تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٧

قرار دهند

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٣

گیاهی است از تیره ٔ گندمیان که دارای خوشه های کوچکی میباشد. نباتی است یکساله و دانه های آن مدت مدیدی قادرند که قوه ٔ نمای خود را حفظ نمایند. ؛ زوان . ...

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٠

واژه نامه پزشکی نیاکان : گسلاندن= ( بضم گاف و فتح سین ) بریدن، پاره کردن رشته چیزی. گسلاننده: پاره کننده، کسی که رشته ای را بگسلاند . گسل: "بضم گاف و ...

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٤

ذخیره خوارزمشاهی ص 163 : آنچه از درازا شکافته شود و یک شکاف بیش نباشد

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤

فوت کن، نفس بگش

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٥

هدایت المتعلمین فی طب ص 192 و ذخیره خوارمشاهی ص 163 : استخوان شکسته که دو قسمت شده

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٤

از هم جدا شده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

این آماسی در ابتدای مغز ، از مایة آمیخته از صفرا و بلغَم است مانند آن تب که آن را غب غیر خالص می خوانند و نشان این بیماری آن است که بیمار به آن می ما ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

هدایت المتعلمین فی طب : انضام آن است که مجاری به داخل خود کشیده شود بخاطر خشکی یا گرفتگی یا ورم که در تنة مجرای بوجود آید مثل خناق گلو صفحه 192 باری ...

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٤

ذخیره خوارزمشاهی ص 163: کوفتگی - خرد شده

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٣

دارویی تلخ مانند صبر که آب منجود درختی است شبیه مغیلان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

شربین از تیره صنوبر است و ثمرش به ثمر سرو می ماند و از آن زرد تر است درختی است خاردار . . . این درخت را در زبان فارسی اورس گویند قانون ج 2 ص 317.

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢

بحر الجواهر : آواز بینی دیگشنری عربی به فارسی :صدای خرخر خوک , خرخر کردن , نالیدن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

نمک هندی سیاه رنگ است ولی سیاهش نفطی نیست در گوهر سیاه است . کتاب قانون ج 2 ص 227

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

کوز = جوز یعنی گردو

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

فرار کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

بیمارى بوذ کی او را سورنک خوانند و ناصور خوانند و سبب وى خونی بوذ سودائی. هدایت المتعلمین فی طب ص 293

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

افشره درختی است که آن را شربین می گویند. جلد 2 قانون ابن سینا ص 291

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٣

فرژه معادل کلمه فراشا یعنی لرزه می باشد

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٣

هدایه المتعلیمن فی طب : بن دندان

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٣

خواب، رویا

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٣

هدایت المتعلمین فی طب ص 192و ذخیره خوارمشاهی ص 163 : : زخم تازه را جراحت گویند و اگر کهنه شود ریش گویند

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٣

ذخیره خوارمشاهی : دست و پا ی و هم تن کشیدن و دراز کردن

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٣

زخم و قرحه ای که بر سر و روی پدید آید

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

بدانکه معنی خوذه سردردی باشد که همه سر ناگهانی درد خیزد . هدایت المتعلمین فی طب ص 231

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢

تغییر مزاج ، بیماری

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

در متن کتاب هدایت المتعلمین صفحه 362 نانخواه و کرویا در کنار هم برای درمان باد شکم ذکر شده پس نانخواه و کرویا یکی نیستند

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

و امکان دارد که این بالا آمدن بخارهای بلغَمی غلیظ از معده یا از اندامی دیگر به سمت مغز بر آمده باشند و این شخص در خواب خفه می گردد و این بیماری را در ...

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٠

براده فلزات

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢

این بیماریی است که موی سر و ابرو و ریش را میریزاند تا پوست از موی برهنه گردد و این بیماری از صفرای تُند گشته می باشد هدایت المتعلمین فی طب صفحه 205

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢

بمالی

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢

قانون ابو علی سینا : تف که دیگران آن را بزاق ما آن را تفث نامیده ایم

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢

اجزاء شبیه به هم

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢

منقطع

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

ودن کوهی که آن را کاکوتی خوانند . هدایت المتعلمن فی طب ص 262

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

شربین:شربین از تیره صنوبر است و ثمرش به ثمر سرو می ماند و از آن زرد تر است درختی است خاردار . . . این درخت را در زبان فارسی اورس گویند قانون ج 2 ص 31 ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

کتاب ابیدیمیا مربوط به جالینوس است اخوینی در کتاب هدایت المتعلمین فی طب می فرمایند: "جالینوس به تفسیر این فصل [سل] را از بقراط حکایت میکند در کتاب اب ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

درصفحه 278 متن کتاب هدایت المتعلمین بنام کندر توضیح داده شده

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١

غار و غور - قار و قور

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

غجی یعنی شیر زنه . هدایت المتعلمین فی طب ص 167

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٠

( الحاوی ) = درکتاب صیدنه آمده است : قیر را ازقعر دریاها بیرون آورند و کشتی ها را با آن بیندایند ونوعی ازآن رابادوکها می مالند و برخی هم زفت خشک راقی ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
-١٢

پرند - چرند و پرند. پرت و پلا. چرت و پرت . حرف مفت . هذیان . گفتار بیهده . سخن بیهوده و مهمل . رجوع به چرند شود.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

امبروسیا را بطرس و ارطاماسیا نیز می ‏نامند و آن گیاهی است علفی با شاخه‏ هاى زیاد به درازاى سه وجب، برگ آن به برگ سداب شباهت دارد و به ساق آن نزدیک اس ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

کوز هندى که ورا نارجیل خوانند. هدایت المتعلمین فی طب ص 162

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
-٣٠

چرند و پرند. پرت و پلا. چرت و پرت . حرف مفت . هذیان . گفتار بیهده . سخن بیهوده و مهمل . رجوع به چرند شود.

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
-١١

هدایت المتعلمین فی طب ص 192 و ذخیره خوارمشاهی ص 163 : زخم تازه را جراحت گویند و اگر کهنه شود ریش گویند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

هرگاه حال کبد تباه شد و، ناتوانی بر آن چیرگی یافت، حالتی براى کبد رخ مى‏دهد که پیش‏درآمد بیمارى استسقا است. این حالت را سوء قنیه گویند و به اسم سوء م ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

. روش ساخت شلیثا : قرصی بسیار نیکو برای این بیماری ( صرع ) است ؛ بگیرد شحم حنظل واسطوخودوس و بیضه سگ آبی از هر کدام برابر به وزن یک دِرم ، ایارج فیقر ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

صفت ذوالخطاطیف. تخم کرفس و انیسون و نانخواه و فقاح الادخر و اصل سوسن و دارصینی و حماما و زراوند طویل و شب یمانى و هزار اسفند و مر صافی و سلیخه و زعفر ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

چو ثولول که بر عضوی پدید آید و ثولول را به شهر من گندمه گویند و چون گوشت فزونی یا ثولول که زندرون بینی روید. ذخیره خوارزمشاهی 6 جلدی چاپ انتشارات سفی ...