تقی قیصری

تقی قیصری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsolutioneering١٠:٥٥ - ١٣٩٨/٠٩/٢٤خام دستی، خام کاری Solutioneering is the term used to describe the act of working up a solution prior to really understanding the problem that soluti ... گزارش
0 | 0
fixing١٨:٠٢ - ١٣٩٨/٠٩/٢١تعمیر، درست کردن، ترمیم کردن، روبه راه کردن، مرتب کردنگزارش
32 | 1
hook on١٤:٥٤ - ١٣٩٨/٠٩/١٦اقتباس، گرفتن ( ایده ی جدید ) "hook on new ideas"گزارش
7 | 2
argument١٢:١٦ - ١٣٩٨/٠٩/١٤توجیه This shows how we can get more solution ideas by combining our brain power and knowledge – a good argument for brainstorming.گزارش
34 | 2
breakthrough١٢:٥١ - ١٣٩٨/٠٩/٠٩انکشافگزارش
9 | 1
guesswork١٥:٠١ - ١٣٩٨/٠٩/٠٧حدس ورزی ( نوعی روش مسأله گشایی )گزارش
9 | 0
come out٠٠:١٦ - ١٣٩٨/٠٩/٠٦به منصه ی ظهور رسیدن، به عرصه رسیدن، پوست انداختن، رو آمدنگزارش
28 | 1
churn out٢٣:٥٨ - ١٣٩٨/٠٩/٠٥فی البداهه ایجاد کردن، فی البداهه پدید آوردن، گربه شور کردنگزارش
9 | 2
surveillance١٥:٥٤ - ١٣٩٨/٠٥/٠٨۱ - تجسس ۲ - پی جویی ۳ - ارزیابی دوره ای گزارش
21 | 1
obscurantism١١:١١ - ١٣٩٧/٠٨/٢٥حقیقت پوشی وارونه نمایی تیره گری ( به عکس روشن گری ) گزارش
7 | 0
given١٨:١٠ - ١٣٩٧/٠٧/٠٣معلومات ( مسأله )گزارش
25 | 1
general accounting office١٦:٥٩ - ١٣٩٧/٠٦/٣٠دیوان کل محاسبات ( امریکا )گزارش
2 | 0
splintered١٩:٥٥ - ١٣٩٧/٠٦/٢٧داغان شدهگزارش
5 | 1
in its own right١٣:٤٦ - ١٣٩٧/٠٦/٢٧برای خودش، متناسب با وضع خودش،گزارش
5 | 0
witty book١٣:٥٨ - ١٣٩٧/٠٦/٢٦نشریه ی فکاهیگزارش
0 | 1
factorial costs٢٢:٢٣ - ١٣٩٧/٠٦/١٦هزینه ی عوامل تولیدگزارش
0 | 0
cartel minded٢٢:٤٦ - ١٣٩٧/٠٥/٢٨با ذهنیت کارتلی، با ذهنیت انحصارگریگزارش
0 | 0
esprit de corps٢١:٥٥ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢روح رفاقت، روحیه ی تیمیگزارش
12 | 0
discussion group٢٠:٠٠ - ١٣٩٧/٠٥/٢٢گروه هم اندیشیگزارش
25 | 0
for the sake of٢١:١٩ - ١٣٩٧/٠٥/١٨محضِ خاطرِگزارش
113 | 1
neutering١٥:٠٩ - ١٣٩٦/١٠/٠٢عقیم کردن، خارج کردن رَحِمگزارش
5 | 1
spaying١٥:٠٨ - ١٣٩٦/١٠/٠٢عقیم کردن، اخته کردنگزارش
5 | 0
joint venture٢١:٥٧ - ١٣٩٦/٠٨/٢٧مشارکت انتفاعیگزارش
14 | 1
ثمن٢٠:١٦ - ١٣٩٦/٠٨/٢٧rewardگزارش
25 | 1
equitable٠٢:٥٠ - ١٣٩٦/٠٨/٠٩قابل تسهیم ( به صورت سهام شرکتی )گزارش
7 | 0
matchmaking١٢:٤١ - ١٣٩٦/٠٨/٠٦جوریابی، جورآوری، جورسازی، جورش، جوریدنگزارش
21 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده