تاریخ
٢ سال پیش
متن
the crucible of war
دیدگاه

بوته جنگ، از دل جنگ

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The Civil War brought an end to slavery in the United States.
دیدگاه
١

جنگ داخلی موجب پایان برده داری در ایالات متحده شد.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The Civil War brought an end to slavery in the United States.
دیدگاه
١

جنگ داخلی موجب پایان بردگی در ایالات متحده شد.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
I'm sure he needs no introduction.
دیدگاه
٦

من مطمئن هستم او نیاز به معرفی ندارد

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The stage crew ran a check of the sound system before the concert started.
دیدگاه

کارکنان صحنه قبل از شروع کنسرت یک بررسی از سیستم صوتی نشان دادند.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The stage crew ran a check of the sound system before the concert started.
دیدگاه
١

کارکنان صحنه قبل از شروع کنسرت، سیستم صوتی را امتحان کردند.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The stage crew ran a check of the sound system before the concert started.
دیدگاه
٣

پرسنل صحنه قبل از شروع کنسرت یک بررسی از سیستم صوتی نشان دادند

تاریخ
٣ سال پیش
متن
A sudden check of the bus sent the passengers off their seats.
دیدگاه
٠

یک بازرسی غیر منتظره اتوبوس مسافران را از جایگاه خود خارج کرد.