تقی قیصری

تقی قیصری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهprosocial incentive١٢:١٨ - ١٤٠١/٠٢/٢٢مشوق جامعه مدار؛ امتیازی که نفع مادی آن اجتماعی و نفع معنوی آن فردی است. مانند اعانه ای که به نام فردی به خیریه داده می شود یا گذاشتن نام افراد بر رو ... گزارش
0 | 0
prosocial١٢:١٧ - ١٤٠١/٠٢/٢٢جامعه مدار؛ رفتاری که نفع اجتماعی داشته باشدگزارش
0 | 0
sturdy١٩:٥٩ - ١٤٠١/٠٢/٢٠مستحکم؛ پای دار در برابر نیروهای خارجیگزارش
7 | 0
widespread١٨:١٣ - ١٤٠١/٠٢/١٨همه جانبه؛ چندجانبهگزارش
2 | 1
truly١٠:٥٥ - ١٤٠١/٠٢/١٨۱ - به معنای واقعی کلمه ۲ - با خلوص؛ با خلوص نیت؛ صمیمانه؛ از صمیم قلب؛ خالصانه؛ از سرِ صِدق؛ بی ریا؛ بی غل وغش ۳ - به درستی؛ واقعاً؛ حقیقتاًگزارش
32 | 1
rude١٠:٢٢ - ١٤٠١/٠٢/١٨۱ - بی ادب، بی تربیت، بی اخلاق ۲ - بی پروا؛ گستاخ ۳ - رک؛ پوست کنده؛ بی ملاحظهگزارش
2 | 0
infused١٠:١٩ - ١٤٠١/٠٢/١٨آکنده؛ سرشته؛ آمیختهگزارش
5 | 0
hamstring٠١:١٧ - ١٤٠١/٠٢/١٨لنگ ماندن؛ بی عمل ماندن؛ فلج شدن ( به معنی مجازیِ �قادر به کاری نبودن� )گزارش
2 | 0
trade off١٤:٢٦ - ١٤٠١/٠٢/١٦۱ - [اسم] هزینه ی فرصت؛ یعنی هزینه ای که صرف شده و در آینده فرصتی ایجاد خواهد کرد علاوه بر برگشت سرمایه، سودی هم خواهد داشت ۲ - [فعل] صرفیدن؛ مقرون ب ... گزارش
5 | 0
come on١٣:٠٤ - ١٤٠١/٠٢/١٦پیوستن به؛ وارد شده به در جمله ی �Everybody comming on the group allows him to spread out more of his fixed cost� هر کسی که به گروه او می پیوندد، به ... گزارش
2 | 1
move on١٢:٥٢ - ١٤٠١/٠٢/١٦عزیمت، پیش رفتن به سوی؛ وقتی کاری مراحل مختلف دارد، رفتن از مرحله ای به مرحله ی دیگرگزارش
2 | 0
merit١٦:١٨ - ١٤٠١/٠٢/١٤ارزش توجه داشتن؛ درخور توجه بودن: There is some merit to this argument. این استدلال در جای خود درخور توجه است.گزارش
7 | 0
learning by doing١٢:٢١ - ١٤٠١/٠٢/١٤یادگیری عملی؛ یادگیری تجربیگزارش
2 | 0
base١٣:٠٢ - ١٤٠١/٠٢/١٢۱ - پایه، اساس، بنیان، رکن، بُن؛ بن مایه یا اصل تعیین کننده در چیزی ۲ - مبنا؛ حدی مفهومی برای سنجش یا مقایسه ی چیزی ( base line ) ۳ - قاعده، سطح زیر ... گزارش
12 | 0
spread across١٤:٤١ - ١٤٠١/٠٢/١١سرشکن شدنگزارش
0 | 1
one on one٠٢:٥١ - ١٤٠١/٠٢/١١نفربه نفر؛ فردبه فردگزارش
2 | 1
lock in٢٢:١٤ - ١٤٠١/٠٢/١٠معادل پیش نهادی آقای �مصطفی� یعنی �قفل شدگی� درست است. �لاک این� نقطه ای است که در آن شبکه چنان بزرگ می شود که در خود قفل می شود و دیگر امکان گسترش ن ... گزارش
2 | 1
