نوع مدال

ثبت واژه جدید

٥١٨
نوع مدال

پاسخ صحیح

٦٣
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

١
نوع مدال

پاسخ به پرسش بدون پاسخی که حداقل ٦٠ روز گذشته ثبت شده

١
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

تایید موبایل و ایمیل

١
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٣٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١