fiducial mark

تخصصی

[عمران و معماری] علامت اطمینان
[زمین شناسی] علامت اطمینان - تقاطع خطوط رسم شده بین نشانه های شاخص متضاد، نشانه های شاخص که بر روی نگاتیو عکسهای هوایی در داخل دوربین هوایی در زمان نوردهی تشکیل می شوند. -
یک نقطه یا شاخص که به عنوان پایه یا مرجع استفاده می شود. یکی از معمولاً 4 علامت شاخصی که متصل به لنز دوربین است (همانند آنچه بر روی قاب فلزی که نگاتیو را دربر می گیرد) که تشکیل تصویر بر روی نگاتیو یا پرینت می دهد بطوریکه خطوط کشیده شده بین نقاط مقابل هم، در نقطه اصلی هم دیگر را قطع کرده و بدین طریق، نقطه اصلی عکس معین می گردد. - مترادف: علامت تلفیق. -

پیشنهاد کاربران

مار کر یا نشانگر فیدوشیال: شیئی است که در میدان دید یک سیستم تصویربرداری قرار می گیرد که در تصویر تولید شده برای استفاده به عنوان نقطه مرجع یا اندازه گیری ظاهر می شود. به طور کلی از مارکرها می توان در
...
[مشاهده متن کامل]
ترکینگ و جلوه های ویژه، اسکن سه بعدی، واقعیت افزوده، فیزیک، جغرافیا، زیست شناسی سلولی، پزشکی و علوم فنی مهندسی استفاده کرد

علامت اطمینان
تقاطع خطوط رسم شده بین نشانه های شاخص متضاد ، نشانه های شاخصی که بر روی نگاتیو عکسهای هوایی در داخل دوربین هوایی در زمان نوردهی تشکیل می شوند
یک نقطه یا شاخص که به عنوان پایه یا مرجع استفاده می شود یکی از معمولاً 4 علامت شاخصی که متصل به لنز دوربین است ( همانند آنچه بر روی قاب فلزی که نگاتیو را دربر می گیرد ) که تشکیل تصویر بر روی نگاتیو یا پرینت می دهد بطوریکه خطوط کشیده شده بین نقاط مقابل هم ، در نقطه اصلی هم دیگر را قطع کرده و بدین طریق ، نقطه اصلی عکس معین می گردد
...
[مشاهده متن کامل]

مترادف: علامت تلفیق

fiducial mark ( مهندسی نقشه‏برداری )
واژه مصوب: علامت اطمینان
تعریف: هر یک از علامت هایی که نشانگر محورهایی هستند که تقاطعشان نقطۀ اصلی عکس را نشان می دهد

بپرس