موذنی

 موذنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهproofing١٦:٤٢ - ١٣٩٨/١٠/١١اصلاح برای تایید ( متن یا کتاب )گزارش
14 | 0
germinative٠١:٣٧ - ١٣٩٨/١٠/١١جوانه زایگزارش
2 | 0
intracameral٢٢:٣٠ - ١٣٩٨/١٠/١٠داخل چشمی گزارش
5 | 0
intracameral٢٢:٢٩ - ١٣٩٨/١٠/١٠داخل اتاق قدامی چشمگزارش
2 | 0
subconjunctival١٤:٣٢ - ١٣٩٨/١٠/١٠زیر ملتحمه ایگزارش
5 | 0
intraperitoneal١٣:٤٩ - ١٣٩٨/١٠/١٠داخل صفاقیگزارش
18 | 0
thioglycolate١٣:٠٩ - ١٣٩٨/١٠/١٠تیوگلیکولاتگزارش
5 | 0
opacification١٠:٥٢ - ١٣٩٨/١٠/١٠کدورت گزارش
7 | 0
replant١٦:١٥ - ١٣٩٨/١٠/٠٦بازکاشت گزارش
14 | 0
sulfonylurea١٤:٤٨ - ١٣٩٨/١٠/٠٦سولفونیل اورهگزارش
5 | 0
dimethoate٠٩:٣٨ - ١٣٩٨/١٠/٠٦یک ترکیب ساخته شده ارگانیک حاوی فسفر کریستالی، که در محلول به عنوان حشره کش استفاده می شودگزارش
5 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده