مرتضی بزرگیان

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهprice break١٥:٥٥ - ١٣٩٩/٠٦/١٨تخفیف بر اساس تعداد بیشتر کالاگزارش
2 | 0
market niche٠٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٨جاویژه بازار گزارش
2 | 0
agrifood٢١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٦/١٧تولید تجاری مواد غذایی از طریق کشاورزیگزارش
7 | 0
deseasonalization١٧:٥٧ - ١٣٩٩/٠٦/١٧حذف آثار ( تغییرات ) فصلی، حذف نوسانات فصلیگزارش
2 | 0
deseasonalisation١٧:٥٧ - ١٣٩٩/٠٦/١٧حذف آثار ( تغییرات ) فصلی، حذف نوسانات فصلیگزارش
2 | 0
boast١٧:٢٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٧بالیدنگزارش
12 | 0
stemming١٠:٢١ - ١٣٩٩/٠٦/١٦ریشه یابیگزارش
7 | 1
microeconomic١١:١٧ - ١٣٩٩/٠٦/١٥اقتصاد خردگزارش
0 | 0
next fit١٨:٣٩ - ١٣٩٩/٠٦/١٠برازش بعدیگزارش
0 | 0
inactiveness١٩:١٩ - ١٣٩٩/٠٦/٠٩بی تحرکیگزارش
2 | 0
a good deal١٨:٤٠ - ١٣٩٩/٠٦/٠٩مقدار قابل توجهگزارش
12 | 1
accountability١٥:٣٤ - ١٣٩٩/٠٦/٠٩مسئولیت پذیریگزارش
32 | 0
differently٢٣:٠١ - ١٣٩٩/٠٦/٠٨از سوی دیگرگزارش
2 | 1
difference in differences١٦:١٠ - ١٣٩٩/٠٦/٠٨تفاوت در اختلافاتگزارش
0 | 0
sociolinguistic١٦:٠٥ - ١٣٩٩/٠٦/٠٨زبان شناسی اجتماعیگزارش
32 | 0
receiving dock١٥:٢٠ - ١٣٩٩/٠٦/٠٧درب تخلیهگزارش
0 | 0
labor intensive١٣:٥٩ - ١٣٩٩/٠٦/٠٧کارگربرگزارش
7 | 1
stocking١٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٦/٠٧تامین موجودی انبارگزارش
7 | 0
sortation١٢:٥٠ - ١٣٩٩/٠٦/٠٧مرتب سازیگزارش
0 | 0
stacking١١:٠٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٧انباشتگزارش
0 | 0
keep track of٢٣:٤٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٦مورد توجه قرار دادنگزارش
23 | 1
defuzzification١٦:٠٠ - ١٣٩٩/٠٦/٠٦غیرفازی سازی، غیرفازی کردنگزارش
2 | 0
path loss١٣:٥٠ - ١٣٩٩/٠٦/٠٥ تلفات مسیر گزارش
0 | 0
cross domain١٦:٤٩ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤بین حوزه ایگزارش
5 | 0
rule of thumb١٠:٠٠ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤قاعده سرانگشتیگزارش
9 | 1
term structure١٧:٢٠ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣ساختار زمانیگزارش
2 | 0
concaveness٠٧:١٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣مقعر بودن، کاو بودنگزارش
0 | 0
grid paper٢٠:٢٤ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢کاغذ رسمگزارش
0 | 0
geoboard٢٠:٠٩ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢تخته هندسیگزارش
0 | 0
first author١٨:٤٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢نویسنده اصلیگزارش
0 | 0
moneyness١٣:٤٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢وضعیت مالی گزارش
5 | 0
data cleaning١١:٥٣ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢پاک سازی دادهگزارش
2 | 1
graph partition٢٣:٢٨ - ١٣٩٩/٠٥/٣١افراز گرافگزارش
0 | 0
overlay٢٢:١٧ - ١٣٩٩/٠٥/٣١[کامپیوتر] همنهشگزارش
2 | 0
alternative dispute resolution١٢:٣٠ - ١٣٩٩/٠٥/٣١شیوه جایگزین حل اختلافگزارش
2 | 0
centralization١٠:٥٦ - ١٣٩٩/٠٥/٣١متمرکزسازیگزارش
2 | 0
affirmative action١٠:٢١ - ١٣٩٩/٠٥/٣١تبعیض جبرانی، تبعیض مثبتگزارش
2 | 0
disaster relief١٠:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/٣١امداد به فاجعه دیدگانگزارش
2 | 0
occasioning١٩:٣٦ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠ایجاد انگیزهگزارش
0 | 0
supreme authority١٢:١٧ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠قدرت برترگزارش
0 | 0
lame duck١٠:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠صاحب منصب رفتنیگزارش
18 | 0
intraday٢٢:٢٢ - ١٣٩٩/٠٥/٢٩در طول روزگزارش
0 | 0
artificial coloring١٥:٣٧ - ١٣٩٩/٠٥/٢٨رنگ دهنده مصنوعیگزارش
0 | 0
acquisition cost١١:٤٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٨هزینه تملکگزارش
2 | 0
coordinated٠١:٢٨ - ١٣٩٩/٠٥/٢٧[شیمی] کئوردینه گزارش
2 | 1
double helical٢٢:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٦مارپیچی دوبلگزارش
0 | 0
model reduction٠٩:٢٥ - ١٣٩٩/٠٥/٢٦ تقلیل مدل گزارش
0 | 0
mobile robot١٧:٠٧ - ١٣٩٩/٠٥/٢٤ربات متحرکگزارش
2 | 0
diamondoid١١:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/٢٤الماس گونهگزارش
0 | 0
crystal engineering٢٢:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٣مهندسی بلورگزارش
0 | 0