نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٣
نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

٣
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٦٠٠ رای

١
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٥١٨
نوع مدال

پاسخ صحیح

٦٣
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٣٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

١
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

تایید موبایل و ایمیل

١
نوع مدال

پاسخ به پرسش بدون پاسخی که حداقل ٦٠ روز گذشته ثبت شده

١
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

١٣٦
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٩٩
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠ رای در روز

٣٥
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

٢٦
نوع مدال

ثبت حداقل ٥٥ رای در روز

١٤
نوع مدال

پاسخ به پرسشی که حداقل ١٠ رای دارد

٢
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

٢
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

١
نوع مدال

پاسخ به پرسش بدون پاسخی که حداقل ٣٠ روز گذشته ثبت شده

١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ١٠٠ رای

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١