parabolic٢٢:١٠ - ١٤٠١/٠٢/١٠پارابولیک یعنی به شکل سهمی یا �سهمی شکل�، �سهمی گون� ( دو بعدی ) با سهموی ( paraboloid ) اشتباه نشود ( حجم یا سه بعدی )گزارش
2 | 0
paraboloid٢٢:٠٨ - ١٤٠١/٠٢/١٠سهموی؛ حجمی که از دوران منحنی ( دوبعدی ) سهمی به دور محور تقارن ـش ایجاد شده است با سهمی گون یا سهمی شکل یا سهمی وار ( parabolic ) اشتباه نشودگزارش
2 | 0
undetectable١٤:٥٦ - ١٤٠١/٠٢/٠٨شناسایی ناپذیر؛ کشف ناپذیرگزارش
2 | 0
upend٢١:٢٣ - ١٤٠١/٠٢/٠٦۱ - نقطه ی پایان گذاشتن بر؛ ۲ - سرنگون کردن؛ [غیررسمی] کله پا کردنگزارش
14 | 0
restraint٢١:٤٧ - ١٤٠١/٠٢/٠٥قیّم؛ غش گیرگزارش
2 | 0
crusader١٤:٥٤ - ١٤٠١/٠٢/٠٥سردار؛ شوالیه؛ جنگ جو ( ی مقدس )گزارش
2 | 0
backward induction١٢:٤٤ - ١٤٠١/٠٢/٠٥استقرای پس گرد؛ استقرای پس رو؛ استقرای بازگشتیگزارش
2 | 0
lane١١:٠٦ - ١٤٠١/٠٢/٠٥در زبان فارسی گاهی lane با line اشتباه گرفته شده و �خط� ترجمه می شود. در خیابان یا جاده، می توان فضای بین دو �خط� را نوار یا باند نامید. مرزهای جانبی ... گزارش
12 | 0
charge٠١:١٢ - ١٤٠١/٠٢/٠٥[حقوق] تفهیم اتهام؛ کسی را به طور رسمی به ارتکاب جرم متهم کردنگزارش
7 | 1
insidious٠٩:٢٩ - ١٤٠١/٠٢/٠٤۱ - [جامعه شناسی] خزنده؛ پدیده ای که در حال شکل گیری است اما تغییرات آن چنان اندک است که نمی توان حس ـش کرد. مثال: بی سوادی اجتماعیِ خزنده ۲ - [پزشکی ... گزارش
7 | 0
morph٠٨:٤٧ - ١٤٠١/٠٢/٠٤[فعل] استحاله؛ تبدیل تدریجی از حالتی به حالت دیگر یا از ماهیتی به ماهیت دیگرگزارش
12 | 0
present bias١٢:٠٩ - ١٤٠١/٠٢/٠٣سوگیری کوته نگری؛ سوگیری نزدیک بینی؛ سوگیری نوک دماغی؛ نوعی سوگیری که منافع آنی و کوتاه مدت ارزش بیش تری دارد. در مثل گفته می شود این افراد دورتر از ... گزارش
5 | 0
cross over٠١:٤٨ - ١٤٠١/٠٢/٠٣[فعل] گذار؛ پا گذاشتن به؛ از حوزه ای به حوزه ی دیگر رفتن؛ [اسم] گذرگاه؛ پیاده گذرگزارش
25 | 0
indispensable١٨:١١ - ١٤٠١/٠٢/٠٢تک خال؛ بی هم تا؛ بی جای گزینگزارش
0 | 1
eminently١٤:٠٢ - ١٤٠١/٠٢/٠١آشکارا؛ به روشنی؛ به طور بدیهیگزارش
5 | 0
playfully١٤:٠٠ - ١٤٠١/٠٢/٠١بازی گوشانه؛ زنده دلانه؛ هم راه با بگوبخندگزارش
5 | 0
puffing١٣:٢٢ - ١٤٠١/٠٢/٠١۱ - ( الف ) - نفس نفس زدن؛ دم و بازدم سریع؛ ( ب ) فس فس کردن؛ حرف زدن هم راه با تنفس سریع ۲ - دود کردن؛ فوت کردن ( دود تنباکو: سیگار، پیپ، قلیان، . . ... گزارش
0 | 0
intact٢٣:٥٦ - ١٤٠١/٠١/٣١منسجم؛ به سامان در ترکیب �intact family� به معنی خانواده ی �به سامان� به عکس خانواده ی �ازهم پاشیده�گزارش
5 | 0
colossal٢٢:٢٨ - ١٤٠١/٠١/٣١فاحش؛ بارز colossal mistake = خطای فاحش؛ اشتباه محضگزارش
