برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد کوشکی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 عصفور
بضمّ عين و سكون صاد مهملتين و ضمّ فا و سكون واو و راى مهمله بفارسی كنجشك و بتركی سرجه نامند برى و اهلی مى‏باشد برى آن در جثه از اهلی بزركتر ...
١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

2 شيطرج:
وى را عصاب به زبان بربرى و به يونانی ليبديون. و آن انواع بود و بهترين آن صاحب منهاج گويد هندى بود يا بحرى. و مؤلف گويد كه امتحان كرده شد به ...
١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

3 هليون‏
به فتح ها و سكون لام و ضم ياى مثناة تحتانيه و سكون واو و نون لغت رومى است و به عربى خشب الحيه و به فارسى مارچوبه و اهل مغرب اسفراج و به فرن ...
١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

4 سخن بیهوده گفتن ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

5 امبروسيا را بطرس و ارطاماسيا نيز می ‏نامند و آن گياهی است علفی با شاخه‏ هاى زياد به درازاى سه وجب، برگ آن به برگ سداب شباهت دارد و به ساق آن نزديك اس ... ١٣٩٨/١٢/١١
|

6 در کتاب هدایت المتعلمین فی طب جناب اخوینی این کتاب را به بقراط نسبت داده است. صفحه 435 ١٣٩٨/١٢/٠٥
|

7 هدایت المتعلمین فی طب : انضام آن است كه مجاري به داخل خود كشيده شود بخاطر خشكي يا گرفتگی يا ورم كه در تنة مجراي بوجود آید مثل خناق گلو صفحه 192
ب ...
١٣٩٨/١٠/٢٨
|

8 فارح خوردن و اين آن است كه دو نفر پشت در پشت هم قرار دهند و بغلهاي دست يكی با ديگری را در هم می کنند و مثل حمال گاهی اين آن را برمی دارد و گاهی آن ای ... ١٣٩٨/١٠/٠٩
|

9 كوز هندى كه ورا نارجيل خوانند.هدایت المتعلمین فی طب ص 162 ١٣٩٨/١٠/٠٧
|

10 کوز = جوز یعنی گردو ١٣٩٨/١٠/٠٧
|

11 غجی یعنی شیر زنه . هدایت المتعلمین فی طب ص 167 ١٣٩٨/١٠/٠٢
|

12 روينه‏ گياهى است چند ساله به ارتفاع 100- 30 سانتى‏متر ساقه آن افراشته، برگها متناوب، باريك، بيضى، دراز، نوك تيز ...
اين گياه در جنگلهاى مناطق معتد ...
١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

13 و به [تدریس ] کندن شکم مشغول می شوم كه آن را به يوناني ديسانتري گويند.هدایت المتعلمین فی طب صفحه 403
دیسانتری یعنی اسهال خونی
١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

14 كرفس چندين نو است: كوهی، بيابانی، كاشتنی، و نوعی در آب يا كنار آب رويد كه اين نو اخير از كرفس كاشتنی بزرگتر است و تأثير هر دو برابر است. نوعی ديگر ... ١٣٩٨/٠١/٠٨
|

15 در متن کتاب هدایت المتعلمین صفحه 362 نانخواه و کرویا در کنار هم برای درمان باد شکم ذکر شده پس نانخواه و کرویا یکی نیستند ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

16 برك اسبغول [اسفرزه] بخارى اعنی لسان الحمل و آب باران بخورذ. هدایت المتعلمین ص 337 ١٣٩٧/١١/٠١
|

17 برك اسبغول [اسفرزه] بخارى اعنی لسان الحمل و آب باران بخورذ. هدایت المتعلمین ص 337 ١٣٩٧/١١/٠١
|

18 اخوینی می گوید : "بقراط می كويد كه ذات الريه بيشتر بلغمی بود و ذات الجنب از مرّه یعنی گش‏ " در واقع گش و مره ( صفرا ) را یکی میداند. هدایت المتعلم ... ١٣٩٧/١٠/١٨
|

19 کتاب ابیدیمیا مربوط به جالینوس است اخوینی در کتاب هدایت المتعلمین فی طب می فرمایند: "جالينوس به تفسير اين فصل [سل] را از بقراط حكايت ميكند در كتاب ا ... ١٣٩٧/١٠/١٦
|

20 درصفحه 278 متن کتاب هدایت المتعلمین بنام کندر توضیح داده شده ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

21 صفت ذوالخطاطيف. تخم كرفس و انيسون و نانخواه و فقاح الادخر و اصل سوسن و دارصینی و حماما و زراوند طویل و شب يمانى و هزار اسفند و مر صافی و سلیخه و زعفر ... ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

22 . روش ساخت شلیثا : قرصی بسیار نيكو برای اين بيماري(صرع) است ؛ بگيرد شحم حنظل واسطوخودوس و بیضه سگ آبی از هر کدام برابر به وزن يك دِرم ، ایارج فيقرا ب ... ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

23 شربین از تیره صنوبر است و ثمرش به ثمر سرو می ماند و از آن زرد تر است درختی است خاردار ... این درخت را در زبان فارسی اورس گویند قانون ج 2 ص 317. ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

24 شربین:شربین از تیره صنوبر است و ثمرش به ثمر سرو می ماند و از آن زرد تر است درختی است خاردار ... این درخت را در زبان فارسی اورس گویند قانون ج 2 ص 317. ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

25 افشره درختی است که آن را شربین می گویند. جلد 2 قانون ابن سینا ص 291 ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

26 فوت کن، نفس بگش ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

27 چو ثولول‌ كه‌ بر عضوي‌ پديد آيد و ثولول‌ را به‌ شهر من‌ گندمه‌ گويند و چون‌ گوشت‌ فزوني‌ يا ثولول‌ كه‌ زندرون‌ بيني‌ رويد.ذخیره خوارزمشاهی 6 جلدی چاپ ... ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

28 بيمارى بوذ كی او را سورنك خوانند و ناصور خوانند و سبب وى خونی بوذ سودائی.هدایت المتعلمین فی طب ص 293 ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

29 نوع دوم (رمد) روی تمام قرنيه را می گیرد اما رقیق است مثل ابر کم حجم و اين را غمامه می خوانند . هدایت المتعلمین فی طب ص 273 ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

30 دياقوذا يعني شراب خشخاش . هدایت المتعلمین فی طب ص 269 ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

31 قرار دهند ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

32 فرار کردن ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

33 ودن كوهي كه آن را كاكوتي خوانند . هدایت المتعلمن فی طب ص 262 ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

34 گیاهی است از تیره ٔ گندمیان که دارای خوشه های کوچکی میباشد. نباتی است یکساله و دانه های آن مدت مدیدی قادرند که قوه ٔ نمای خود را حفظ نمایند. ؛ زوان . ... ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

35 فدم يعني گنگ . هدایت المتعلمین ص 254 ١٣٩٧/٠٥/١١
|

36 و امکان دارد كه اين بالا آمدن بخارهاي بلغَمي غلیظ از معده يا از اندامي ديگر به سمت مغز بر آمده باشند و اين شخص در خواب خفه می گردد و اين بيماري را در ... ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

37 و امکان دارد كه اين بالا آمدن بخارهاي بلغَمي غلیظ از معده يا از اندامي ديگر به سمت مغز بر آمده باشند و اين شخص در خواب خفه می گردد و اين بيماري را در ... ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

38 اين بيماري است مانند سرسام گرم و از صفراي سوخته كه در مغز جمع شده بوجود می آید و انسان را ترسو و بدگمان كرده و در آخر ديوانه می كند ولكن با تب است و ... ١٣٩٧/٠٤/٢٠
|

39 اين آماسي در ابتدای مغز ، از ماية آميخته از صفرا و بلغَم است مانند آن تب كه آن را غب غير خالص می خوانند و نشان اين بيماري آن است كه بيمار به آن می ما ... ١٣٩٧/٠٤/٢٠
|

40 پرند - چرند و پرند. پرت و پلا. چرت و پرت . حرف مفت . هذیان . گفتار بیهده . سخن بیهوده و مهمل . رجوع به چرند شود. ١٣٩٧/٠٤/١٢
|

41 چرند و پرند. پرت و پلا. چرت و پرت . حرف مفت . هذیان . گفتار بیهده . سخن بیهوده و مهمل . رجوع به چرند شود. ١٣٩٧/٠٤/١٢
|

42 بدانكه معني خوذه سردردي باشد كه همه سر ناگهاني درد خيزد . هدایت المتعلمین فی طب ص 231 ١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

43 به حجر ارمني مراجعه شود - یعنی لاجورد شسته . هدایت المتعلمین فی طب ص 227 ١٣٩٧/٠٤/٠٥
|

44 نمك هندی سیاه رنگ است ولی سیاهش نفطی نیست در گوهر سیاه است . کتاب قانون ج 2 ص 227 ١٣٩٧/٠٤/٠٥
|

45 اسفناج رومی به نقل از ذخیره خوارمشاهی صفحه 1031 ١٣٩٧/٠٣/٢٤
|

46 دارویی تلخ مانند صبر که آب منجود درختی است شبیه مغیلان ١٣٩٧/٠٣/١٠
|

47 براده فلزات ١٣٩٧/٠٣/٠٣
|

48 زخم و قرحه ای كه بر سر و روی پدید آید ١٣٩٧/٠٢/٣٠
|

49 بمالی ١٣٩٧/٠٢/٢٩
|

50 اين بيماريي است كه موي سر و ابرو و ريش را میریزاند تا پوست از موي برهنه گردد و اين بيماري از صفراي تُند گشته می باشد
هدایت المتعلمین فی طب صفحه 205
١٣٩٧/٠٢/٢٢
|