تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

حداقل گرایانه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

تنزل

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

عناصر اجتماعی ( مثل ملی گرایی، قومیت، ایدئولوژی، مذهب، فرهنگ )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١١

استقلال عمل

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

شکاکیت باوری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

شکاکیت باوری جهانشمول

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

مترقّیانه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

کژ بازنمایی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

ریختن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

زوال پژوهی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

حرص و طمع

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

توهم همزاد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

توهم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

نشانگان کاپگراس

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

به مثابه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

توان حرکت مطمئن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

حرکت مطمئن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

به ارمغان اوردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

کشش وحدت ساز، جاذبه متحد کننده، جذابیت وحدت آفرین

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

افسون یکدست سازی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

فن آوری های جدید

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

اصلی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

تعبیری خوب برای افزایش اضطراب بر اثر زیاد خواندن اخبار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

شکمطینه : کلمه ای بامزه برای شکم های جدیدا گنده مان در زمان کرونا. منشاء لغت: گرس ولی در کالیفرنیا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

قرنتیم: گروهی از خانواده یا دوستان که هنگام قرنطینه همدیگر را می بینند، در حالی که از افراد دیگر دوری می کنند.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

کروکانا: covidiots به افرادی گفته می شود که مقررات مربوط به کرونا را رعایت نمی کنند و باعث شیوع بیشتر آن می شوند، یا مایحتاج مردم را احتکار می کنند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

به افرادی گفته می شود که مقررات مربوط به کرونا را رعایت نمی کنند و باعث شیوع بیشتر آن می شوند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

گروهی از خانواده یا دوستان که هنگام قرنطینه همدیگر را می بینند، در حالی که از افراد دیگر دوری می کنند.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

خانواده آفرینی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

چند لحظه پیش، تازه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

خمودگی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

فرسودگی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

شکوفایی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

افسردگی عمده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

پس از سانحه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

از دست دادن ( منابع )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

صاحبان قدرت

پیشنهاد
٠

آزمایشگاه عملی اقتصاد دوناتی ( دیلDEAl )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

سقف زیست محیطی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

مبنای اجتماعی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
-١٩

نقطه شیرین

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

اقتصاد دوناتی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

همکاری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

تلفیقی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

وضعیت قطبی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

ارزش افزوده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

سقف پرداخت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

باز ی با حاصل جمع صفر

پیشنهاد
٠

کردارهای کسب و کار سده های میانه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

رویکرد سیاست گذارانه