منو

جزئیات امتیاز در همه سرویس‌ها

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
١,٥٤٨
×
١٠
=
١٥,٤٨٠
دیس‌لایک شده
٩٣
×
=
-١٨٦
لایک کرده
٤٠
×
٢
=
٨٠
دیس‌لایک کرده
٤
×
=
انتخاب پاسخ صحیح
٠
×
٢
=
٠
پاسخ صحیح
٠
×
١٥
=
٠
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در آبادیس
١٥,٣٧٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
١,٥٣٥
×
١٠
=
١٥,٣٥٠
دیس‌لایک شده
٩٣
×
=
-١٨٦
لایک کرده
٣٧
×
٢
=
٧٤
دیس‌لایک کرده
٤
×
=
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در دیکشنری
١٥,٢٣٤

جزئیات امتیاز در بپرس

نوع رویداد
تعداد
امتیاز
جمع
لایک شده
١٣
×
١٠
=
١٣٠
دیس‌لایک شده
٠
×
=
٠
لایک کرده
٣
×
٢
=
٦
دیس‌لایک کرده
٠
×
=
٠
انتخاب پاسخ صحیح
٠
×
٢
=
٠
پاسخ صحیح
٠
×
١٥
=
٠
حذف با گزارش
٠
×
-١٥
=
٠
امتیاز کل در بپرس
١٣٦