امتیاز‌های تقی قیصری

بازدید
١٥
امتیاز کل
٢٩,٦٠١
کل مدال ها
٢٩٤
طلا
٦
نقره
٨٥
برنز
٢٠٣
٢,٩٤٢
×
١٠
=
٢٩,٤٢٠
٣٢٢
×
=
-٦٤٤
٤٨٩
×
٢
=
٩٧٨
١٦٨
×
=
-١٦٨
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٢٩,٦٠١

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢,٩٢٧
×
١٠
=
٢٩,٢٧٠
٣١٩
×
=
-٦٣٨
٤٨١
×
٢
=
٩٦٢
١٦٧
×
=
-١٦٧
٠
×
-١٥
=
٠
٢٩,٤٢٧

جزئیات امتیاز در بپرس

١٥
×
١٠
=
١٥٠
٣
×
=
٨
×
٢
=
١٦
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
١٧٤