موذنی

 موذنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtrigram١٨:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠سه تاییگزارش
2 | 0
oxygenated blood١١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤خون اکسیژن دار - خون آئورتیگزارش
7 | 0
notre dame١٠:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤عبارت نوتردام ( Notre - Dame ) از دو واژه Notre ( صفت مالکیت اول شخص جمع ) و Dame ( بانو ) تشکیل شده است و بنابراین به معنای �بانویِ ما� است. بانو در ... گزارش
9 | 0
newbie١٣:٤٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣[تازه کار] یک مبتدی در کار با اینترنت را گویندگزارش
9 | 1
versioning١١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣نسخه بندی - مربوط به رشته کامپیوتر استگزارش
9 | 0
bioinstrumentation٢٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢تجهیزات ابزار دقیق پزشکیگزارش
2 | 0
bls١٥:١٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢با حروف بزرگ BLS: مخفف دفتر آمار کارگری می باشدگزارش
2 | 0
power meter١٢:١٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٣پاورمترگزارش
2 | 0
calorimetric١١:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٣گرماسنجی کالریمتریگزارش
2 | 0
amperometric١٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٣آمپرومتریگزارش
2 | 0
immunoassay١٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/١٢ایمنی سنجیگزارش
9 | 0
neuroglycopenia١٤:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٢نورو گلیکوپنیگزارش
2 | 0
neuroglycopenia١٤:٤٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٢نورو گلیکوپنی - کمبود میزان قند یا گلوکز خون باعث نوروگلیکوپنی می شودگزارش
2 | 0
naringin١٤:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/١٢نارینژین یا نارینجین - یک نوع فلاوونوئید محلول در آب می باشد که در واقع یک آنتی اکسیدان است که فعالیت مهمی در سلامتی انسان ها دارد.گزارش
2 | 0
honorable mention٢١:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤دیپلم افتخارگزارش
9 | 0
homosociality١٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣مربوط به تعاملات یا اجتماعات از یک جنسیتگزارش
2 | 0
suburban٢٣:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/٣١در اینجا بیشتر به معنی ییلاقی نشین است که افراد ثروتمند در مناطق خوش و آب و هوای اطراف شهر اقامت پیدا می کنند - حومه نشینی با زاغه نشینی متفاوت استگزارش
21 | 1
metopes١٧:٥٠ - ١٤٠٠/٠٣/٣١( معماری سبک دوریک ) بخش مستطیل شکل تزیینات دیواری، میتوپگزارش
2 | 0
snobbishness٢٢:٥٥ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠افادهگزارش
5 | 0
ice chest٢٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠جعبه های یخدار برای خنک نگه داشتن - کولمن ( البته کولمن اسم شرکت سازنده آن است که بین ایرانیها مصطلح شده است )گزارش
5 | 0
icebox٠٨:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠یخدانگزارش
2 | 0
commoditize٢٠:٠٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨کالایی شده - تبدیل به کالا شدهگزارش
5 | 1
bubble diagram١٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦نمودار حبابیگزارش
2 | 0
value system٠٨:٢٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦سیستم ارزشیگزارش
7 | 0
functionally graded materials١٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٥مواد طبقه بندی شده تابعیگزارش
2 | 0
seat of government١٠:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٥محل نشست هیات دولت - دیوانخانهگزارش
2 | 0
built environment١١:٥٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣محیط ساختگزارش
7 | 1
gated community١١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣اجتماعات محصورگزارش
7 | 1
domesticity٠٧:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣وطن بومی گرایی زندگانی خانگیگزارش
7 | 0
magainin٢١:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢ماگائینین - مخصوص رشته زیست شناسی استگزارش
2 | 0
biotinylated٢٠:١٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢بیوتین دارگزارش
5 | 0
internalin٢٠:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢اینترنالین - مربوط به زیست شناسیگزارش
2 | 0
fundamental period١٤:١٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢دوره تناوب اصلیگزارش
5 | 0
donovani١٦:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢١لیشمانیا دونووانی در سلول مغز انسانگزارش
2 | 0
clostridium botulinum١٣:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢١کلوستریدیوم بوتولینوم ، گونه ای باکتری از جنس کلوستریدیوم است.گزارش
2 | 0
paraoxon١٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢١پاراکسون، متابولیت فعال پاراتیون است در داروها استفاده می شودگزارش
2 | 0
ellipsometry١٢:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/٢١الیپسومتری یا بیضی سنجی، روشی نوری ( اپتیکی ) برای مطالعه ویژگی های دی الکتریک لایه های نازک است.گزارش
5 | 0
silanization١٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢١سیلانیزاسیون - پوشاندن سطح [مورد نظر] با گروههای عاملی مولکولهای آلکوکسی سیلانگزارش
14 | 0
immunological١٢:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠ایمنی شناختیگزارش
16 | 0
interobserver٠٨:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠بین مشاهده گرانگزارش
2 | 0
weighting function١٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٩تابع وزنیگزارش
2 | 0
interactive system٠٩:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/١٩سیستم های تعاملیگزارش
2 | 0
turn taking٠٠:١٨ - ١٤٠٠/٠٣/١٨تغییر موضعگزارش
7 | 1
schedulability١٣:١٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٥زمان بند پذیری قابلیت برنامه ریزی برنامه ریزی پذیریگزارش
2 | 0
mucosal١١:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩مربوط به غشاء مخاطیگزارش
9 | 0
gut microbiota١١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩میکروبیوم رودهگزارش
2 | 0
rubrospinal٢٢:٤٨ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨مربوط به هسته قرمز و طناب نخاعی - آناتومی مغزگزارش
5 | 0
uncus٢٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨آنکوس - بخشی از قشر مغز است که با هماهنگی با سایر ساختارهای شکنج هیپوکامپ و با سیستم لیمبیک کار می کندگزارش
5 | 0
hemianopia١٠:١١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨نیمه کوریگزارش
2 | 0
hemiballismus٠٩:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨اختلال حرکتی شدیدی که فقط نیمی از بدن را مبتلی ساخته و بخصوص در اندام فوقانی مشاهده می شودگزارش
2 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده