امتیاز‌های Hossein

بازدید
١١
امتیاز کل
١٠,٤٣٠
کل مدال ها
٢٨٦
طلا
٠
نقره
١٦٧
برنز
١١٩
١,١٢٧
×
١٠
=
١١,٢٧٠
٤٢٢
×
=
-٨٤٤
٢
×
٢
=
٤
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٠,٤٣٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١,١٢٧
×
١٠
=
١١,٢٧٠
٤٢٢
×
=
-٨٤٤
٢
×
٢
=
٤
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٠,٤٣٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