5 | 0
determinant١٣:٠٠ - ١٤٠١/٠١/٣١[ریاضیات] دترمینان؛ تابعی که از یک ماتریس مربعی یک عدد می سازد یا درواقع عددی را به یک ماتریس مربعی تخصیص می دهد [مدیریت] عامل، تعیین گر، عامل تعیین ... گزارش
9 | 0
representativeness١١:٤٨ - ١٤٠١/٠١/٣١[آمار] نمایه پذیری؛ قابلیت مشت نمونه ی خروار بودن. ویژه گی �نمونه ی آماری� که به طور قابل قبولی نمایان گر ویژه گی های �جمعیت آماری� باشد.گزارش
7 | 0
segment١١:٣٣ - ١٤٠١/٠١/٣١[مارکتینگ] لایه، قشر، بخش، طبقه، طیف طبقه بندی مشتریان از نظر سبک زنده گی، قدرت خرید، سن، جنسیت، توزیع جغرافیایی و مانند آنهاگزارش
23 | 0
waive٠٠:٣٧ - ١٤٠١/٠١/٣١[مهندسی صنایع] ارفاق، اجازه ی ارفاقی، ترخیص ارفاقی؛ اجازه ی موقت برای تعداد یا مقدار محدودی از محصول �نامنطبق� برای ترخیص که معمولاً با اجازه ی سفارش ... گزارش
5 | 0
crisscross٢١:١٤ - ١٤٠١/٠١/٢٩جولان دادن؛ این طرف و آن طرف رفتنگزارش
16 | 0
balloon١٢:٤٣ - ١٤٠١/٠١/٢٩[فعل] کنایه از: بالا رفتن، افزایش، تورم، و مانند آنها است If the fares balloon, it’s very easy for customers to switch to a competitor. اگر قیمت ها ... گزارش
2 | 0
add ons٠٩:٥٢ - ١٤٠١/٠١/٢٩[کسب وکار] خدمات تکمیلی؛ خدمات ویژهگزارش
5 | 0
misrepresent١٦:٢٦ - ١٤٠١/٠١/٢٨غلط نمایی؛ جعل واقعیتگزارش
5 | 0
damning١٥:٤٣ - ١٤٠١/٠١/٢٨شماتت بار؛ سرزنش آمیز؛ کوبندهگزارش
7 | 0
winner’s curse٢٠:٤٠ - ١٤٠١/٠١/٢٧[اقتصاد رفتاری] فاتح مغبون؛ گونه ای سوگیری ذهنی که در معامله هایی مانند مزایده به صِرف برنده شدن مبلغی بالاتر از ارزش واقعی پرداخت می شود. یعنی در عی ... گزارش
0 | 0
TIC١٩:٥٣ - ١٤٠١/٠١/٢٧۱ - [روان پزشکی] تیک، حرکات غیرارادی عضلات قسمت های مختلف بدن از جمله پلک، گونه، و دست ۲ - [اقتصاد رفتاری] ۱ - عادت بد، عادت نامطلوب، ازجمله سوگیری ت ... گزارش
5 | 0
streamline٠٨:٠٠ - ١٤٠١/٠١/٢٧[صفت به شکل streamlined] مستقیم؛ بی پیرایه؛ سرراست؛ در مسیر [فعل]: سرراست کردن؛ ساده کردن؛ بی پیرایه کردن؛ در مسیر مورد انتظار انداختنگزارش
5 | 0
trueness٢١:١٢ - ١٤٠١/٠١/٢٦[ علم اندازه گیری]: درستی؛ میزان نزدیک بودن نتیجه ی اندازه گیری به اندازه ی واقعی. ( اندازه ی واقعی در علوم مهندسی معنی آماری دارد یعنی در عمل از ن ... گزارش
0 | 0
intervention٢٠:٤٠ - ١٤٠١/٠١/٢٦ارجاع به بحث دوستان در مورد معانی مختلف کلمات نزدیک به این واژه از نظر معنی: invention: اختراع innovation : نوآوری creativity : خلاقیت development : ... گزارش
34 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده