مرتضی بزرگیان

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsymbiotic١٦:٠٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦همزیستگزارش
5 | 1
in short review١٢:٥١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦به طور خلاصهگزارش
2 | 0
tentatively١٢:٤٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦عجالتاگزارش
16 | 1
after all١٢:٤٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦از این گذشتهگزارش
28 | 0
to say nothing of١٢:٣٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦صرف نظر از، چه رسد بهگزارش
7 | 0
from this١٢:٠٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦از این روگزارش
25 | 0
dead end kids١١:١٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦بچه های محله های فقیرنشینگزارش
2 | 0
anticipatory١٦:١٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥پیشاپیشگزارش
9 | 1
recast١٦:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥معادل دهیگزارش
9 | 1
electromyography٢٢:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤نوار عصب و عضله گزارش
2 | 1
rivalrous١٥:٣٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤برتری خواهانهگزارش
7 | 1
other directedness١٠:٣٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤دگر رهبریگزارش
5 | 1
paradoxical intention٢٣:٤٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣قصد تناقضی گزارش
2 | 1
possessive٢٢:٤٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣انحصارطلبگزارش
32 | 1
denigrated٢٢:٠٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣بدنامگزارش
5 | 1
cultural base١٨:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣اساس فرهنگیگزارش
0 | 1
sporadically١٨:٤٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣متفرق، پراکنده، تک و توکگزارش
9 | 1
first comer١٨:٤١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣نفر اولگزارش
2 | 1
clean record١٥:٢٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣عدم سو سابقه گزارش
2 | 1
autobiographical١٣:٤٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣خودزیستنامه ای گزارش
12 | 1
suppression١٢:٢٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣کتمانگزارش
7 | 1
straws in the wind١١:١٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣هشدارهایی در مورد حوادث آیندهگزارش
2 | 1
untoward١٠:٠٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢نامطلوبگزارش
9 | 1
lurch٢٢:٣٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢١رها شدن در وضعیت بحرانیگزارش
28 | 1
unmusical١٥:٥٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢١ناموسیقاییگزارش
0 | 1
tangled١٣:٢٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢١پیچیده، غامض، آشفتهگزارش
12 | 1
deferred١٢:٢١ - ١٣٩٩/٠٢/٢١به بعد موکول شدهگزارش
2 | 1
test case١١:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢١مورد آزمونگزارش
9 | 1
in its own terms٢٢:٢٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠بر حسب شرایط خودشگزارش
21 | 0
supernaturalist١٩:١٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠ماورای طبیعیگزارش
2 | 0
neurobiologist١٧:٢٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠زیست شناس اعصاب گزارش
0 | 0
sociobiologist١٦:٤٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠زیست شناس اجتماعیگزارش
7 | 0
orientalism١١:٤٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠خاورگراییگزارش
2 | 0
alterity١١:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠غیریتگزارش
25 | 0
transgressive١١:١١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠هنجار شکن، مرزشکنگزارش
23 | 1
desecularization٠٩:٤٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠غیر عرفی شدنگزارش
2 | 0
panic attack١٩:٤٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٩وحشت زدگیگزارش
9 | 0
uncharacteristic١٨:٤٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٩نامتعارفگزارش
12 | 1
incurring١٢:٤٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٩مواجه شدن با گزارش
18 | 1
counter transference١٢:١٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٩انتقال وارون گزارش
0 | 1
act out١٧:٢٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٨تقلید کردن گزارش
5 | 1
on alert١٠:٠٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٨آماده باشگزارش
9 | 0
reliving٠٨:٢٦ - ١٣٩٩/٠٢/١٨دوباره تجربه کردن، در نظر مجسم کردن، در ذهن مرور کردنگزارش
32 | 0
the like of١٠:٤١ - ١٣٩٩/٠٢/١٧امثالگزارش
2 | 0
raspy١٠:٢٤ - ١٣٩٩/٠٢/١٧تیز و دلخراشگزارش
2 | 1
memorization١٣:٠٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٦یادسپاریگزارش
12 | 0
esport١١:٥٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٦ورزش الکترونیکیگزارش
9 | 0
transparent٢٢:٥٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٥ناپیداگزارش
9 | 23
contributor٢٢:٢٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٥مقاله نویس، نویسندهگزارش
41 | 1
commonsensical١٩:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٥خردمندانه، محتاطانهگزارش
9 | 1