مرتضی بزرگیان

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهmcdonaldization١٤:٤٠ - ١٣٩٨/١٠/٢٠مک دونالدی شدنگزارش
2 | 0
code of laws٢٢:٥٦ - ١٣٩٨/١٠/١٩مجموعه قوانینگزارش
5 | 0
status group١٩:٢٩ - ١٣٩٨/١٠/١٩گروه پایگاهیگزارش
0 | 0
functional analysis٠٩:٤٨ - ١٣٩٨/١٠/١٩تجزیه و تحلیل کارکردیگزارش
2 | 0
reaffirmation٢٠:٥٩ - ١٣٩٨/١٠/١٨تایید دوبارهگزارش
7 | 0
medical school١٨:٤٥ - ١٣٩٨/١٠/١٦دانشکده پزشکی گزارش
16 | 0
to all appearances١٧:٠٠ - ١٣٩٨/١٠/١٥از نظر ظاهریگزارش
5 | 0
comparative philology١٦:٢٣ - ١٣٩٨/١٠/١٥زبان شناسی تطبیقیگزارش
2 | 0
transgressing١٥:٢٤ - ١٣٩٨/١٠/١٥سرپیچی کردنگزارش
5 | 0
trade deficit٠٩:٢٢ - ١٣٩٨/١٠/١٥کسری تجاریگزارش
2 | 0
mortal enemy١٧:٠٧ - ١٣٩٨/١٠/١٤دشمن قسم خوردهگزارش
5 | 0
no less than١٦:٢٠ - ١٣٩٨/١٠/١٤همچونگزارش
12 | 1
in a sense١٨:٣٩ - ١٣٩٨/١٠/١٢به تعبیریگزارش
53 | 1
scriptorium١٥:٠٩ - ١٣٩٨/١٠/١١کتابت خانهگزارش
2 | 0
spatial planning١٨:٤٥ - ١٣٩٨/١٠/١٠آمایش سرزمینگزارش
5 | 0
flagship project١٨:٣٥ - ١٣٩٨/١٠/١٠پروژه شاخصگزارش
0 | 0
housekeeping١٧:٤٦ - ١٣٩٨/١٠/٠٩( اداره و موسسه و غیره ) رسیدگی به امور داخلیگزارش
21 | 0
give back١٧:٢٧ - ١٣٩٨/١٠/٠٩حق خود را ادا کردنگزارش
5 | 0
pay as you go٢٢:٠٣ - ١٣٩٨/١٠/٠٨پرداخت به اندازه مصرفگزارش
28 | 1
on demand١٥:٣٩ - ١٣٩٨/١٠/٠٨به محض تقاضاگزارش
21 | 1
debriefing١١:٤٩ - ١٣٩٨/١٠/٠٨نشست توضیحیگزارش
21 | 0
replicate٠٨:٥٧ - ١٣٩٨/١٠/٠٧دوباره سازیگزارش
12 | 1
job breakdown١٨:٤٩ - ١٣٩٨/١٠/٠٥تفکیک شغلگزارش
0 | 0
tonality٠٩:٤٣ - ١٣٩٨/١٠/٠٤رنگبندیگزارش
2 | 0
derivative work١٠:٣٢ - ١٣٩٨/٠٩/٢٨اثر اقتباسیگزارش
0 | 0
lump sum payment١٧:٢٨ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧پرداخت یکجاگزارش
2 | 1
repellor٢٢:٣٨ - ١٣٩٨/٠٩/٢٦دفع کنندهگزارش
0 | 0
evolvable٢١:٣٥ - ١٣٩٨/٠٩/٢٦تکامل پذیرگزارش
2 | 0
amortize١٧:٣٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢٦سر شکنگزارش
16 | 0
stateness١٨:٥٤ - ١٣٩٨/٠٩/٢٥انسجام یافتگی، تمایل به کشور بودن، دولت پذیریگزارش
0 | 0
call premium٢٣:٣٧ - ١٣٩٨/٠٩/٢٤صرف اختیار خریدگزارش
2 | 0
compartmentalization٢٣:٠٠ - ١٣٩٨/٠٩/٢٣بخش بخش کردنگزارش
5 | 0
educational attainment١١:١٤ - ١٣٩٨/٠٩/٢٣دستاورد آموزشیگزارش
9 | 0
stand still agreement٢٣:٣١ - ١٣٩٨/٠٩/٢١قراردادهای معلقگزارش
0 | 0
trade show١٩:١٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢١نمایشگاه بازرگانیگزارش
2 | 1
institutionalist١١:٤٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢١نهادگراگزارش
2 | 0
dressed stone١٨:٥٦ - ١٣٩٨/٠٩/١٨سنگ تمام تراشگزارش
0 | 0
colonette١٦:٢٩ - ١٣٩٨/٠٩/١٧ستونچهگزارش
0 | 0
toilet soap١٧:٥٣ - ١٣٩٨/٠٩/١٦صابون دستشوییگزارش
0 | 0
renunciate١٢:٢٠ - ١٣٩٨/٠٩/١٦راهبگزارش
2 | 0
appraisee٠٩:٣٠ - ١٣٩٨/٠٩/١٦ارزیابی شوندهگزارش
2 | 0
self development٢١:٤٨ - ١٣٩٨/٠٩/١٥خودبهسازیگزارش
7 | 1
perennialist١١:٤٤ - ١٣٩٨/٠٩/١٢سنت گراگزارش
2 | 0
philosophia perennis١١:٣٦ - ١٣٩٨/٠٩/١٢حکمت خالدهگزارش
0 | 0
invested١١:١٠ - ١٣٩٨/٠٩/١١منصوب کردنگزارش
9 | 1
juxtaposed٠٩:٠٦ - ١٣٩٨/٠٩/١١پهلوی هم گذاشتنگزارش
2 | 1
solve et coagula٢٣:٤٦ - ١٣٩٨/٠٩/٠٨جدا از هم و متحد با یکدیگرگزارش
5 | 0
unmanifested١٩:٤٠ - ١٣٩٨/٠٩/٠٨نا آشکارگزارش
0 | 0
personified١٨:٣٤ - ١٣٩٨/٠٩/٠٨شخصیت دادنگزارش
2 | 0
figuration١١:٣٣ - ١٣٩٨/٠٩/٠٨تصویرگریگزارش
0 | 0