٠ رأی
١ پاسخ
١٢٥ بازدید

در متن زیر معنی شتاب کردن چی میشه ؟ نبض عظيم بوذى و هيج طعام آرزو نيايذش و اكر بخورذ نكواردش و شتاب‏ كندش‏    

٧ ماه پیش