مرتضی بزرگیان

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهin its own terms٢٢:٢٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠بر حسب شرایط خودشگزارش
21 | 0
supernaturalist١٩:١٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠ماورای طبیعیگزارش
2 | 0
neurobiologist١٧:٢٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠زیست شناس اعصاب گزارش
0 | 0
sociobiologist١٦:٤٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠زیست شناس اجتماعیگزارش
7 | 0
orientalism١١:٤٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠خاورگراییگزارش
0 | 0
alterity١١:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠غیریتگزارش
23 | 0
transgressive١١:١١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠هنجار شکن، مرزشکنگزارش
9 | 1
desecularization٠٩:٤٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠غیر عرفی شدنگزارش
2 | 0
panic attack١٩:٤٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٩وحشت زدگیگزارش
9 | 0
uncharacteristic١٨:٤٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٩نامتعارفگزارش
9 | 1
incurring١٢:٤٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٩مواجه شدن با گزارش
14 | 1
counter transference١٢:١٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٩انتقال وارون گزارش
0 | 1
act out١٧:٢٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٨تقلید کردن گزارش
5 | 1
on alert١٠:٠٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٨آماده باشگزارش
7 | 0
reliving٠٨:٢٦ - ١٣٩٩/٠٢/١٨دوباره تجربه کردن، در نظر مجسم کردن، در ذهن مرور کردنگزارش
21 | 0
the like of١٠:٤١ - ١٣٩٩/٠٢/١٧امثالگزارش
0 | 0
raspy١٠:٢٤ - ١٣٩٩/٠٢/١٧تیز و دلخراشگزارش
2 | 1
memorization١٣:٠٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٦یادسپاریگزارش
7 | 0
esport١١:٥٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٦ورزش الکترونیکیگزارش
5 | 0
transparent٢٢:٥٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٥ناپیداگزارش
7 | 13
contributor٢٢:٢٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٥مقاله نویس، نویسندهگزارش
34 | 1
commonsensical١٩:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٥خردمندانه، محتاطانهگزارش
7 | 1
batty١٨:٤٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٥دیوانه، کلافهگزارش
2 | 0
formal education١٨:٤٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٥آموزش رسمی گزارش
5 | 0
unsatisfactory١١:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٥غیر رضایت بخشگزارش
14 | 1
uneasy٢٢:٤٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٤پرتنشگزارش
14 | 0
dishonourable١٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٤غیر شرافتمندانهگزارش
0 | 0
dishonorable١٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٤غیر شرافتمندانهگزارش
5 | 0
anguished١٣:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٤دلخراشگزارش
9 | 1
the blow fell١٢:٣٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٤اتفاق ناگوار بالاخره رخ دادگزارش
2 | 0
epigrammatic٢١:٣٦ - ١٣٩٩/٠٢/١٣هجو آمیزگزارش
0 | 0
palaeobotany١٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٣دیرین گیاه شناسیگزارش
0 | 0
hot temper٢٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠٢/١٢خلق و خوی تندگزارش
7 | 0
deprecating٢١:٢٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٢ناچیز شمردنگزارش
5 | 0
cosmopolitanism١١:١٤ - ١٣٩٩/٠٢/١٢جهان میهنیگزارش
2 | 0
neurological٢٣:٤٠ - ١٣٩٩/٠٢/١١عصب شناختیگزارش
48 | 0
relativistic٢٣:١١ - ١٣٩٩/٠٢/١١نسبی گرایانهگزارش
2 | 0
totalitarian٢٣:١٠ - ١٣٩٩/٠٢/١١تمامیت خواهگزارش
9 | 0
endearing١٣:٥٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٠عزیز کننده، محبوب کنندهگزارش
7 | 1
exhaustive١٠:٢٤ - ١٣٩٩/٠٢/١٠فرساینده، طاقت فرساگزارش
9 | 1
sadistic٢٣:٤٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠٨دگرآزارانه گزارش
12 | 0
sitting still١٣:١٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧یکجا نشستنگزارش
2 | 0
populism١٠:٤٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥عوام گراییگزارش
5 | 0
distressing١٣:١٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤پریشان کننده گزارش
9 | 1
graduate school١٨:٢٨ - ١٣٩٩/٠١/٣١مدرسه عالی گزارش
14 | 1
enmeshed١٣:٣٠ - ١٣٩٩/٠١/٣٠درهم تنیدهگزارش
2 | 0
highly charged١٠:١٣ - ١٣٩٩/٠١/٢٨پرتنشگزارش
12 | 1
racialist١٢:٣١ - ١٣٩٩/٠١/٢٧نژادپرستانهگزارش
0 | 0
unsuspecting١٦:٢٦ - ١٣٩٩/٠١/٢٥ساده لوحگزارش
12 | 1
social order٢٢:٤٠ - ١٣٩٩/٠١/٢٤نظم اجتماعی گزارش
9 | 0