quaranteam

پیشنهاد کاربران

قرنتیم: گروهی از خانواده یا دوستان که هنگام قرنطینه همدیگر را می بینند، در حالی که از افراد دیگر دوری می کنند.
گروهی از خانواده یا دوستان که هنگام قرنطینه همدیگر را می بینند، در حالی که از افراد دیگر دوری می کنند.

بپرس