منو
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

تا چه اندازه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

مرورگر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٩

صفحه عقربه دار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

مجبور بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

اثر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

نوشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

یاران The fellowship of the Ring یاران حلقه ( ارباب حلقه ها )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٤

اقلیت های قومی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

سانحه هوایی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

معروف

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

بازرسی امنیتی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

واقع بینانه بررسی کردن همه جوانب را در نظر گرفتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٠

محروم شدن، محروم کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

محصول

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

معادل

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

مرور اجمالی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

دارا بودن یک بخش یا چیزی مهم

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٠

استقلال عمل

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

پست بازرسی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

عضو

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

تشویق کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

شکست کامل

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

دارا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

مجمع

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

حق السکوت، باج گیری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

محل کار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

میز پاتختی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

بدرفتاری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

صداشون در نیار!

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

بُعد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

سهام

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

برطرف کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

نهفته

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

از دست دادن ( منابع )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

تغذیه شده، نیرومند شده، قدرتمند شده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

مزیت اولیه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

اقتباس شده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

خط فقر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

وجاهت قانونی حلال زادگی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

اکیپ

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

Skimming

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

قابل عرضه به بازار

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

سده های میانه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

اشک شوق

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

زودباش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

اقتدارگرایانه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

حکومت مقامات اداری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

گویی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

دورنما

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

تفسیر خبری