محمد کوشکی

محمد کوشکی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهسناسن٠٦:٤٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٦بر پشت همه این فقرات زوائدیست خارمانند که آنها را شواک و سناسن گویند . خزائن الملوک، ج‏1، ص: 6 زائده خاریگزارش
0 | 0
تفه٠٨:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٣تفه: نوعی بلغم است، بفتح تاى مثناة فوقانیه و کسر فا و ها که مسیخ نیز نامند بفتح میم و کسر سین مهمله و یاى مشاة تحتانیه و خاى معجمه و تفاهت که به معنی ... گزارش
0 | 0
خشند کاه٠٨:١٦ - ١٣٩٩/١١/٠٤کشاله رانگزارش
0 | 0
وقیه٠٧:١٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٧یحیى بن ماسویه وقیه‏ را یازده درم سنک مى‏کوید و بسر سرابیون دوازده درم سنک و جالینوس‏ ایذر یک قوطولی مى‏کوید و قوطولی را هفت وقیه کفته ‏اند. هدایت ال ... گزارش
2 | 0
مطنجنه٠٨:١٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٥مطنجنه‏ بضم میم قسمی از گوشت پخته است‏ آن گوشت را شرحه‏ شرحه کنند پس با مصالح و نمک در آب جوشانیده در روغن زرد بریان سازند و قدرى پیاز و زیره و دارچ ... گزارش
0 | 0
حماما٠٧:٢٢ - ١٣٩٩/٠٩/١١* حماما* بفتح حاء مهمله و فتح دو میم و دو الف لغت نبطی است و امامون و امومن نیز کویند * ماهیت ان‏ چند نوع میباشد نوعی نباتی است شجرى مشبک از شاخهاى س ... گزارش
2 | 0
سرجه٠٣:٠١ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢عصفور بضمّ عین و سکون صاد مهملتین و ضمّ فا و سکون واو و راى مهمله بفارسی کنجشک و بترکی سرجه نامند برى و اهلی مى‏باشد برى آن در جثه از اهلی بزرکتر و م ... گزارش
0 | 1
چتره٠٢:٣٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢شیطرج: وى را عصاب به زبان بربرى و به یونانی لیبدیون. و آن انواع بود و بهترین آن صاحب منهاج گوید هندى بود یا بحرى. و مؤلف گوید که امتحان کرده شد بهتر ... گزارش
0 | 0
هلیون٠٢:١٧ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢هلیون‏ به فتح ها و سکون لام و ضم یاى مثناة تحتانیه و سکون واو و نون لغت رومى است و به عربى خشب الحیه و به فارسى مارچوبه و اهل مغرب اسفراج و به فرنگى ... گزارش
0 | 0
بیهشانه٠٦:٣٤ - ١٣٩٩/٠٧/٢٢سخن بیهوده گفتنگزارش
2 | 1
امبروسیا١٣:٠٧ - ١٣٩٨/١٢/١١امبروسیا را بطرس و ارطاماسیا نیز می ‏نامند و آن گیاهی است علفی با شاخه‏ هاى زیاد به درازاى سه وجب، برگ آن به برگ سداب شباهت دارد و به ساق آن نزدیک اس ... گزارش
5 | 1
ابیدیمیا٠٨:٣٠ - ١٣٩٨/١٢/٠٥در کتاب هدایت المتعلمین فی طب جناب اخوینی این کتاب را به بقراط نسبت داده است. صفحه 435گزارش
0 | 1
انضمام٠٨:٥٢ - ١٣٩٨/١٠/٢٨هدایت المتعلمین فی طب : انضام آن است که مجاری به داخل خود کشیده شود بخاطر خشکی یا گرفتگی یا ورم که در تنة مجرای بوجود آید مثل خناق گلو صفحه 192 باری ... گزارش
5 | 1
فارح٠٨:٠٦ - ١٣٩٨/١٠/٠٩فارح خوردن و این آن است که دو نفر پشت در پشت هم قرار دهند و بغلهای دست یکی با دیگری را در هم می کنند و مثل حمال گاهی این آن را برمی دارد و گاهی آن ای ... گزارش
2 | 1
جوز هندی٠٨:١٣ - ١٣٩٨/١٠/٠٧کوز هندى که ورا نارجیل خوانند. هدایت المتعلمین فی طب ص 162گزارش
2 | 1
کوز٠٨:١١ - ١٣٩٨/١٠/٠٧کوز = جوز یعنی گردوگزارش
5 | 1
غجی٠٧:٢٧ - ١٣٩٨/١٠/٠٢غجی یعنی شیر زنه . هدایت المتعلمین فی طب ص 167گزارش
5 | 1
روینه٠٧:٣٦ - ١٣٩٨/٠٣/٢٤روینه‏ گیاهى است چند ساله به ارتفاع 100 - 30 سانتى‏متر ساقه آن افراشته، برگها متناوب، باریک، بیضى، دراز، نوک تیز . . . این گیاه در جنگلهاى مناطق معت ... گزارش
2 | 1
کندن شکم٠٧:١١ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤و به [تدریس ] کندن شکم مشغول می شوم که آن را به یونانی دیسانتری گویند. هدایت المتعلمین فی طب صفحه 403 دیسانتری یعنی اسهال خونیگزارش
2 | 1
فطراسالیون٠٦:٣٦ - ١٣٩٨/٠١/٠٨کرفس چندین نو است: کوهی، بیابانی، کاشتنی، و نوعی در آب یا کنار آب روید که این نو اخیر از کرفس کاشتنی بزرگتر است و تأثیر هر دو برابر است. نوعی دیگر هس ... گزارش
0 | 1
کرویا٠٦:٣١ - ١٣٩٨/٠١/٠٧در متن کتاب هدایت المتعلمین صفحه 362 نانخواه و کرویا در کنار هم برای درمان باد شکم ذکر شده پس نانخواه و کرویا یکی نیستندگزارش
2 | 1
اسبغول٠٦:٥٨ - ١٣٩٧/١١/٠١برک اسبغول [اسفرزه] بخارى اعنی لسان الحمل و آب باران بخورذ. هدایت المتعلمین ص 337گزارش
2 | 1
لسان الحمل٠٦:٥٧ - ١٣٩٧/١١/٠١برک اسبغول [اسفرزه] بخارى اعنی لسان الحمل و آب باران بخورذ. هدایت المتعلمین ص 337گزارش
0 | 1
گش٠٧:٣٨ - ١٣٩٧/١٠/١٨اخوینی می گوید : "بقراط می کوید که ذات الریه بیشتر بلغمی بود و ذات الجنب از مرّه یعنی گش‏ " در واقع گش و مره ( صفرا ) را یکی میداند. هدایت المتعلمین ... گزارش
2 | 1
ابیدیمیا٠٨:٢٩ - ١٣٩٧/١٠/١٦کتاب ابیدیمیا مربوط به جالینوس است اخوینی در کتاب هدایت المتعلمین فی طب می فرمایند: "جالینوس به تفسیر این فصل [سل] را از بقراط حکایت میکند در کتاب اب ... گزارش
5 | 0
علک٠٧:١١ - ١٣٩٧/٠٨/٢٤درصفحه 278 متن کتاب هدایت المتعلمین بنام کندر توضیح داده شدهگزارش
2 | 1
ذو الخطاطیف٠٨:٤٧ - ١٣٩٧/٠٨/٢١صفت ذوالخطاطیف. تخم کرفس و انیسون و نانخواه و فقاح الادخر و اصل سوسن و دارصینی و حماما و زراوند طویل و شب یمانى و هزار اسفند و مر صافی و سلیخه و زعفر ... گزارش
2 | 0
شلیثا١٦:٠٠ - ١٣٩٧/٠٧/٢٥. روش ساخت شلیثا : قرصی بسیار نیکو برای این بیماری ( صرع ) است ؛ بگیرد شحم حنظل واسطوخودوس و بیضه سگ آبی از هر کدام برابر به وزن یک دِرم ، ایارج فیقر ... گزارش
2 | 0
اورس٠٧:٤٦ - ١٣٩٧/٠٧/٢٠شربین از تیره صنوبر است و ثمرش به ثمر سرو می ماند و از آن زرد تر است درختی است خاردار . . . این درخت را در زبان فارسی اورس گویند قانون ج 2 ص 317.گزارش
7 | 1
شربین٠٧:٤٤ - ١٣٩٧/٠٧/٢٠شربین:شربین از تیره صنوبر است و ثمرش به ثمر سرو می ماند و از آن زرد تر است درختی است خاردار . . . این درخت را در زبان فارسی اورس گویند قانون ج 2 ص 31 ... گزارش
5 | 0
قطران٠٧:٣٢ - ١٣٩٧/٠٧/٢٠افشره درختی است که آن را شربین می گویند. جلد 2 قانون ابن سینا ص 291گزارش
5 | 0
