امتیاز‌های محمد کوشکی

بازدید
١٥
امتیاز کل
٢,١٣٧
کل مدال ها
١١١
طلا
٠
نقره
٣٠
برنز
٨١
٢٣٦
×
١٠
=
٢,٣٦٠
١٥٤
×
=
-٣٠٨
١٢
×
٢
=
٢٤
١٤
×
=
-١٤
٠
×
٢
=
٠
٥
×
١٥
=
٧٥
٠
×
-١٥
=
٠
٢,١٣٧

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢١٨
×
١٠
=
٢,١٨٠
١٥٤
×
=
-٣٠٨
٦
×
٢
=
١٢
١٣
×
=
-١٣
٠
×
-١٥
=
٠
١,٨٧١

جزئیات امتیاز در بپرس

١٨
×
١٠
=
١٨٠
٠
×
=
٠
٦
×
٢
=
١٢
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
٥
×
١٥
=
٧٥
٠
×
-١٥
=
٠
٢٦٦