برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Hossein

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بدرفتاری ١٣٩٩/١١/٠٥
|

2 تجاوز جنسی ١٣٩٩/١١/٠٥
|

3 تجاوز ١٣٩٩/١١/٠٥
|

4 خود گزینش شده ١٣٩٩/١١/٠٥
|

5 گزینش شده ١٣٩٩/١١/٠٥
|

6 پیوند گسستگی ١٣٩٩/١١/٠٥
|

7 قوانین طلاق ١٣٩٩/١١/٠٥
|

8 نظام مدعی ١٣٩٩/١١/٠٥
|

9 جلوتر ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

10 نظریه پولی ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

11 ابتکار فردی ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

12 جمع گرایی دولتی ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

13 مردم پسندی اقتدارگرایانه ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

14 اقتدارگرایانه ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

15 مردم پسندی ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

16 سیاست رقابت ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

17 رقابت ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

18 حمایت شخصی ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

19 خط حزبی ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

20 ازدواج میان گروهی ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

21 اقلیت های قومی ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

22 جوامع چند قومی ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

23 آستانه فقر ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

24 مزایای اضافی ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

25 خط فقر ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

26 مزیت اولیه ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

27 سپاه کار ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

28 بیکاری انبوه ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

29 زاید بودن ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

30 تحرک صعودی ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

31 تحرک نزولی ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

32 تحرک دور برد ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

33 زن خانه دار ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

34 زن غیر خانگی ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

35 غیرخانگی ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

36 اسم خاص: رابرت بلونر ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

37 مدل جنسیت ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

38 مدل شغلی ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

39 نفوذ ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

40 حکومت مقامات اداری ١٣٩٩/٠٩/٣٠
|

41 خانواده های میان طبقه ای ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

42 نگرش مرسوم
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

43 خون گرم ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

44 مختلف ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

45 محل کار ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

46 مرورگر ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

47 اجتماعات منسجم کارگری ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

48 همبستگی، منسجم ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

49 کارگران خصوصی شده ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

50 سنت گرایی حرمت گزارانه ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 slavery
• The Civil War brought an end to slavery in the United States.
• جنگ داخلی موجب پایان برده داری در ایالات متحده شد.
١٣٩٩/٠٩/١٤
|

2 slavery
• The Civil War brought an end to slavery in the United States.
• جنگ داخلی موجب پایان بردگی در ایالات متحده شد.
١٣٩٩/٠٩/١٤
|

3 introduction
• I'm sure he needs no introduction.
• من مطمئن هستم او نیاز به معرفی ندارد
١٣٩٩/٠٩/١٣
|

4 check
• The stage crew ran a check of the sound system before the concert started.
• کارکنان صحنه قبل از شروع کنسرت یک بررسی از سیستم صوتی نشان دادند.
١٣٩٩/٠٩/١٣
|

5 check
• The stage crew ran a check of the sound system before the concert started.
• کارکنان صحنه قبل از شروع کنسرت، سیستم صوتی را امتحان کردند.
١٣٩٩/٠٩/١٣
|

6 check
• The stage crew ran a check of the sound system before the concert started.
• پرسنل صحنه قبل از شروع کنسرت یک بررسی از سیستم صوتی نشان دادند
١٣٩٩/٠٩/١٣
|

7 check
• A sudden check of the bus sent the passengers off their seats.
• یک بازرسی غیر منتظره اتوبوس مسافران را از جایگاه خود خارج کرد.
١٣٩٩/٠٩/١٢
|