نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ذوسنطاریا: با توجه به کتاب هدایة المتعلمین فی ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
کریسمس که در 25 دسامبر جشن گرفته م ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
فیلم سینمایی مرز  به کارگرد ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
یکی از معانی جوهر  اصل و عصار ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سن‏   (sen) و (senu) ا. پ.- ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نخیر: بحر الجواهر : آواز بینی دیگشنری عرب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
باروک: هدایه المتعلیمن فی طب : بن دندان
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
بگسلد: واژه نامه پزشکی نیاکان : گسلاندن= ( ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
سوء مزاج: تغییر مزاج ، بیماری
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
متشابه اجزا: اجزاء شبیه به هم
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
کوشاب: خواب، رویا
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
گسلیده: منقطع
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
جراحت: هدایت المتعلمین فی طب ص 192و ذخیره ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ریش: هدایت المتعلمین فی طب ص 192 و ذخیره ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کسر: هدایت المتعلمین فی طب ص 192 و ذخیره ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
فسخ: از هم جدا شده
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
رض: ذخیره خوارزمشاهی ص 163: کوفتگی - خر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
شق: ذخیره خوارزمشاهی ص 163 : آنچه از در ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
تمطی: ذخیره خوارمشاهی : دست و پا ی و هم ت ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
قراقر: غار و غور - قار و قور
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
تفث: قانون ابو علی سینا : تف که دیگران آ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
قیر: ( الحاوی ) = درکتاب صیدنه آمده است ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
دأالثعلب: این بیماریی است که موی سر و ابرو و ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
اندایی: بمالی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
سعفه: زخم و قرحه ای که بر سر و روی پدید آ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
خبث: براده فلزات
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
قطف: اسفناج رومی به نقل از ذخیره خوارمشا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
سنگ ارمنی: به حجر ارمنی مراجعه شود - یعنی لاجو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
خوذه: بدانکه معنی خوذه سردردی باشد که همه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
پرند: چرند و پرند. پرت و پلا. چرت و پرت . ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
سبات: این آماسی در ابتدای مغز ، از مایة آ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
فدرنجک: و امکان دارد که این بالا آمدن بخاره ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
سکاجه: و امکان دارد که این بالا آمدن بخاره ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
فدم: فدم یعنی گنگ . هدایت المتعلمین ص 25 ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ریوان: گیاهی است از تیره ٔ گندمیان که دارا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ریوان: گیاهی است از تیره ٔ گندمیان که دارا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ودن: ودن کوهی که آن را کاکوتی خوانند . ه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
جهیدن: فرار کردن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نهند: قرار دهند
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
نهند: قرار دهند
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
دیاقوذا: دیاقوذا یعنی شراب خشخاش . هدایت الم ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
غمامه: نوع دوم ( رمد ) روی تمام قرنیه را م ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
سورنک: بیمارى بوذ کی او را سورنک خوانند و ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
گندمه: چو ثولول که بر عضوی پدید آید و ثولو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
قطران: افشره درختی است که آن را شربین می گ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
شربین: شربین:شربین از تیره صنوبر است و ثمر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
اورس: شربین از تیره صنوبر است و ثمرش به ث ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
شلیثا: . روش ساخت شلیثا : قرصی بسیار نیکو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ذو الخطاطیف: صفت ذوالخطاطیف. تخم کرفس و انیسون و ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
علک: درصفحه 278 متن کتاب هدایت المتعلمین ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ابیدیمیا: کتاب ابیدیمیا مربوط به جالینوس است ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
لسان الحمل: برک اسبغول [اسفرزه] بخارى اعنی لسان ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
اسبغول: برک اسبغول [اسفرزه] بخارى اعنی لسان ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
کرویا: در متن کتاب هدایت المتعلمین صفحه 36 ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
فطراسالیون: کرفس چندین نو است: کوهی، بیابانی، ک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
کندن شکم: و به [تدریس ] کندن شکم مشغول می شوم ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
روینه: روینه‏ گیاهى است چند ساله به ارتفاع ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
غجی: غجی یعنی شیر زنه . هدایت المتعلمین ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
جوز هندی: کوز هندى که ورا نارجیل خوانند. هدای ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
فارح: فارح خوردن و این آن است که دو نفر پ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
انضمام: هدایت المتعلمین فی طب : انضام آن اس ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
بیهشانه: سخن بیهوده گفتن
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
چتره: شیطرج: وى را عصاب به زبان بربرى و ب ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
سرجه: عصفور بضمّ عین و سکون صاد مهملتین و ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
حماما: * حماما* بفتح حاء مهمله و فتح دو می ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
مطنجنه: مطنجنه‏ بضم میم قسمی از گوشت پخته ا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
وقیه: یحیى بن ماسویه وقیه‏ را یازده درم س ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
خشند کاه: کشاله ران
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
سناسن: بر پشت همه این فقرات زوائدیست خارما ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
دشبد: اگر بر روی صورت غده باشد و زشت شده ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
غرقی: خایه‏ را دو بوست بوذ یکی‏ از بیرون‏ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
زموره: در کتاب هدایه المتعلمین فی طب صفحۀ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
بابرک: با توجه به نسخه کتابخانه ملی که معن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
مور دانه: تخم مورد
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
سوءالحال: سؤ الحال: این بیمارى کویند بیش از ا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
بزمیز: نوعی بیمارى است که انسان تا آب بنوش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
دیانیطس‏: دیانیطس: دیانیطس کلمه‏اى یونانی است ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
اوقیه: اوقیه 35 گرم است که 10 درم سنگین و ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
منبث: منشعب - پخش
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
بدرامه: همان باغر یا باغره است . و سبب این ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
اقطیقوس: ثابت ، تب دق نام دق مشترکست بدو مع ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
فرخواک: فرخواک‏ : [به راى مهمله و خاى معجمه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
سوناخوس: سوناخوس آن است که خون در داخل عروق ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
شکستن اندام: در هدایه المتعلمین فی طب ( 684 - 68 ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
منحطه: سوناخوس از بوسیدن خون بوذ، اندر اجو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
قاوسوس: مرحله ای از تب محرقه می باشد قسم س ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
کلالک: استخوان گیجگاهی عظام صدغ: میان گو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
مده: ریم، چرک. آنچه از ریم رقیق باشد آن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
نافض: حالتی است که با آن قدرت بر نگاه داش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ذخنج: ذخنح: بقله الیمانیه دیوسکورید این گ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
رابوعا: رابوعا آن بوذ که بروز جهارم هفته بو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
تتلع‏: انتظار کشیدن. و چشم دوختن برکار. و ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
لهازم: زیر گلو جن بیاماسذ لهازم بیمار اعنی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
متلزز: متراکم ، فشرده و کر تن بیمار متخلخ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
کاکوتی: پونۀ بری بودنه برّى‏ کی کاکوتی خوان ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
بیازنند: تیغ بزنند ، خراش ایجاد کنند آن اما ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
تدبیر اصحا: از کتب جالینوس است . جالینوس یاذ ک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ملاکزت‏: ملاکزت بود یعنی سینه بر سینه زدن‏ . ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
مباطشت‏: مباطشت که آن دست بازى بود مثل مقدمه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
مثاقفت‏: مثاقفت که آن شمشیربازى بود. کلیات ق ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
طفر: جهیدن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
الزج‏: الزج که نیزه ‏بازى بود. کلیات قانون ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
فحج‏: فحج که نوعى از راه رفتن بود که پاها ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
فنک: فنک که بتازى بزر البنج گویند. الأغر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
کلکلانه: روش ساخت کلکلانه‏ مروزى که استسقا ر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

-
بپرس
٥ ماه پیش