امتیاز‌های موذنی

بازدید
١٦
امتیاز کل
١٦,٣٦٠
کل مدال ها
٣٥٩
طلا
١
نقره
١٢٩
برنز
٢٢٩
١,٦٣٧
×
١٠
=
١٦,٣٧٠
١٠٣
×
=
-٢٠٦
١٠٠
×
٢
=
٢٠٠
٤
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٦,٣٦٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١,٦٢٤
×
١٠
=
١٦,٢٤٠
١٠٣
×
=
-٢٠٦
٩٧
×
٢
=
١٩٤
٤
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
١٦,٢٢٤

جزئیات امتیاز در بپرس

١٣
×
١٠
=
١٣٠
٠
×
=
٠
٣
×
٢
=
٦
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٣٦