موذنی

 موذنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهundercut٠١:٠٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٨در جوشکاری به معنی بریدگی کنار جوش که یکی از عیوب جوشکاری استگزارش
25 | 0
active power١٦:٠٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٦توان کاریگزارش
7 | 0
myocardial٢٢:١١ - ١٣٩٩/٠٣/١٤قلبی و عروقیگزارش
21 | 0
parallelization٠٩:٠٠ - ١٣٩٩/٠٣/١٤موازی سازی ، موازی کردنگزارش
7 | 0
capillary electrophoresis٠٨:٤٦ - ١٣٩٩/٠٣/١٤الکتروفورزمویینگیگزارش
9 | 0
bubblewrap٢٣:١٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٢پوشش حباب دار ( مورد استفاده در بسته بندیها )گزارش
12 | 0
bond issue١٧:٠٥ - ١٣٩٩/٠٣/١١اوراق قرضه گزارش
12 | 0
trust funds١٠:٥٢ - ١٣٩٩/٠٣/١١صندوقهای اعتمادگزارش
9 | 1
fiscal policy٠٩:٢٢ - ١٣٩٩/٠٣/١١سیاست پولی یا سیاست مالیاتیگزارش
18 | 0
treasury account١١:٠٥ - ١٣٩٩/٠٣/١٠حساب های خزانه داریگزارش
7 | 0
abstractor١١:٠٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦انتزاعی خلاصهگزارش
5 | 0
educational program٠٩:٣٩ - ١٣٩٩/٠٢/٣١دوره آموزشیگزارش
12 | 0
lmia١٧:٤٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥گزارش ارزیابی اثرگذاری بر بازار کارگزارش
7 | 0
omics٢١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢اومیکس پسوندی است که زمان زیادی از ابداع آن نمی گذرد. در زیست شناسی کلماتی که به پسوند – ومیکس ختم می شوند شاخه هایی از زیست شناسی هستند که به مطالعه ... گزارش
64 | 0
cytoarchitectural٢١:٠٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢ساختار سلولی، ساختار بافتگزارش
9 | 0
connectomics١٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢١نقشه برداری از اتصالات ساختاری در بین سلولهای عصبی و مغزگزارش
7 | 0
connectome١٢:١٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢١به یک نقشه جامع از اتصالات نورون در مغز کانکتوم می گویند که با نام �دیاگرام اتصالات� نیز شناخته می شود.گزارش
16 | 0
neurobiological٠٠:٣١ - ١٣٩٩/٠٢/٢١عصب شناسیگزارش
18 | 1
shaker١١:٥٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤هم زنگزارش
14 | 1
ultrasonication٢٢:٣٥ - ١٣٩٩/٠١/٣٠استفاده از نیروی مافوق صوتگزارش
9 | 0
centrosymmetry٠٩:٢٩ - ١٣٩٩/٠١/٣٠تقارن مرکزیگزارش
7 | 0
nitty gritty٠٩:٥٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٨جنبه های مهمگزارش
21 | 0
UM٢٠:١٣ - ١٣٩٩/٠١/٢٧نشانه مردد بودن و توقف سخن گفتنگزارش
5 | 0
UM٢٠:١١ - ١٣٩٩/٠١/٢٧نشانه مردد بودن، آوایی برای نشان دادن مردد بودنگزارش
9 | 0
piezoresistive١٣:٥٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٠حساس به فشار گزارش
9 | 0
teleoperation١١:٢١ - ١٣٩٩/٠١/٢٠کنترل از راه دورگزارش
7 | 1
cut both ways٢٢:٣٠ - ١٣٩٨/١١/٠٦دارای هم مزیت و هم ضرر به صورت ترکیبی است. به عنوان مثال این روش حل آسان اما طولانی استگزارش
14 | 1
pioneering٠٨:٥٨ - ١٣٩٨/١١/٠٢پیشگامانهگزارش
30 | 0
showstopper١٠:١٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٤نشانگر یا آگاه کنندهگزارش
9 | 1
risk profile٠٨:٥٧ - ١٣٩٨/١٠/٢٤توانایی و تمایل به ریسک یک سازمانگزارش
16 | 1
emiratisation٢٢:٢٧ - ١٣٩٨/١٠/٢٣اماراتی سازی استفاده از نیروی انسانی اماراتی برای سازمانهای دولتی و بخش خصوصی اماراتگزارش
9 | 0
disruptive technologies٢١:١٨ - ١٣٩٨/١٠/٢٣نوع آوری تحول آفرینگزارش
18 | 0
risk management١٧:٥١ - ١٣٩٨/١٠/٢٣مدیریت خطر یا ریسکگزارش
7 | 0
market forces١٢:٣١ - ١٣٩٨/١٠/١٧عاملهای موثر بر بازارگزارش
44 | 0
stoplight١١:١٣ - ١٣٩٨/١٠/١٧چراغ راهنماگزارش
23 | 0
filing cabinet١٠:٢٥ - ١٣٩٨/١٠/١٧قفسه بایگانیگزارش
23 | 1
what makes people tick٢٢:٥٦ - ١٣٩٨/١٠/١٦اصطلاحی عامیانه هست که گفته میشه تیک طرف خور. چه چیزی باعث تیک خوردن افراد می شود یا انگیزه افراد یا افزایش می ده.گزارش
25 | 1
laying the foundations١٩:٥٣ - ١٣٩٨/١٠/١٦پایه گذاری گزارش
12 | 0
securable٢٢:٤٨ - ١٣٩٨/١٠/١٥قابل اطمینانگزارش
7 | 0
moment of truth١٧:٤٠ - ١٣٩٨/١٠/١٣زمان رو به رویی با واقعیت یا آزمون سختگزارش
30 | 0
proofing١٦:٤٢ - ١٣٩٨/١٠/١١اصلاح برای تایید ( متن یا کتاب )گزارش
14 | 0
germinative٠١:٣٧ - ١٣٩٨/١٠/١١جوانه زایگزارش
2 | 0
intracameral٢٢:٣٠ - ١٣٩٨/١٠/١٠داخل چشمی گزارش
5 | 0
intracameral٢٢:٢٩ - ١٣٩٨/١٠/١٠داخل اتاق قدامی چشمگزارش
2 | 0
subconjunctival١٤:٣٢ - ١٣٩٨/١٠/١٠زیر ملتحمه ایگزارش
5 | 0
intraperitoneal١٣:٤٩ - ١٣٩٨/١٠/١٠داخل صفاقیگزارش
16 | 0
thioglycolate١٣:٠٩ - ١٣٩٨/١٠/١٠تیوگلیکولاتگزارش
5 | 0
opacification١٠:٥٢ - ١٣٩٨/١٠/١٠کدورت گزارش
7 | 0
replant١٦:١٥ - ١٣٩٨/١٠/٠٦بازکاشت گزارش
14 | 0
sulfonylurea١٤:٤٨ - ١٣٩٨/١٠/٠٦سولفونیل اورهگزارش
5 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده