مرتضی بزرگیان

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهunmotivated٠٨:٥٨ - ١٣٩٩/٠٧/١٤بی انگیزهگزارش
16 | 0
prelaunch٢٢:٤٠ - ١٣٩٩/٠٧/١٣پیش راه اندازیگزارش
0 | 1
self management١٨:٢٤ - ١٣٩٩/٠٧/١٣خود مدیریتیگزارش
5 | 1
approximator١٥:٤٥ - ١٣٩٩/٠٧/١٣تخمین زنندهگزارش
0 | 1
unbiased١٤:٣٦ - ١٣٩٩/٠٧/١٢بدون جانبداریگزارش
9 | 1
annotated١٣:٠٠ - ١٣٩٩/٠٧/١٢نشانه گذاری شدهگزارش
14 | 1
specularity١٢:٣١ - ١٣٩٩/٠٧/١٢منظم بودن بازتابگزارش
5 | 1
encrypted٠٩:٣١ - ١٣٩٩/٠٧/١١رمز گذاری شدهگزارش
23 | 0
receptiveness٠٧:١٥ - ١٣٩٩/٠٧/١١پذیرشگزارش
2 | 1
social function١٩:١١ - ١٣٩٩/٠٧/١٠عملکرد اجتماعیگزارش
7 | 0
mean shift٠٩:٠٦ - ١٣٩٩/٠٧/١٠انتقال میانگینگزارش
0 | 0
basic knowledge٢٢:٤٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨دانش پایه گزارش
2 | 0
ill posed١٥:١١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨بدطرحگزارش
0 | 0
visual tracking١٤:٥٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨ردیابی بصریگزارش
0 | 0
forward chaining٢٣:١٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦زنجیره سازی جلوسوگزارش
0 | 0
chronological order٢٣:١٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦ترتیب زمانیگزارش
21 | 0
divide and conquer٢١:٠٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦تقسیم و حلگزارش
5 | 0
gini impurity١٤:٢٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦ناخالصی جینیگزارش
0 | 0
filing٠٥:٤٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦تشکیل پروندهگزارش
21 | 1
above the line advertising١٤:٠٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥تبلیغات یک جانبهگزارش
0 | 0
test set٠٩:٠٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠٥مجموعه آزمونگزارش
0 | 0
disclosures١١:٥٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٢افشاگری هاگزارش
2 | 0
anthropocentric٠٨:٤٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٢انسان محورگزارش
7 | 0
degree program٠٩:٢٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠١برنامه تحصیلیگزارش
5 | 0
inhibiting١١:٥٥ - ١٣٩٩/٠٦/٣٠بازدارنده، مهارکنندهگزارش
16 | 0
emergency drill١٠:٣٨ - ١٣٩٩/٠٦/٣٠تمرین مقابله با سوانحگزارش
0 | 0
definitional٢٢:١١ - ١٣٩٩/٠٦/٢٩تعریفیگزارش
0 | 0
recalibration١٩:١٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢٩تنظیم مجدد، کالیبراسیون مجددگزارش
0 | 0
preservationism١٩:١٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٩طرفداری از حفظ و حراست چیزیگزارش
0 | 0
coadaptation٠٩:٤٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٩هم سازشگزارش
0 | 0
incongruous٢٠:٠١ - ١٣٩٩/٠٦/٢٨بی تناسبگزارش
12 | 0
over the counter medicine٢٣:٣٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧داروی بدون نسخهگزارش
7 | 1
contactless١٨:٢٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧غیرلمسی، بدون تماسگزارش
0 | 0
influencer١٨:١٨ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧شاخ مجازیگزارش
87 | 3
stabilizing١٢:٠١ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧پایدارکنندهگزارش
5 | 1
mechanistic١١:٢١ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧ماشینی، مکانیستیکگزارش
2 | 0
reallocate١٦:٠٩ - ١٣٩٩/٠٦/٢٦تخصیص مجدد گزارش
7 | 1
customer equity theory٢٢:٥٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٥ارزش ویژه مشتریگزارش
0 | 0
signalling theory٢٢:١٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢٥نظریه علامت دهیگزارش
2 | 0
evolutionist١٢:٤٨ - ١٣٩٩/٠٦/٢٥تکامل گراگزارش
0 | 0
positivism١٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢٥مثبت گرایی، اثبات گراییگزارش
9 | 0
agency relationship١٨:٤٩ - ١٣٩٩/٠٦/٢٤رابطه عاملیتگزارش
0 | 0
concretize١٥:٥٦ - ١٣٩٩/٠٦/٢٤عینیت بخشیدنگزارش
9 | 0
unstandardized٢٢:٥٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٣غیر استانداردگزارش
0 | 0
service dominant logic٢٢:٢١ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢منطق غلبه خدمتگزارش
0 | 0
value in use١١:٠٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢ارزش استعمالگزارش
2 | 0
embeddedness٢٠:٤٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢١محصورشدگیگزارش
2 | 0
by analogy١٩:٥٤ - ١٣٩٩/٠٦/٢١بنا به تشابهگزارش
0 | 1
interspecific١٩:٥٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢١میانگونه ایگزارش
2 | 0
coevolve١٠:٣٦ - ١٣٩٩/٠٦/٢١تکامل توامگزارش
9 | 1