مرتضی بزرگیان

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtroublesome٠٩:٠٦ - ١٣٩٨/١١/١٠دردسر سازگزارش
7 | 0
disenchantment٢٣:١٨ - ١٣٩٨/١١/٠٨یاسگزارش
7 | 0
no further٢١:١٦ - ١٣٩٨/١١/٠٨کافیستگزارش
5 | 0
for the most part١٠:٥٢ - ١٣٩٨/١١/٠٨در اکثر مواردگزارش
30 | 1
supremacism٠٩:٥٨ - ١٣٩٨/١١/٠٧برترپنداریگزارش
2 | 0
double consciousness٢١:٣٤ - ١٣٩٨/١١/٠٦خودآگاهی دوگانهگزارش
0 | 0
bureaucratization٢٢:٥٠ - ١٣٩٨/١١/٠٥دیوانی شدنگزارش
2 | 0
self isolation٠٩:٤٢ - ١٣٩٨/١١/٠٥خودانزواییگزارش
2 | 0
juxtaposing٢١:٣١ - ١٣٩٨/١١/٠٤پهلوی هم گذاشتنگزارش
5 | 0
systematizer١٦:٢٣ - ١٣٩٨/١١/٠٤سامانه پردازگزارش
2 | 0
subtype١٦:٢١ - ١٣٩٨/١١/٠٤زیرگونهگزارش
9 | 1
unchallengeable١٦:١٨ - ١٣٩٨/١١/٠٤انکارناپذیرگزارش
5 | 0
synonymously١٥:١٧ - ١٣٩٨/١١/٠٤مترادفگزارش
5 | 1
absent mindedness١٤:٥٤ - ١٣٩٨/١١/٠٣حواس پرتیگزارش
7 | 0
settling١٢:٤٨ - ١٣٩٨/١١/٠١اسکان، اقامت، مقیم شدنگزارش
12 | 1
unspoken١٢:٣٦ - ١٣٩٨/١١/٠١نا گفتهگزارش
23 | 0
ethnomethodology١٠:٥٩ - ١٣٩٨/١١/٠١روش شناسی قومیگزارش
12 | 0
returns to scale٠٩:٢٦ - ١٣٩٨/١١/٠١بازدهی به مقیاسگزارش
0 | 0
subheading٠٩:٠٢ - ١٣٩٨/١١/٠١سرفصل های فرعیگزارش
14 | 0
expected utility١٩:٣٩ - ١٣٩٨/١٠/٣٠مطلوبیت مورد انتظارگزارش
2 | 0
afflict١٦:٢٢ - ١٣٩٨/١٠/٣٠دچار مشکل کردنگزارش
21 | 0
foreshortened٢٣:٢٦ - ١٣٩٨/١٠/٢٩کوتاه نماگزارش
0 | 1
frontside٠٩:٠٨ - ١٣٩٨/١٠/٢٩مقابلگزارش
7 | 0
tautologically١٧:٤٢ - ١٣٩٨/١٠/٢٨تکرار بیهودهگزارش
2 | 0
imputed١٩:٥٣ - ١٣٩٨/١٠/٢٦انتسابیگزارش
9 | 0
equating١٤:٤٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٦مساوی پنداشتنگزارش
5 | 0
collective good١٧:٠٥ - ١٣٩٨/١٠/٢٤خیر مشترک، خیر عمومی، منافع جمعیگزارش
2 | 0
class conflict١٦:٠٥ - ١٣٩٨/١٠/٢٤مبارزه طبقاتیگزارش
2 | 0
public authority١٩:٠٠ - ١٣٩٨/١٠/٢٣مرجع دولتیگزارش
12 | 1
manual labour١١:٣١ - ١٣٩٨/١٠/٢٣کار دستیگزارش
2 | 0
come way١٦:٠٣ - ١٣٩٨/١٠/٢٢come one's way اتفاق افتادن یا در دسترس قرار گرفتنگزارش
7 | 0
postrevolutionary١٧:٢٦ - ١٣٩٨/١٠/٢١پس از انقلابگزارش
0 | 0
no mean feat٠٩:٣١ - ١٣٩٨/١٠/٢١بسیار دشوارگزارش
2 | 1
sense of self١٦:٤٥ - ١٣٩٨/١٠/٢٠خودانگارهگزارش
9 | 0
mcdonaldization١٤:٤٠ - ١٣٩٨/١٠/٢٠مک دونالدی شدنگزارش
2 | 0
code of laws٢٢:٥٦ - ١٣٩٨/١٠/١٩مجموعه قوانینگزارش
5 | 0
status group١٩:٢٩ - ١٣٩٨/١٠/١٩گروه پایگاهیگزارش
0 | 0
functional analysis٠٩:٤٨ - ١٣٩٨/١٠/١٩تجزیه و تحلیل کارکردیگزارش
2 | 0
reaffirmation٢٠:٥٩ - ١٣٩٨/١٠/١٨تایید دوبارهگزارش
7 | 0
medical school١٨:٤٥ - ١٣٩٨/١٠/١٦دانشکده پزشکی گزارش
16 | 0
to all appearances١٧:٠٠ - ١٣٩٨/١٠/١٥از نظر ظاهریگزارش
5 | 0
comparative philology١٦:٢٣ - ١٣٩٨/١٠/١٥زبان شناسی تطبیقیگزارش
2 | 0
transgressing١٥:٢٤ - ١٣٩٨/١٠/١٥سرپیچی کردنگزارش
7 | 0
trade deficit٠٩:٢٢ - ١٣٩٨/١٠/١٥کسری تجاریگزارش
2 | 0
mortal enemy١٧:٠٧ - ١٣٩٨/١٠/١٤دشمن قسم خوردهگزارش
5 | 0
no less than١٦:٢٠ - ١٣٩٨/١٠/١٤همچونگزارش
12 | 1
in a sense١٨:٣٩ - ١٣٩٨/١٠/١٢به تعبیریگزارش
57 | 1
scriptorium١٥:٠٩ - ١٣٩٨/١٠/١١کتابت خانهگزارش
2 | 0
spatial planning١٨:٤٥ - ١٣٩٨/١٠/١٠آمایش سرزمینگزارش
5 | 0
flagship project١٨:٣٥ - ١٣٩٨/١٠/١٠پروژه شاخصگزارش
0 | 0