تاریخ
٨ ماه پیش
متن
They must go back to the drawing board and review the whole of youth training.
دیدگاه
٠

آنها تمام برنامه آموزش جوانان را باید از نو مورد بازنگری قرار دهند.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Wang Nan was the No. 1 seed in the table - tennis championship.
دیدگاه
١

در جدول رتبه بندی قهرمانی تنیس، وانگ نان در سید یا رتبه شماره یک بود

تاریخ
٢ سال پیش
متن
he women have threatened to strike against unequal pay.
دیدگاه
٣

زنان تهدید کرده اند که علیه حقوق نابرابر اعتصاب میکنند