نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ichimoku: ایچی موکو یک روش تجزیه و تحلیل برای ...
جدید ٢ ساعت پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
جدید ٥ ساعت پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
«واگرایی» (Divergence) زمانی اتفاق ...
جدید ٧ ساعت پیش
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ١٠٠ رای

-
همه
جدید ٩ ساعت پیش
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠ رای در روز

-
همه
جدید ٩ ساعت پیش
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

-
بپرس
جدید ١٦ ساعت پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ روز پیش
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

-
دیکشنری
-
١ روز پیش
نوع مدال

ثبت حداقل ٥٥ رای در روز

-
همه
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ به پرسشی که حداقل ١٠ رای دارد

-
بپرس
-
So-and-so is familiar to me
١ روز پیش
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠ رای در روز

-
همه
١ روز پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
١ روز پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
١ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
promoted: ارتقا یافته
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
firm: قطعی غیر قابل تغییر دگم ( عقیده )
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
on track: دنبال کردن مسیر عمل مورد نیاز برای ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
shredded: 1. پاره یا تکه تکه شده 2. غیر رسمی ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hiring freeze: توقف استخدام
٤ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
convey: بیان مفهوم انتقال مفهوم
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
collapse: collapse در پزشکی به چند معنی استفا ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
start off: 1 - راه افتادن به سفر 2. بودن یا بر ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
enforcing: انجام دادن بکاربستن به انجام رساند ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
crackdown: اجرای شدید یا سختگیرانه مقررات، قوا ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
chant: عبارت، شعار یا امثال آن که به صورت ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
custody: بازداشتگاه محبس بند توقیفگاه دستاق ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
funeral: خاک سپاری
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
contribution: انبازی سهم بری همدستی همکاری هنباز ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
infrastructure: 1. ساختار اساسی یک سازمان، سیستم و ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
shirk: 1. نادیده گرفتن یا طفره رفتن از انج ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fed up to the back teeth with something: آزرده یا خسته شده اید زیرا چیزی برا ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
pull out: 1. ایالات متحده ترک کردن 2. ایالات ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
promoting: پیشبرد
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
long standing: دیرینه سرمدی طولانی قدیمی کهنه
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
start out: 1 - راه افتادن به سفر 2. برداشتن او ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
awe inspiring: تحسین برانگیز
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
impose: وضع کردن
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
soccer mad: دیوانه فوتبال
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
war horse: 1. اسبی که در جنگ استفاده می شود 2. ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
waribashi: Chopsticks are shaped pairs of equa ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
wariment: مراجعه به : caution
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bulk download: دانلود گروهی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
forum: در شهرهای روم باستان، فروم میدانی ب ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
dizzy spells: دوره کوتاهی که در طی آن احساس سرگیج ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
meniere's syndrome: بیماری منیر یک اختلال در گوش داخلی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
meniere: مراجعه به: meniere's syndrome
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
meniere disease: مراجعه به: meniere's syndrome
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
meniere's disease: مراجعه به: meniere's syndrome
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
pervasive: چشمگیر
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
lookup: مراجعه به: Look up
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
briefly: در مدت کوتاهی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
megatsunami: مگاسونامی ( انگلیسی: Megatsunami ) ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
eureka moment: لحظه ای که در آن شخص چیزی را متوجه ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

