برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Hossein

نام: عیسی
نام خانوادگی: پورحسین احمدی
متولد: 1373
دانشجوی علوم سیاسی
اینستاگرام: @eesapourhosseinahmadi
ایمیل: eesa.pourhossein@yahoo.com

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 راهنمای سفر ١٤٠٠/٠١/١٩
|

2 تقدیم شده، پیشنهاد شده ١٤٠٠/٠١/١١
|

3 وظیفه ١٣٩٩/١٢/٣٠
|

4 دارا ١٣٩٩/١٢/٢٩
|

5 دارا بودن یک بخش یا چیزی مهم ١٣٩٩/١٢/٢٩
|

6 محیط مخلوق ١٣٩٩/١٢/١٩
|

7 روستائیان شهری ١٣٩٩/١٢/١٨
|

8 نواحی مهاجر نشین ١٣٩٩/١٢/١٧
|

9 تمایز درونی ١٣٩٩/١٢/١٧
|

10 سازمان فضایی ١٣٩٩/١٢/١٧
|

11 نواحی طبیعی
١٣٩٩/١٢/١٧
|

12 بوم شناسی زیستی ١٣٩٩/١٢/١٧
|

13 تجمعهای بزرگ‌شهری ١٣٩٩/١٢/١٥
|

14 فرهنگ جهان میهنی ١٣٩٩/١٢/١٥
|

15 جهان میهنی ١٣٩٩/١٢/١٥
|

16 امپریالیسم رسانه ای ، استعمار رسانه ای ١٣٩٩/١٢/١٥
|

17 همسر خدمتکار، زن خانه دار ١٣٩٩/١٢/١٢
|

18 همش غر می زنه. ١٣٩٩/١٢/١١
|

19 حالم ازت بهم میخوره ١٣٩٩/١٢/١١
|

20 سرزمین امید و سرافرازی ١٣٩٩/١٢/٠٤
|

21 آیین تائو ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

22 آیین کنفوسیوس ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

23 بودیسم، آیین بودا ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

24 اصل دور تناسخ ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

25 یهودی درست آیین ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

26 صنعت فرهنگ ١٣٩٩/١٢/٠١
|

27 بخش خدمات ١٣٩٩/١١/٢٤
|

28 مطالعه ژرفانگر ١٣٩٩/١١/٢٤
|

29 کارگر راه آهن ١٣٩٩/١١/٢٢
|

30 مجبور بودن ١٣٩٩/١١/١٧
|

31 سیستم دوگانه ١٣٩٩/١١/١٤
|

32 معادل ١٣٩٩/١١/١٣
|

33 اجتماع اونیدا ١٣٩٩/١١/١٣
|

34 بدرفتاری ١٣٩٩/١١/٠٥
|

35 تجاوز جنسی ١٣٩٩/١١/٠٥
|

36 تجاوز ١٣٩٩/١١/٠٥
|

37 خود گزینش شده ١٣٩٩/١١/٠٥
|

38 گزینش شده ١٣٩٩/١١/٠٥
|

39 پیوند گسستگی ١٣٩٩/١١/٠٥
|

40 قوانین طلاق ١٣٩٩/١١/٠٥
|

41 نظام مدعی ١٣٩٩/١١/٠٥
|

42 جلوتر ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

43 نظریه پولی ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

44 ابتکار فردی ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

45 جمع گرایی دولتی ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

46 مردم پسندی اقتدارگرایانه ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

47 اقتدارگرایانه ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

48 مردم پسندی ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

49 سیاست رقابت ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

50 رقابت ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 slavery
• The Civil War brought an end to slavery in the United States.
• جنگ داخلی موجب پایان برده داری در ایالات متحده شد.
١٣٩٩/٠٩/١٤
|

2 slavery
• The Civil War brought an end to slavery in the United States.
• جنگ داخلی موجب پایان بردگی در ایالات متحده شد.
١٣٩٩/٠٩/١٤
|

3 introduction
• I'm sure he needs no introduction.
• من مطمئن هستم او نیاز به معرفی ندارد
١٣٩٩/٠٩/١٣
|

4 check
• The stage crew ran a check of the sound system before the concert started.
• کارکنان صحنه قبل از شروع کنسرت یک بررسی از سیستم صوتی نشان دادند.
١٣٩٩/٠٩/١٣
|

5 check
• The stage crew ran a check of the sound system before the concert started.
• کارکنان صحنه قبل از شروع کنسرت، سیستم صوتی را امتحان کردند.
١٣٩٩/٠٩/١٣
|

6 check
• The stage crew ran a check of the sound system before the concert started.
• پرسنل صحنه قبل از شروع کنسرت یک بررسی از سیستم صوتی نشان دادند
١٣٩٩/٠٩/١٣
|

7 check
• A sudden check of the bus sent the passengers off their seats.
• یک بازرسی غیر منتظره اتوبوس مسافران را از جایگاه خود خارج کرد.
١٣٩٩/٠٩/١٢
|