بدم٠٧:٤٨ - ١٣٩٧/٠٧/١٧فوت کن، نفس بگشگزارش
5 | 1
گندمه٠٧:٣٩ - ١٣٩٧/٠٧/١٥چو ثولول که بر عضوی پدید آید و ثولول را به شهر من گندمه گویند و چون گوشت فزونی یا ثولول که زندرون بینی روید. ذخیره خوارزمشاهی 6 جلدی چاپ انتشارات سفی ... گزارش
2 | 0
سورنک٠٥:٥٥ - ١٣٩٧/٠٧/١٥بیمارى بوذ کی او را سورنک خوانند و ناصور خوانند و سبب وى خونی بوذ سودائی. هدایت المتعلمین فی طب ص 293گزارش
7 | 0
غمامه٠٨:١٧ - ١٣٩٧/٠٦/٢١نوع دوم ( رمد ) روی تمام قرنیه را می گیرد اما رقیق است مثل ابر کم حجم و این را غمامه می خوانند . هدایت المتعلمین فی طب ص 273گزارش
2 | 0
دیاقوذا٠٦:٢٥ - ١٣٩٧/٠٥/٣١دیاقوذا یعنی شراب خشخاش . هدایت المتعلمین فی طب ص 269گزارش
0 | 0
نهند٠٦:٤٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩قرار دهندگزارش
28 | 1
جهیدن٠٦:٤٤ - ١٣٩٧/٠٥/٢٩فرار کردنگزارش
5 | 1
ودن٠٧:٤٠ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣ودن کوهی که آن را کاکوتی خوانند . هدایت المتعلمن فی طب ص 262گزارش
5 | 0
ریوان٠٨:١٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٠گیاهی است از تیره ٔ گندمیان که دارای خوشه های کوچکی میباشد. نباتی است یکساله و دانه های آن مدت مدیدی قادرند که قوه ٔ نمای خود را حفظ نمایند. ؛ زوان . ... گزارش
23 | 1
فدم٠٧:٣٣ - ١٣٩٧/٠٥/١١فدم یعنی گنگ . هدایت المتعلمین ص 254گزارش
0 | 1
سکاجه٠٧:٢٤ - ١٣٩٧/٠٥/٠٧و امکان دارد که این بالا آمدن بخارهای بلغَمی غلیظ از معده یا از اندامی دیگر به سمت مغز بر آمده باشند و این شخص در خواب خفه می گردد و این بیماری را در ... گزارش
2 | 1
فدرنجک٠٧:٢٤ - ١٣٩٧/٠٥/٠٧و امکان دارد که این بالا آمدن بخارهای بلغَمی غلیظ از معده یا از اندامی دیگر به سمت مغز بر آمده باشند و این شخص در خواب خفه می گردد و این بیماری را در ... گزارش
0 | 1
مانیا٠٦:٣٨ - ١٣٩٧/٠٤/٢٠این بیماری است مانند سرسام گرم و از صفرای سوخته که در مغز جمع شده بوجود می آید و انسان را ترسو و بدگمان کرده و در آخر دیوانه می کند ولکن با تب است و ... گزارش
25 | 23
سبات٠٦:١٠ - ١٣٩٧/٠٤/٢٠این آماسی در ابتدای مغز ، از مایة آمیخته از صفرا و بلغَم است مانند آن تب که آن را غب غیر خالص می خوانند و نشان این بیماری آن است که بیمار به آن می ما ... گزارش
9 | 1
برند٠٦:٢٣ - ١٣٩٧/٠٤/١٢پرند - چرند و پرند. پرت و پلا. چرت و پرت . حرف مفت . هذیان . گفتار بیهده . سخن بیهوده و مهمل . رجوع به چرند شود.گزارش
7 | 3
پرند٠٦:٢١ - ١٣٩٧/٠٤/١٢چرند و پرند. پرت و پلا. چرت و پرت . حرف مفت . هذیان . گفتار بیهده . سخن بیهوده و مهمل . رجوع به چرند شود.گزارش
14 | 9
خوذه٠٦:٥٠ - ١٣٩٧/٠٤/٠٩بدانکه معنی خوذه سردردی باشد که همه سر ناگهانی درد خیزد . هدایت المتعلمین فی طب ص 231گزارش
7 | 1
سنگ ارمنی٠٦:٤٩ - ١٣٩٧/٠٤/٠٥به حجر ارمنی مراجعه شود - یعنی لاجورد شسته . هدایت المتعلمین فی طب ص 227گزارش
2 | 1
نمک هندی٠٦:١٦ - ١٣٩٧/٠٤/٠٥نمک هندی سیاه رنگ است ولی سیاهش نفطی نیست در گوهر سیاه است . کتاب قانون ج 2 ص 227گزارش
9 | 1