-
دیکشنری
-
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
say of: معنای گفتن چیزی در مورد آن شخص یا چ ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
superluminal motion: حرکت ورای سرعت نور انگلیسی: Superlu ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ستون های افرینش: Pillars of Creation
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pillars of creation: مراجعه به: ستون های افرینش
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pique the interest: علاقه مند کردن کسی به چیزی و میل به ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
adderall: آدرال ( انگلیسی: Adderall ) یک دارو ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
meteorous: شبیه بودن یا داشتن ماهیت شهاب سنگ
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
metepa: ماده ای به نام C9 H18N3OP که در کنت ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
meter marks: meter marks meter stamp علامت های ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
meter stamp: مراجعه به: meter marks
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
meter candle: متر شمع یک واحد روشنایی، معادل 0. ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
meterage: 1. عمل اندازه گیری. اندازه گیری 2. ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
metered mail: پستی که بر روی آن هزینه پست مستقیما ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
scoup: پریدن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
in exile: مثال: The government narrative has ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
all much the better: می توانید بگویید �so much the bette ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
some sort of compromise: مثال: You're both convinced you're ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
not much cop: خیلی خوب نیست و ناامید کننده است.
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
not much chop: زیاد خوب نیست؛ فقیر
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
not much of: نه به هیچ درجه و حد قابل توجهی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
not much to look at: غیر جذاب
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
mammatus: ابر سینه ای قُلُمبه یا سینه کومه ای ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
newsman: اخبارگو اخبارخوان
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
newsmen: مرجعه به: newsman
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
sky watcher: Sky - Watcher یک شرکت توزیع تجاری ا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
start something: ایجاد مزاحمت یا مشکل
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
start the bidding: کمترین مبلغی که یک شخص می تواند در ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
start the half: اگر خوب شروع کنید، مثل این است که ن ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
technosignature: Technosignature technomarker هر نشا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
technomarker: Technosignature technomarker هر نشا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
podium: سکو میز خطابه تریبون
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
means to: داشتن قصد، تمایل یا تعهد برای انجام ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hourglass syndrome: نشانگان ساعت شنی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
houri: زن زیبا و جذاب
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hourly basis: مثال: Since then they've been in to ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hourly earnings: مثال: Average hourly earnings are e ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
angst: ( در فلسفه اگزیستانسیالیسم ) ترس نا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
angst: در فلسفه اگزیستانسیالیستی، اصطلاح a ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
loftier: بیشتر
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
schwyzertutsch: schwyzertutsch schweizerdeutsch هر ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
schweizerdeutsch: schwyzertutsch schweizerdeutsch هر ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
schwarzschild sphere: ستاره شناسی کره ای که یک سیاهچاله ب ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
schwarzschild radius: شعاع شوارتزشیلد شعاعی است که بر طبق ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
showdown: حل و فصل قطعی یک موضوع، اختلاف و غی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
to burn something to the ground: to burn something to the ground raz ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
raze something to the ground: to burn something to the ground raz ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mutine: 1. شورشی؛ طغیانگر، سرکش 2. شورش 3. ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
mutineer: شورشی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pole spear: pole spear polespear hand spear gid ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
polespear: مراجعه به: pole spear
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hand spear: مراجعه به: pole spear
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
gidgee: مراجعه به: pole spear
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
hear tell: گفته شدن ( درباره ) ؛ یاد گرفتن ( ا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
potter along: حرکت با انرژی یا جهت کم
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
potter away: هدر دادن ( زمان )
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
nargeolet: توانایی، قدرت، شخصیت چشمگیر
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
toing and froing: حرکت به عقب و جلو بین دو یا چند مکا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mars quake: مریخ لرزه
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
dubbed: نامیدن لقب دادن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
اومواموا: در ژوئیه 2019، اکثر ستاره شناسان به ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
oumuamua: مراجعه به: اومواموا
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hub: مرکز کانون
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
evil for evil: بدی در برابر بدی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
assailant: شخصی که به دیگری حمله می کند، چه به ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fusogenicity: همجوشی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
on all accounts: در هر صورت تحت هر شرایطی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
spray painting: مثال: His success has led to a rel ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
cosmological argument: یکی از استدلالهایی که برای اثبات وج ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
علت مبقیه: sustaining cause
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
sustaining cause: علت مبقیه
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
فرضیه ربایی: deductive
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hyperloop: هایپرلوپ، گونه جدیدی از ترابری تندر ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
possible world: جهان ممکن به مجموعه گزاره های سازگا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
