موذنی

 موذنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpioneering٠٨:٥٨ - ١٣٩٨/١١/٠٢پیشگامانهگزارش
25 | 0
showstopper١٠:١٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٤نشانگر یا آگاه کنندهگزارش
9 | 1
risk profile٠٨:٥٧ - ١٣٩٨/١٠/٢٤توانایی و تمایل به ریسک یک سازمانگزارش
14 | 1
emiratisation٢٢:٢٧ - ١٣٩٨/١٠/٢٣اماراتی سازی استفاده از نیروی انسانی اماراتی برای سازمانهای دولتی و بخش خصوصی اماراتگزارش
9 | 0
disruptive technologies٢١:١٨ - ١٣٩٨/١٠/٢٣نوع آوری تحول آفرینگزارش
16 | 0
risk management١٧:٥١ - ١٣٩٨/١٠/٢٣مدیریت خطر یا ریسکگزارش
7 | 0
market forces١٢:٣١ - ١٣٩٨/١٠/١٧عاملهای موثر بر بازارگزارش
39 | 0
stoplight١١:١٣ - ١٣٩٨/١٠/١٧چراغ راهنماگزارش
21 | 0
filing cabinet١٠:٢٥ - ١٣٩٨/١٠/١٧قفسه بایگانیگزارش
16 | 0
what makes people tick٢٢:٥٦ - ١٣٩٨/١٠/١٦اصطلاحی عامیانه هست که گفته میشه تیک طرف خور. چه چیزی باعث تیک خوردن افراد می شود یا انگیزه افراد یا افزایش می ده.گزارش
23 | 1
laying the foundations١٩:٥٣ - ١٣٩٨/١٠/١٦پایه گذاری گزارش
5 | 0
securable٢٢:٤٨ - ١٣٩٨/١٠/١٥قابل اطمینانگزارش
7 | 0
moment of truth١٧:٤٠ - ١٣٩٨/١٠/١٣زمان رو به رویی با واقعیت یا آزمون سختگزارش
30 | 0
proofing١٦:٤٢ - ١٣٩٨/١٠/١١اصلاح برای تایید ( متن یا کتاب )گزارش
12 | 0
germinative٠١:٣٧ - ١٣٩٨/١٠/١١جوانه زایگزارش
2 | 0
intracameral٢٢:٣٠ - ١٣٩٨/١٠/١٠داخل چشمی گزارش
5 | 0
intracameral٢٢:٢٩ - ١٣٩٨/١٠/١٠داخل اتاق قدامی چشمگزارش
2 | 0
subconjunctival١٤:٣٢ - ١٣٩٨/١٠/١٠زیر ملتحمه ایگزارش
5 | 0
intraperitoneal١٣:٤٩ - ١٣٩٨/١٠/١٠داخل صفاقیگزارش
16 | 0
thioglycolate١٣:٠٩ - ١٣٩٨/١٠/١٠تیوگلیکولاتگزارش
5 | 0
opacification١٠:٥٢ - ١٣٩٨/١٠/١٠کدورت گزارش
7 | 0
replant١٦:١٥ - ١٣٩٨/١٠/٠٦بازکاشت گزارش
9 | 0
sulfonylurea١٤:٤٨ - ١٣٩٨/١٠/٠٦سولفونیل اورهگزارش
5 | 0
dimethoate٠٩:٣٨ - ١٣٩٨/١٠/٠٦یک ترکیب ساخته شده ارگانیک حاوی فسفر کریستالی، که در محلول به عنوان حشره کش استفاده می شودگزارش
5 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده