موذنی

 موذنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdomesticity٠٧:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣وطن بومی گرایی زندگانی خانگیگزارش
7 | 0
magainin٢١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢ماگائینین - مخصوص رشته زیست شناسی استگزارش
2 | 0
biotinylated٢٠:١٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢بیوتین دارگزارش
5 | 0
internalin٢٠:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢اینترنالین - مربوط به زیست شناسیگزارش
2 | 0
fundamental period١٤:١٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢دوره تناوب اصلیگزارش
5 | 0
donovani١٦:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢١لیشمانیا دونووانی در سلول مغز انسانگزارش
2 | 0
clostridium botulinum١٣:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢١کلوستریدیوم بوتولینوم ، گونه ای باکتری از جنس کلوستریدیوم است.گزارش
2 | 0
paraoxon١٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢١پاراکسون، متابولیت فعال پاراتیون است در داروها استفاده می شودگزارش
2 | 0
ellipsometry١٢:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/٢١الیپسومتری یا بیضی سنجی، روشی نوری ( اپتیکی ) برای مطالعه ویژگی های دی الکتریک لایه های نازک است.گزارش
7 | 0
silanization١٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢١سیلانیزاسیون - پوشاندن سطح [مورد نظر] با گروههای عاملی مولکولهای آلکوکسی سیلانگزارش
16 | 0
immunological١٢:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠ایمنی شناختیگزارش
18 | 0
interobserver٠٨:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠بین مشاهده گرانگزارش
2 | 0
weighting function١٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٩تابع وزنیگزارش
5 | 0
interactive system٠٩:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/١٩سیستم های تعاملیگزارش
2 | 0
turn taking٠٠:١٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٨تغییر موضعگزارش
7 | 1
schedulability١٣:١٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٥زمان بند پذیری قابلیت برنامه ریزی برنامه ریزی پذیریگزارش
2 | 0
mucosal١١:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩مربوط به غشاء مخاطیگزارش
12 | 0
gut microbiota١١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩میکروبیوم رودهگزارش
2 | 0
rubrospinal٢٢:٤٨ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨مربوط به هسته قرمز و طناب نخاعی - آناتومی مغزگزارش
5 | 1
uncus٢٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨آنکوس - بخشی از قشر مغز است که با هماهنگی با سایر ساختارهای شکنج هیپوکامپ و با سیستم لیمبیک کار می کندگزارش
5 | 0
hemianopia١٠:١١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨نیمه کوریگزارش
5 | 0
hemiballismus٠٩:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨اختلال حرکتی شدیدی که فقط نیمی از بدن را مبتلی ساخته و بخصوص در اندام فوقانی مشاهده می شودگزارش
2 | 0
mesencephalic١٨:٠٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧میان مغزی یا مزانسفالیگزارش
7 | 0
cerebellopontine١٤:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧مخچه ای - پلی - مربوط به آناتومی مغز استگزارش
2 | 0
salivatory٠٥:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧بزاقیگزارش
7 | 0
pseudobulbar١٧:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦ناخویشتن داریگزارش
5 | 1
tarsorrhaphy١٦:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦عمل تارسورافی - مربوط به پزشکی عمل دوخت و دوز غضروف پلکی، دوختن پلک ها بهم برای بسته نگه داشتن چشمی که به دلیل سکته فلج شده و باز مانده استگزارش
5 | 0
nasolabial fold١٥:٤٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦چین مابین بینی و لب بالاگزارش
5 | 0
optic chiasm٢٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/٠٥کیاسمای بیناییگزارش
7 | 0
saddle block anesthesia١٢:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٥بیهوشی زین اسبی - بیشتر برای بچه ها استفاده می شودگزارش
2 | 0
lumbar cistern١٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٥سیسترن کمری - مربوط به آناتومی مغز و نخاع استگزارش
2 | 0
tentorium٢١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٤چادرینه - ( آناتومی مغز )گزارش
7 | 1
foramen magnum١٧:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣سوراخ پس سری - مربوط به آناتومی مغز استگزارش
7 | 0
clivus١٧:٢٨ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣کلیووس - مربوط به آناتومی مغز است - سطح استخوانی در حفره خلفی جمجمه که از سوراخ پشت سری تا زین ترکی بطور سراشیبی امتداد دارد ،گزارش
5 | 0
claustrum١٤:٤٥ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣کلاستروم - مربوط به پزشکی و مغز است. لایه نازکی از ماده خاکستری که در روی سطح طرفی کپسول خارجی قرار دارد گزارش
7 | 0
caudate nucleus١٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣هسته دم دارگزارش
2 | 0
central nervous system١٣:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣سلسه اعصاب مرکزی گزارش
2 | 0
provocatively٢٣:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/٠١به طور آزاردهنده ای یا به طور تحریک آمیزیگزارش
7 | 0
biodegradation٢١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩تجزیه بیولوژیکیگزارش
5 | 0
cryoprotectant٢٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩محافظ برودتیگزارش
7 | 0
super cooling١٩:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩در ریخته گری به اختلاف دمای بین دمای شروع انجماد و دمای انجماد تئوریک، مادون انجماد یا فوق تبرید یا همان ( Supercooling ) می گویند. فراسرمایش - مادو ... گزارش
2 | 0
overcoat١٤:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩بالاپوشگزارش
5 | 1
couple stress theory١٧:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧تئوری تنش کوپلگزارش
2 | 0
مواد طبقه بندی شده تابعی١٣:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧مواد درجه بندی شده عملکردیگزارش
2 | 0
compendex٢٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦جامع ترین پایگاه اطلاعاتی کتابشناختی برای تحقیقات مهندسی است که امروزه در دسترس می باشد . این پایگاه، محصول شرکت Elsevier می باشد و مخفف عبارات COMPu ... گزارش
7 | 0
microsimulation١٢:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٣خردشبیه سازی - شبیه سازی خرد - ریز شبیه سازی گزارش
2 | 0
outstretched١١:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢١کشیده شده، باز شدهگزارش
12 | 0
grammaticalize١٩:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٨دستوری شده - ویژگی واحد واژگانی مستقلی که به نقش نمای دستوری تبدیل شده باشدگزارش
2 | 0
jobcentre١٤:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٨مرکز کاریابیگزارش
7 | 0
product liability٢٣:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/١٧تعهد کالاگزارش
2 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده