مرتضی بزرگیان

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpostulating١١:٤٥ - ١٣٩٨/٠٩/٠٤اصل مسلمگزارش
0 | 1
homocentric١٠:٥٣ - ١٣٩٨/٠٩/٠٤هم مرکزگزارش
0 | 0
career development١٨:٣٩ - ١٣٩٨/٠٩/٠٣توسعه مسیر شغلی، موفقیت شغلیگزارش
7 | 0
vocational education١٧:٥٧ - ١٣٩٨/٠٩/٠٣آموزش شغلیگزارش
7 | 0
communing٢٢:٥١ - ١٣٩٨/٠٨/٢٩صمیمانه گفتگو کردنگزارش
0 | 0
objectivation١٠:٥٠ - ١٣٩٨/٠٨/٢٩عینیت بخشیگزارش
0 | 0
transmuted٢٢:٣١ - ١٣٩٨/٠٨/٢٧مستحیلگزارش
0 | 1
value proposition١٦:٤٧ - ١٣٩٨/٠٨/٢٢گزاره ارزشگزارش
14 | 1
externalization٢٢:٣٩ - ١٣٩٨/٠٨/٢١برونی سازیگزارش
12 | 0
defeatist١٥:١٣ - ١٣٩٨/٠٨/٢١شکست گراگزارش
5 | 0
abusive language١٧:٥١ - ١٣٩٨/٠٨/١٣بد زبانی، فحشگزارش
9 | 0
intra firm١١:١٨ - ١٣٩٨/٠٨/١١درون شرکتیگزارش
2 | 0
line item٢٢:٣٧ - ١٣٩٨/٠٨/٠٨سرفصل های اقلام اصلیگزارش
14 | 0
labor relations٢١:٥٨ - ١٣٩٨/٠٨/٠٨رابطه کارگر کارفرماگزارش
2 | 0
public domain١٦:١٩ - ١٣٩٨/٠٨/٠٧مالکیت عمومیگزارش
12 | 0
thoughtfulness١٩:٣٢ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦باملاحظگیگزارش
5 | 0
triumphal arch٠٩:٤٤ - ١٣٩٨/٠٨/٠٣طاق نصرتگزارش
2 | 1
sought after٢١:٢١ - ١٣٩٨/٠٨/٠٢محبوبگزارش
21 | 0
banishing٢٠:٣٣ - ١٣٩٨/٠٨/٠١تبعیدگزارش
0 | 1
misjudgment١٤:١٧ - ١٣٩٨/٠٧/٣٠قضاوت نادرستگزارش
5 | 0
action verb٢٣:٤٣ - ١٣٩٨/٠٧/٢٧فعل رفتاریگزارش
37 | 1
bring down١٩:٥٢ - ١٣٩٨/٠٧/٢٤نا امید کردنگزارش
34 | 0
overwant١٢:٣١ - ١٣٩٨/٠٧/٢٣زیاده خواهگزارش
0 | 0
alternately٢١:٣٤ - ١٣٩٨/٠٧/٢٢از طرف دیگرگزارش
16 | 0
objective statement١٠:١٣ - ١٣٩٨/٠٧/٢٢شرح هدفگزارش
0 | 0
direct report١٧:٣٦ - ١٣٩٨/٠٧/١٢زیردستگزارش
23 | 1
discourage١٩:٣٥ - ١٣٩٨/٠٧/٠٧We "discourage" this for the following reasons ما این کار را به دلایل زیر "توصیه نمی کنیم"گزارش
41 | 2
go live١٦:٥٢ - ١٣٩٨/٠٧/٠٦عملیاتی شدنگزارش
14 | 1
borne out١٩:٥٩ - ١٣٩٨/٠٦/٢٣برخاستهگزارش
2 | 0
off the record٢٣:٤٧ - ١٣٩٨/٠٦/١٧محرمانه و خصوصیگزارش
28 | 0
shape up٢٢:٢٣ - ١٣٩٨/٠٦/١٧بهبود رفتار یا عملکرد فردگزارش
30 | 0
parentification١٩:٠٨ - ١٣٩٨/٠٦/١٦فرزندپروریگزارش
0 | 1
control freak١١:٤٦ - ١٣٩٨/٠٦/٠٩دارای وسواس کنترل اوضاعگزارش
14 | 0
darwinian١٢:٢٣ - ١٣٩٨/٠٦/٠٨داروینیگزارش
2 | 0
pseudologia fantastica١٠:٢٣ - ١٣٩٨/٠٦/٠٨دروغ برداری خیالیگزارش
0 | 0
scapegoat١٨:٣٥ - ١٣٩٨/٠٦/٠٧قربانی، سپر بلا، بلاگردانگزارش
46 | 0
scapegoating١٨:٣٤ - ١٣٩٨/٠٦/٠٧قربانی کردن، سپر بلا قرار دادنگزارش
9 | 0
sated١٧:١٦ - ١٣٩٨/٠٥/١٥راضی گزارش
0 | 1
fuzzifier٢٠:٠٣ - ١٣٩٨/٠٥/١١فازی سازگزارش
5 | 0
supermatrix١٦:٥٩ - ١٣٩٨/٠٥/١٠ابر ماتریسگزارش
2 | 0
perturbing١٣:٥٣ - ١٣٩٨/٠٤/٢٥آشفتن، آشفته کردنگزارش
2 | 0
phrasing٠٨:٤١ - ١٣٩٨/٠٤/١٥جمله بندیگزارش
21 | 0
untrusted٠٨:٤٨ - ١٣٩٨/٠٤/١٣نامطمئن گزارش
16 | 0
untrusted٠٨:٤٨ - ١٣٩٨/٠٤/١٣غیر قابل اعتمادگزارش
9 | 0
pro forma invoice١٧:٥٤ - ١٣٩٨/٠٤/٠٥پیش فاکتور، فاکتورمقدماتی گزارش
7 | 0
implementability١٨:٠٦ - ١٣٩٨/٠٣/٣٠امکان پیاده سازیگزارش
5 | 0
hiccup٠٩:٢٧ - ١٣٩٨/٠٣/٣٠یک مشکل یا مانع موقتی یا جزئیگزارش
90 | 1
spheroidization٠٩:٥٩ - ١٣٩٨/٠٣/٢١کروی شدن گزارش
5 | 0
uncontentious١٩:٢٠ - ١٣٩٨/٠٣/١٦بی قید و شرطگزارش
0 | 1
homologation١٣:٢١ - ١٣٩٨/٠٣/١٣تایید مراجع رسمیگزارش
7 | 0