نوع مدال

ثبت واژه جدید

١٥٩
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٧
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٦٠
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٥٢
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

١