مرتضی بزرگیان

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهjournal printer١١:٤٩ - ١٤٠١/٠٥/٢٠چاپگر ژورنالگزارش
0 | 0
far left١٤:٠٠ - ١٤٠١/٠٥/١٧در عکس، نفر آخر از سمت چپگزارش
0 | 0
photo credit١٣:٣٨ - ١٤٠١/٠٥/١٧منبع عکسگزارش
2 | 0
beast١٣:٣٠ - ١٤٠١/٠٥/١٦هیولاگزارش
0 | 0
war correspondent١٢:١٨ - ١٤٠١/٠٥/١٦خبرنگار جنگگزارش
2 | 0
bird feeder٠٧:١٧ - ١٤٠١/٠٥/١٥دان خوری پرندهگزارش
0 | 0
incendiary bomb٢٣:٠٧ - ١٤٠١/٠٥/١٤بمب آتش زاگزارش
0 | 0
laying it on a little thick١٨:٢٢ - ١٤٠١/٠٥/١٤اغراق کردن، مبالغهگزارش
0 | 0
war making١٧:٢٨ - ١٤٠١/٠٥/١٢جنگجویی، جنگ افروزیگزارش
0 | 0
harsh tongued١٢:٠٢ - ١٤٠١/٠٥/١٢بدزبانگزارش
0 | 0
by any odds١٣:٣٠ - ١٤٠١/٠٥/١٠بی شکگزارش
0 | 0
dehousing١٢:١٩ - ١٤٠١/٠٥/١٠سکونت زداییگزارش
0 | 0
integrated drive electronics١٨:٠٠ - ١٤٠١/٠٥/٠٩واسط الکترونیکی یکپارچه دیسک گردانگزارش
0 | 0
refresh rate١١:٥٥ - ١٤٠١/٠٥/٠٩نرخ تازه سازیگزارش
0 | 0
power input١١:٢٦ - ١٤٠١/٠٥/٠٩توان ورودیگزارش
0 | 0
dummy camera١٠:٥١ - ١٤٠١/٠٥/٠٩دوربین کاذبگزارش
0 | 0
anti aircraft gun١٠:٢٥ - ١٤٠١/٠٥/٠٨ضد هوایی، پدافند هواییگزارش
0 | 0
suspention trauma٠٥:٠١ - ١٤٠١/٠٥/٠٦ترومای ناشی از معلق ماندنگزارش
0 | 0
two pin plug٠٢:٣٠ - ١٤٠١/٠٥/٠٦دو شاخه وسایل برقیگزارش
0 | 0
lead rail٢٣:٥٤ - ١٤٠١/٠٥/٠٥ریل هادیگزارش
0 | 0
ticking bomb١٧:٢٦ - ١٤٠١/٠٥/٠٥بمب ساعتیگزارش
0 | 0
forced ventilation١٦:٥٤ - ١٤٠١/٠٥/٠٥تهویه واداشتهگزارش
0 | 0
bucket line١٣:٣١ - ١٤٠١/٠٥/٠٥بیلچه نواریگزارش
0 | 0
barrier pillar٠٩:٥٠ - ١٤٠١/٠٥/٠٥پایه حائلگزارش
0 | 0
core body temperature٢٣:١٤ - ١٤٠١/٠٥/٠٤درجه حرارت مرکزی بدنگزارش
0 | 0
vibration damping٢٢:٣٩ - ١٤٠١/٠٥/٠٤لرزه میراییگزارش
0 | 0
thermal environment١٦:١٠ - ١٤٠١/٠٥/٠٤محیط حرارتیگزارش
2 | 0
as needed basis١٢:٤٢ - ١٤٠١/٠٥/٠٤بر حسب نیازگزارش
0 | 0
waste dump١٦:٠٥ - ١٤٠١/٠٥/٠٣انباشتگاه باطلهگزارش
0 | 0
line of demarcation٠٠:١١ - ١٤٠١/٠٤/٢٦خط فاصلگزارش
0 | 0
geo environmental١٥:٥٤ - ١٤٠١/٠٤/٢١زمین زیست محیطیگزارش
0 | 0
graciously١٣:٠١ - ١٤٠١/٠٤/١٨با مهربانیگزارش
0 | 0
contingent valuation١٦:٤٦ - ١٤٠١/٠٤/١٥ارزش گذاری مشروطگزارش
0 | 0
consumer surplus١٧:٣٨ - ١٤٠١/٠٤/١٤مازاد مصرف کنندهگزارش
0 | 0
externalities١٦:٢٢ - ١٤٠١/٠٤/١٤تبعات، پیامدهای خارجیگزارش
0 | 0
numbed١٩:٣٦ - ١٤٠١/٠٤/١٣بی حسگزارش
0 | 0
statisticians١٧:٠٦ - ١٤٠١/٠٤/١٢آمارشناسان، کارشناسان آمارگزارش
0 | 0
debt for nature swap١٣:٤٥ - ١٤٠١/٠٤/١٢وام در ازای طبیعتگزارش
0 | 0
national jurisdiction١٣:٣٣ - ١٤٠١/٠٤/١٢صلاحیت ملیگزارش
0 | 0
inner self٢٢:١٦ - ١٤٠١/٠٤/١١باطن، خود درونیگزارش
0 | 0
prairie vole١٩:٣٦ - ١٤٠١/٠٤/١١ول مرغزارگزارش
0 | 0
layman’s terms١٦:٥٨ - ١٤٠١/٠٤/١١به بیان سادهگزارش
0 | 0
self centredness١٣:٣٨ - ١٤٠١/٠٤/١١خود محوریگزارش
2 | 0
condition number٢٣:١٨ - ١٤٠١/٠٤/٠٧عدد حالت، عدد شرطیگزارش
0 | 0
pseudo inverse٢١:٥٥ - ١٤٠١/٠٤/٠٧شبه معکوسگزارش
0 | 0
problem formulation١٩:٥٧ - ١٤٠١/٠٤/٠٧فرمول بندی مسالهگزارش
0 | 0
fault estimation١٦:٢٥ - ١٤٠١/٠٤/٠٧تخمین عیبگزارش
0 | 0
data intensive٢٣:٠٢ - ١٤٠١/٠٤/٠٤داده بر، نیازمند داده های فراوانگزارش
2 | 0
tasking١٩:٠٦ - ١٤٠١/٠٤/٠٤تعیین ماموریتگزارش
2 | 0
defensibility١٦:٥٦ - ١٤٠١/٠٤/٠٤دفاع پذیریگزارش
0 | 0