possible worlds: جهان ممکن به مجموعه گزاره های سازگا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
the polls: the polls سیاست مکانی که مردم در جر ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
great filter: مراجعه به: فیلتر بزرگ
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
فیلتر بزرگ: مثال: The “Great Filter” theory po ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
positif: ( یک لغت فرانسوی ) مثبت سازنده م ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
going out of existence: منحل شدن عدم تداوم فعالیت
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pay the penalty: مراجعه به: pay the price
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
specialising: 1. مطالعه یا کار روی یک موضوع یا مه ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
miscalculate: محاسبه یا قضاوت نادرست
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
excop: ex cop excop پلیس سابق excop Exci ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ex cop: ex cop excop پلیس سابق excop Exci ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
seize: 1. به سرعت گرفتن 2. چنگ زدن 3. درک ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
seise: مراجعه به: seize
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
amidase: علم شیمی آنزیمی که به عنوان یک کاتا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
capitol: the ancient temple of Jupiter at Ro ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
waiting on weather: waiting on weather WOW مخفف ( مهند ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
knock one's socks off: دوستانه و غیر رسمی مبهوت کردن یا به ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
knock one's socks off: دوستانه و غیر رسمی مبهوت کردن یا به ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
w boson: فیزیک نوعی ذره بنیادی که دارای بار ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
running out: 1. مستهلک شدن 2. خاتمه دادن. منقضی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
run out on someone: run out on someone run out on somet ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
run out on something: run out on someone run out on somet ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
run out the clock: مثال: They held the ball the rest o ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
censurable: محکوم کردن یا سرزنش کردن قابل سرزنش
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fierce: 1. تهدیدآمیز وحشی، وحشی یا خصمانه 2 ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fightback: مراجعه به: fight back
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
widely circulated: زیاد دست به دست شده شناخته شده برای ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
organization for the mobilization of the oppressed: سازمان بسیج مستضعفین organization f ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
سازمان بسیج مستضعفین: سازمان بسیج مستضعفین organization f ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mine fields: میدان مین mine field minefield 1. ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
artillery fire: آتش توپخانه آتش توپخانه - آتش ارسال ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
trade guild: مثال: They have established branch ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
medical faculties: مرکز پزشکی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
cut a wide swath: ایجاد یک نمایش متظاهر یا تأثیر نیرو ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
stayaway: 1. آفریقای جنوبی اعتصاب غیر خشونت آ ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
puisne: 1. قانون جوان تر؛ در رتبه پایین تر ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
simulation theory: نظریه شبیه سازی نظریه ای است با این ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
feed voraciously: غذا خوردن حریصانه
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
steeped in: عمیقا آغشته به سرشار از غرق در
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
steeped in: عمیقا آغشته به سرشار از غرق در
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pony tail: مراجعه به: ponytail
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
the consulate: دولت کنسولی فرانسه از 1799 تا 1804
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
the west bank: مراجعه به: west bank
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
violently ill: به شدت ناخوش
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
خشمگینانه: با عصبانیت
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
reparations: مبالغی که پس از جنگ توسط کشور شکست ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
drive to: مجبور کردن
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
google drive: گوگل درایو
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mail fraud: مثال: The new indictment drops two ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
mail merge: محاسبه یک روش پردازش کلمه که به شما ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
mail merging: محاسبه یک مرکز نرم افزاری که می توا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mail order firm: شرکتی که کالاها را از طریق پست می ف ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mail orders: مثال: The increase in online sales ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mail out: 1. عمل یا نمونه ای از ارسال مقداری ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mailout: مراجعه به: mail out
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
silvery: براق
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
tidal locking: قفل کشندی قفل کشندی ( به انگلیسی: ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
exert: اجرا کردن بکار بردن اعمال کردن بک ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mars sized: مثال: Computer models of a giant im ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
proto earth: مثال: Thus, the results from StarP ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
blaze away: با حرارت صحبت کردن
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
blaze a way: پیشگام بودن، تعیین جهت یا مسیر و غی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
blazing fire: مثال: There are sofas and a blazing ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
blazing heat: مثال: They covered hundreds of tho ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
blazing speed: مثال: The orchestra, too, has a dif ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
blazing star: مثال: It is as though we were a bla ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
leaf tobacco: تنباکو به شکل برگ برگ تنباکو به معن ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
outstanding: برتر عالی متمایز برجسته قابل توجه ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
to eat humble pie: مثال: He entirely was, and now they ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
boastless: بدون لاف زدن
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
kitchen appliance: تجهیزات آشپزخانه
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
garner attention: جلب توجه کردن
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
require of: انتظار یا درخواست از کسی برای دادن ...
٣ ماه پیش