مرتضی بزرگیان

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهreplicative١٨:١٧ - ١٣٩٨/٠٣/١١تکرار کنندهگزارش
2 | 0
lean١٩:٠٩ - ١٣٩٨/٠٣/٠٧Lean manufacturing = تولید نابگزارش
30 | 1
invasiveness٠٩:٤٦ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣تهاجمیگزارش
9 | 0
blurriness٠٩:٠٢ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣تاری، تار شدنگزارش
5 | 0
face to face١٢:٤٥ - ١٣٩٨/٠٢/٢٤رو در روگزارش
25 | 0
quintupling١٦:١٢ - ١٣٩٨/٠٢/٢٣چهار برابر شدنگزارش
0 | 0
robustly١٢:٥٠ - ١٣٩٨/٠٢/٢٣به شدتگزارش
23 | 0
conceptualizing١٠:٣٠ - ١٣٩٨/٠٢/١٨مفهوم سازیگزارش
7 | 0
satisficing٢٣:٠٠ - ١٣٩٨/٠٢/١٧رضایت بخشگزارش
7 | 1
kinships٢٢:٤١ - ١٣٩٨/٠٢/١٧خویشاوندیگزارش
2 | 0
compartmentalized١٨:٣٨ - ١٣٩٨/٠٢/١٧بخش بندی شدهگزارش
16 | 0
validating١٥:٤٥ - ١٣٩٨/٠٢/١٦اعتبارسنجیگزارش
12 | 1
acquisition١١:٠٩ - ١٣٩٨/٠٢/٠٢تصاحبگزارش
16 | 1
tweak١٧:٣٩ - ١٣٩٨/٠٢/٠١اصلاح کردنگزارش
120 | 0
sensationally٢١:٣٧ - ١٣٩٨/٠١/٢٦به طرز شگفت انگیزیگزارش
5 | 0
proceeding٢٣:٣٢ - ١٣٩٨/٠١/٢٤مجموعه مقالات همایش هاگزارش
23 | 1
nature١٨:١٦ - ١٣٩٨/٠١/٢٣ماهیتگزارش
133 | 3
depoliticizing١٩:٢٤ - ١٣٩٨/٠١/٢٠سیاست زداییگزارش
2 | 0
localization١٥:٥٨ - ١٣٩٨/٠١/٢٠بومی سازیگزارش
14 | 0
net worth١٣:٤٦ - ١٣٩٨/٠١/١٨ارزش دارایی هاگزارش
76 | 1
geolocation١٧:١٢ - ١٣٩٨/٠١/١٢موقعیت جغرافیایی � گزارش
5 | 0