موذنی

 موذنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcar boot sale٢١:١٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥بازار واقع در پارکینگ بزرگ ( که مردم در ماشین های خود وسیله می فروشند )گزارش
5 | 0
private consumption١٩:٠١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥مصرف خصوصی - ارزش کالاها و خدمات مصرفی که توسط افراد خانوار خریداری و مصرف می شود.گزارش
7 | 0
cut price١٢:١٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥ارزان قیمتگزارش
7 | 0
thematize١٨:٠٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢موضوعی سازی - تم سازیگزارش
2 | 0
burden of proof٢٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٠تلاش برای اثباتگزارش
9 | 0
driveline٢٢:٤٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٦لوله انتقال خط انتقال قدرتگزارش
2 | 0
extension tubes١٧:٥٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٦اکستنشن تیوب - ارتباط بین ست سرم ، ست خون، میکروست و سایر ستها را با آنژیوکت ، اسکالپ وین و … برقرار میکند.گزارش
2 | 0
extension tubes١٧:٥٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٦اکستنشن تیوب - در پزشکی استفاده می شودگزارش
5 | 0
internal respiration٢٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٣تنفس داخلیگزارش
5 | 0
cannulate٢٢:١٨ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨قرار دادن لوله در رگ یا جاهای توخالی بدن - پزشکیگزارش
7 | 0
flush١٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠٦/٠٦تخلیه کردنگزارش
9 | 1
hemodynamic١٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠٦/٠٤همودینامیکگزارش
5 | 0
occluder١١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٦/٠٣مات کننده یا مسدودکننده نور - در تصویربرداری پزشکیگزارش
5 | 0
cerclage١٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٦/٠٢سرکلاژ یا دوختن دهانه رحمگزارش
2 | 0
guidewire٠٨:٥٣ - ١٤٠٠/٠٦/٠٢سیم هدایت یا سیم راهنماگزارش
2 | 0
license agreement١٧:٥٦ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠قرارداد یک طرفه ( حقوق )گزارش
5 | 0
meniscus١٨:١٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩مینیسک پاگزارش
9 | 0
shielding١٦:٣١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨سپر محافظگزارش
7 | 0
linac١٢:٥٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨شتاب دهنده خطیگزارش
5 | 0
claudication١٥:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦گرفتگی - لنگیدن - شل شدگیگزارش
5 | 0
packing density١٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦چگالی فشرده سازی - در کامپیوتر چگالی فشردگی در شیمیگزارش
2 | 0
withdrawal reflex٢٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣رفلکس بازگیریگزارش
9 | 0
subventricular١٧:٤٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣منطقه زیر بطنی ( subventricular ) ( SVZ ) ناحیه ای است که در دیواره خارجی هر بطن جانبی مغز مهره داران واقع شده است.گزارش
7 | 0
subgranular١٧:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣ناحیه زیر دانه ای ( SGZ ) یک ناحیه مغزی در هیپوکامپ است که در آن فرایند نوروژنز یا ساخت سلولهای عصبی در بزرگسالان رخ می دهد.گزارش
5 | 0
aqueous humor١٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣مایع زلالیهگزارش
9 | 0
pattern recognition١٣:٣٨ - ١٤٠٠/٠٥/١٨بازشناسی الگوگزارش
2 | 0
microfilaria١٥:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/١٥میکروفیلاریا، به لاروهای غیر بالغ انگل دیروفیلاریا گفته می شود.گزارش
5 | 0
analar١٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٥( شیمی ) توصیفگر یک معرف با خلوص بالا است که آلاینده های آن آنالیز شده استگزارش
5 | 0
counterstain١٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٥/١٥رنگ آمیزی ثانویه ای که بر روی رنگ قبلی اعمال می شود ( روی نمونه میکروسکوپی )گزارش
5 | 0
counterstain٠٩:٥٩ - ١٤٠٠/٠٥/١٥رنگ مخالف ، رنگی که جهت از بین بردن اثر رنگ دیگر بکار می رودگزارش
2 | 0
gross١٨:٣٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٤آزمایش یا بررسی بدون میکروسکوپگزارش
16 | 1
hyperreflexia٢٠:١٢ - ١٤٠٠/٠٥/١٢هیپررفلکسی - به معنای افزایش بیش از حد رفلکس ها است. اسپاسم یا پرش های عضلانی نمونه هایی از هیپررفلکسی هستند که دال بر بیماری سلول های نورون محرکه فو ... گزارش
7 | 0
hyperreflexia٢٠:١١ - ١٤٠٠/٠٥/١٢هیپررفلکسیگزارش
5 | 0
lordotic١٨:٣٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٢قوس وفرورفتگی ستون فقراتگزارش
7 | 0
tensor fasciae latae١٣:٠٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٢ماهیچه کِشنده نیام پهن یا عضله تنسور فاسیا لاتاگزارش
7 | 0
fibrous tissue١٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٢بافت فیبریگزارش
2 | 0
platysma٢٣:٣٧ - ١٤٠٠/٠٥/١١عضله نازک ناحیه گردنی گزارش
5 | 0
sternocleidomastoid٢٣:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/١١ماهیچه جناغی ترقوه ای پستانکی یا عضله استرنوکلیدوماستوئیدگزارش
9 | 0
supraspinous١٨:٥٠ - ١٤٠٠/٠٥/١١فوق نخاعیگزارش
2 | 0
lifesaving٢١:٤٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩زندگی بخش نجات بخشگزارش
5 | 0
supravalvular١٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩فوق آئورت ( لوله بالای دریچه آئورت )گزارش
5 | 0
pneumothorax١١:١٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩پنوموتروکس - پیدایش هوا یا گاز در محوطه جنبی یا در بین پرده جنب و دیواره سینهگزارش
5 | 0
pleural effusion١١:١٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩پلورال افیوژن یا تراوش جنبیگزارش
5 | 0
hemoglobinometer١٢:٣٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧هموگلوبین سنج ، وسیله ای است آزمایشگاهی برای تعیین مقدار هموگلوبین خون که در آن از طریق رنگ سنجی استفاده می شودگزارش
5 | 0
trehalose٢٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦ترهالوزگزارش
5 | 0
gyrase١٩:١٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦ژیراز - مربوط به زیست شناسی و دی ان ا استگزارش
7 | 0
microthermoforming١٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦میکروترموفورمینگ یا شکل دهی گرمایی در مقیاس ریز یا میکروگزارش
5 | 0
freeze dried١٢:٣٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦منجمد خشک شدهگزارش
7 | 0
state of the art١٠:١٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢مرز دانش در زمینه مورد نظرگزارش
9 | 0
compositionality١٦:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٣١ترکیب پذیری - در پزشکیگزارش
2 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده