مرتضی بزرگیان

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpossessive٢٢:٤٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣انحصارطلبگزارش
18 | 1
denigrated٢٢:٠٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣بدنامگزارش
5 | 1
cultural base١٨:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣اساس فرهنگیگزارش
0 | 1
sporadically١٨:٤٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣متفرق، پراکنده، تک و توکگزارش
9 | 1
first comer١٨:٤١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣نفر اولگزارش
0 | 1
clean record١٥:٢٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣عدم سو سابقه گزارش
0 | 1
autobiographical١٣:٤٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣خودزیستنامه ای گزارش
9 | 1
suppression١٢:٢٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣کتمانگزارش
5 | 1
straws in the wind١١:١٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣هشدارهایی در مورد حوادث آیندهگزارش
2 | 1
untoward١٠:٠٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢نامطلوبگزارش
5 | 1
lurch٢٢:٣٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢١رها شدن در وضعیت بحرانیگزارش
9 | 1
unmusical١٥:٥٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢١ناموسیقاییگزارش
0 | 1
tangled١٣:٢٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢١پیچیده، غامض، آشفتهگزارش
7 | 1
deferred١٢:٢١ - ١٣٩٩/٠٢/٢١به بعد موکول شدهگزارش
0 | 1
test case١١:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢١مورد آزمونگزارش
9 | 1
in its own terms٢٢:٢٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠بر حسب شرایط خودشگزارش
21 | 0
supernaturalist١٩:١٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠ماورای طبیعیگزارش
2 | 0
neurobiologist١٧:٢٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠زیست شناس اعصاب گزارش
0 | 0
sociobiologist١٦:٤٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠زیست شناس اجتماعیگزارش
5 | 0
orientalism١١:٤٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠خاورگراییگزارش
0 | 0
alterity١١:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠غیریتگزارش
21 | 0
transgressive١١:١١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠هنجار شکن، مرزشکنگزارش
7 | 1
desecularization٠٩:٤٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠غیر عرفی شدنگزارش
2 | 0
panic attack١٩:٤٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٩وحشت زدگیگزارش
9 | 0
uncharacteristic١٨:٤٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٩نامتعارفگزارش
9 | 1
incurring١٢:٤٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٩مواجه شدن با گزارش
12 | 1
counter transference١٢:١٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٩انتقال وارون گزارش
0 | 1
act out١٧:٢٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٨تقلید کردن گزارش
5 | 1
on alert١٠:٠٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٨آماده باشگزارش
7 | 0
reliving٠٨:٢٦ - ١٣٩٩/٠٢/١٨دوباره تجربه کردن، در نظر مجسم کردن، در ذهن مرور کردنگزارش
21 | 0
the like of١٠:٤١ - ١٣٩٩/٠٢/١٧امثالگزارش
0 | 0
raspy١٠:٢٤ - ١٣٩٩/٠٢/١٧تیز و دلخراشگزارش
2 | 1
memorization١٣:٠٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٦یادسپاریگزارش
7 | 0
esport١١:٥٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٦ورزش الکترونیکیگزارش
5 | 0
transparent٢٢:٥٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٥ناپیداگزارش
7 | 12
contributor٢٢:٢٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٥مقاله نویس، نویسندهگزارش
32 | 1
commonsensical١٩:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٥خردمندانه، محتاطانهگزارش
7 | 1
batty١٨:٤٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٥دیوانه، کلافهگزارش
2 | 0
formal education١٨:٤٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٥آموزش رسمی گزارش
5 | 0
unsatisfactory١١:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٥غیر رضایت بخشگزارش
14 | 1
uneasy٢٢:٤٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٤پرتنشگزارش
14 | 0
dishonourable١٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٤غیر شرافتمندانهگزارش
0 | 0
dishonorable١٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٤غیر شرافتمندانهگزارش
5 | 0
anguished١٣:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٤دلخراشگزارش
9 | 1
the blow fell١٢:٣٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٤اتفاق ناگوار بالاخره رخ دادگزارش
2 | 0
epigrammatic٢١:٣٦ - ١٣٩٩/٠٢/١٣هجو آمیزگزارش
0 | 0
palaeobotany١٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٣دیرین گیاه شناسیگزارش
0 | 0
hot temper٢٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠٢/١٢خلق و خوی تندگزارش
7 | 0
deprecating٢١:٢٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٢ناچیز شمردنگزارش
5 | 0
cosmopolitanism١١:١٤ - ١٣٩٩/٠٢/١٢جهان میهنیگزارش
2 | 0