلیج فارس در جهان برکه ای هم به نام خلیج عربی وجود ندارد و در جنوب غربی ایران تنها خلیج فارس وجود دارد.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

حمله گاز انبری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

پهنه برفی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

علفزارهای کوهی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

تست ورزش یا تست استرس

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

نوازندگی