موذنی

 موذنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهultrasonication٢٢:٣٥ - ١٣٩٩/٠١/٣٠استفاده از نیروی مافوق صوتگزارش
14 | 0
centrosymmetry٠٩:٢٩ - ١٣٩٩/٠١/٣٠تقارن مرکزیگزارش
7 | 0
nitty gritty٠٩:٥٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٨جنبه های مهمگزارش
32 | 0
UM٢٠:١٣ - ١٣٩٩/٠١/٢٧نشانه مردد بودن و توقف سخن گفتنگزارش
9 | 0
UM٢٠:١١ - ١٣٩٩/٠١/٢٧نشانه مردد بودن، آوایی برای نشان دادن مردد بودنگزارش
14 | 1
piezoresistive١٣:٥٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٠حساس به فشار گزارش
9 | 0
teleoperation١١:٢١ - ١٣٩٩/٠١/٢٠کنترل از راه دورگزارش
12 | 1
cut both ways٢٢:٣٠ - ١٣٩٨/١١/٠٦دارای هم مزیت و هم ضرر به صورت ترکیبی است. به عنوان مثال این روش حل آسان اما طولانی استگزارش
18 | 1
pioneering٠٨:٥٨ - ١٣٩٨/١١/٠٢پیشگامانهگزارش
41 | 0
showstopper١٠:١٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٤نشانگر یا آگاه کنندهگزارش
9 | 1
risk profile٠٨:٥٧ - ١٣٩٨/١٠/٢٤توانایی و تمایل به ریسک یک سازمانگزارش
18 | 1
emiratisation٢٢:٢٧ - ١٣٩٨/١٠/٢٣اماراتی سازی استفاده از نیروی انسانی اماراتی برای سازمانهای دولتی و بخش خصوصی اماراتگزارش
9 | 0
disruptive technologies٢١:١٨ - ١٣٩٨/١٠/٢٣نوع آوری تحول آفرینگزارش
28 | 1
risk management١٧:٥١ - ١٣٩٨/١٠/٢٣مدیریت خطر یا ریسکگزارش
7 | 0
market forces١٢:٣١ - ١٣٩٨/١٠/١٧عاملهای موثر بر بازارگزارش
57 | 0
stoplight١١:١٣ - ١٣٩٨/١٠/١٧چراغ راهنماگزارش
25 | 0
filing cabinet١٠:٢٥ - ١٣٩٨/١٠/١٧قفسه بایگانیگزارش
32 | 1
what makes people tick٢٢:٥٦ - ١٣٩٨/١٠/١٦اصطلاحی عامیانه هست که گفته میشه تیک طرف خور. چه چیزی باعث تیک خوردن افراد می شود یا انگیزه افراد یا افزایش می ده.گزارش
30 | 1
laying the foundations١٩:٥٣ - ١٣٩٨/١٠/١٦پایه گذاری گزارش
14 | 0
securable٢٢:٤٨ - ١٣٩٨/١٠/١٥قابل اطمینانگزارش
7 | 0
moment of truth١٧:٤٠ - ١٣٩٨/١٠/١٣زمان رو به رویی با واقعیت یا آزمون سختگزارش
37 | 0
proofing١٦:٤٢ - ١٣٩٨/١٠/١١اصلاح برای تایید ( متن یا کتاب )گزارش
16 | 0
germinative٠١:٣٧ - ١٣٩٨/١٠/١١جوانه زایگزارش
2 | 0
intracameral٢٢:٣٠ - ١٣٩٨/١٠/١٠داخل چشمی گزارش
5 | 0
intracameral٢٢:٢٩ - ١٣٩٨/١٠/١٠داخل اتاق قدامی چشمگزارش
2 | 0
subconjunctival١٤:٣٢ - ١٣٩٨/١٠/١٠زیر ملتحمه ایگزارش
5 | 0
intraperitoneal١٣:٤٩ - ١٣٩٨/١٠/١٠داخل صفاقیگزارش
21 | 0
thioglycolate١٣:٠٩ - ١٣٩٨/١٠/١٠تیوگلیکولاتگزارش
5 | 0
opacification١٠:٥٢ - ١٣٩٨/١٠/١٠کدورت گزارش
9 | 0
replant١٦:١٥ - ١٣٩٨/١٠/٠٦بازکاشت گزارش
14 | 0
sulfonylurea١٤:٤٨ - ١٣٩٨/١٠/٠٦سولفونیل اورهگزارش
7 | 0
dimethoate٠٩:٣٨ - ١٣٩٨/١٠/٠٦یک ترکیب ساخته شده ارگانیک حاوی فسفر کریستالی، که در محلول به عنوان حشره کش استفاده می شودگزارش
5 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده