نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٣
نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

٣
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٦٠٠ رای

١