نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٣
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٢
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٤٣
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٣٥
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٣٠٠ رای

١
نوع مدال

پاسخ صحیح

١
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

١٣٨
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٤٢
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠ رای در روز

١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ١٠٠ رای

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١