نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

١٣٦
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٩٩
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠ رای در روز

٣٥
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

٢٦
نوع مدال

ثبت حداقل ٥٥ رای در روز

١٤
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

٢
نوع مدال

پاسخ به پرسشی که حداقل ١٠ رای دارد

٢
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

١
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

١
نوع مدال

پاسخ به پرسش بدون پاسخی که حداقل ٣٠ روز گذشته ثبت شده

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ١٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١