مرتضی بزرگیان

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbinocular disparity٠٩:٥٤ - ١٣٩٩/٠٣/١١ناهمخوانی دید دو چشمیگزارش
0 | 0
high fidelity١٨:٣٠ - ١٣٩٩/٠٣/١٠بازدهی عالیگزارش
12 | 0
countermeasures١٨:١١ - ١٣٩٩/٠٣/١٠پادکنشگزارش
0 | 0
tampering١٧:١٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٠دستکاری گزارش
9 | 0
authorization١٧:٠٩ - ١٣٩٩/٠٣/١٠مجازشماریگزارش
2 | 0
interconnected١٥:٥٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٠مرتبط گزارش
23 | 0
decay rate١٠:٠٦ - ١٣٩٩/٠٣/١٠آهنگ فروافت، آهنگ واپاشیگزارش
2 | 0
barber pole١٧:٤٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٩میله مخططگزارش
2 | 0
visual motion١٣:٥٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٩حرکت تصویر گزارش
0 | 0
round out١٨:٤٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨گرد کردن دور زدن هواپیما براى نشستن گزارش
5 | 0
births١٨:٠٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨موالید گزارش
2 | 0
experimentalist١٧:٠٣ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨تجربه گرا گزارش
0 | 0
to this effect١٥:٥٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨به آن دلیلگزارش
0 | 0
suntrap١٦:١٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧منطقه آفتاب گیرگزارش
0 | 0
mutual benefit١٠:٣٣ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧منفعت متقابلگزارش
2 | 1
co location١٠:١٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧هم محلیگزارش
7 | 1
ball bearing٠٠:٣٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧بلبرینگگزارش
5 | 0
thalamic١٨:٣٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦تالاموسیگزارش
0 | 0
interpopulation١٧:٤٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦بین جمعیتیگزارش
0 | 0
perturbed١٧:١٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦منحرفگزارش
0 | 1
excitatory١٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦محرک، تحریکیگزارش
21 | 0
novum organum٢٣:٤٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥منطقگزارش
0 | 0
data division١٨:٣٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥تقسیم دادهگزارش
0 | 0
distribution switchboard١٧:٣٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥جعبه فیوز توزیع گزارش
0 | 0
recent past٢٣:٤٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٤گذشته های نه چندان دور، سال های اخیرگزارش
18 | 0
one size fits all١٧:٥٣ - ١٣٩٩/٠٣/٠٤مناسب همه گزارش
16 | 0
caressing١٧:١٣ - ١٣٩٩/٠٣/٠٤نوازشگری، دلجوییگزارش
0 | 0
slough off١٥:٤٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٤نادیده گرفتنگزارش
12 | 0
low maintenance١٠:٤٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠٤مستقل ( شخص )گزارش
7 | 1
to make ends meet٢٣:٤١ - ١٣٩٩/٠٣/٠٣داشتن پول کافی برای پرداخت هزینه ها از پس هزینه ها برآمدنگزارش
7 | 0
blessed٢٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٣نظرکردهگزارش
16 | 1
stalled١٨:٤٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٣بازمانده از حرکتگزارش
37 | 0
wildest١٧:٥٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٣رام نشده ترینگزارش
5 | 1
outdoorsy٠٠:٢٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢اهل گشت و گذارگزارش
9 | 0
give way٢٣:٣٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠١ضعف نشان دادن گزارش
2 | 1
emotionality٢٣:١٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠١هیجان پذیری، تهییج پذیریگزارش
14 | 0
in its wake٢٢:٤١ - ١٣٩٩/٠٣/٠١در اثر آن، در پی آنگزارش
5 | 0
affectionate٢٢:١٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠١محبت آمیزگزارش
9 | 1
accusing١٩:٣١ - ١٣٩٩/٠٣/٠١تهمت زدن گزارش
14 | 2
thoughtfully١٨:٢٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠١از روی فکر گزارش
0 | 0
fearful١٥:٤٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠١ترسو گزارش
21 | 1
overlapping circles٢٢:١٧ - ١٣٩٩/٠٢/٣١دوایر همپوشانگزارش
0 | 0
spontaneously٢١:٠٠ - ١٣٩٩/٠٢/٣١بی اختیار گزارش
16 | 1
clinginess٢٠:١٠ - ١٣٩٩/٠٢/٣١وابستگیگزارش
2 | 0
mess١٩:١٤ - ١٣٩٩/٠٢/٣١گند کاریگزارش
32 | 1
teasing١٨:٣٥ - ١٣٩٩/٠٢/٣١سر به سر گذاشتنگزارش
30 | 0
comic relief١٧:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/٣١آرامه خنده دار گزارش
2 | 1
character assassination١٧:٥١ - ١٣٩٩/٠٢/٣١ترور شخصیت گزارش
7 | 1
directive١٥:٢٥ - ١٣٩٩/٠٢/٣١جهت دهنده، هدایت کنندهگزارش
14 | 1
self justification١٣:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/٣١توجیه خویشتن، خودتوجیهیگزارش
2 | 1