مرتضی بزرگیان

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهoffset account١١:٢٩ - ١٣٩٩/٠٣/٢١حساب متعادل کنندهگزارش
0 | 0
ledger account١١:٠٧ - ١٣٩٩/٠٣/٢١حساب دفتر کلگزارش
2 | 0
notably١٨:٠١ - ١٣٩٩/٠٣/٢٠قابل ذکر است کهگزارش
14 | 0
subpopulation١٧:٥٨ - ١٣٩٩/٠٣/٢٠زیرجمعیت گزارش
2 | 0
thalamocortical١٧:١٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢٠تالاموسی قشری گزارش
0 | 0
transient١٦:٣١ - ١٣٩٩/٠٣/٢٠گذرندهگزارش
2 | 0
coactivation١٢:٠٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٠هم فعالی گزارش
2 | 0
importantly١١:٥٠ - ١٣٩٩/٠٣/٢٠نکته مهم این است کهگزارش
28 | 1
morphologically٠٩:٥٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٠شکل شناسیگزارش
5 | 0
operational performance٢٢:٠٥ - ١٣٩٩/٠٣/١٩بهره وری عملیاتیگزارش
2 | 0
edge computing١٩:٣٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٩رایانش لبهگزارش
2 | 1
non value adding١٨:٤٩ - ١٣٩٩/٠٣/١٩ارزش نیفزاگزارش
2 | 0
concerned party١١:٤١ - ١٣٩٩/٠٣/١٩طرف ذینفغ گزارش
2 | 0
already then٢٣:١٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٨حتی در آن زمانگزارش
0 | 1
capacitative١٨:٥٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٨ظرفیتیگزارش
2 | 1
extracellularly١٨:٢٧ - ١٣٩٩/٠٣/١٨خارج سلولیگزارش
2 | 0
self fulfilling١٨:٠٦ - ١٣٩٩/٠٣/١٨خودمحقق کنندهگزارش
7 | 1
underachiever١٣:٣٦ - ١٣٩٩/٠٣/١٨قصور کننده، کوتاهی کنندهگزارش
2 | 0
catapult١٠:٢٧ - ١٣٩٩/٠٣/١٨پیشرفتگزارش
5 | 1
elegaic٠٩:٥٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٨مرثیه ایگزارش
0 | 0
correlatively٢٣:٤٧ - ١٣٩٩/٠٣/١٧به طور بهم پیوسته، وابسته بهمگزارش
0 | 0
evaluation٢٣:٤٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٧ارزشگذاریگزارش
14 | 0
on their own٠٠:٤٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٧به طور مستقلگزارش
12 | 1
job posting٢٢:٥٠ - ١٣٩٩/٠٣/١٦اعلام پست های خالیگزارش
5 | 0
agitated١٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٦هیجانیگزارش
7 | 1
forthrightly١٠:٠١ - ١٣٩٩/٠٣/١٦سر راست، مستقیمگزارش
2 | 1
muckraker١٥:٣٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٥افشاگر کثافت کاری هاگزارش
2 | 0
conspiracy of silence١١:٥٨ - ١٣٩٩/٠٣/١٥توطئه سکوتگزارش
5 | 0
incidentalize١١:٣٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٥اتفاقی شمردنگزارش
2 | 0
malintegration١١:١٧ - ١٣٩٩/٠٣/١٥ادغام نادرستگزارش
2 | 0
hold in check١١:١١ - ١٣٩٩/٠٣/١٥تحت کنترل نگه داشتنگزارش
7 | 0
joint force٠١:٠١ - ١٣٩٩/٠٣/١٤نیروی مشترکگزارش
2 | 0
superfluity١٩:٥٩ - ١٣٩٩/٠٣/١٣مازاد بودنگزارش
2 | 0
productive work١٤:٥٨ - ١٣٩٩/٠٣/١٣کار تولیدیگزارش
2 | 0
increments١١:٣٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٣ترقی، افزایشگزارش
5 | 1
in a word٢٣:٤٨ - ١٣٩٩/٠٣/١٢در یک کلامگزارش
9 | 0
secular٢٢:٢٨ - ١٣٩٩/٠٣/١٢طولانی، پایدار، درازمدتگزارش
28 | 1
punch card٢٢:٠٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٢کارت های پانچگزارش
0 | 0
ruefully١٩:٣١ - ١٣٩٩/٠٣/١٢اندوهناک، با تاسف . . .گزارش
7 | 0
interview study١٥:٤٩ - ١٣٩٩/٠٣/١٢مصاحبه پژوهیگزارش
0 | 0
incantation١٢:٥٩ - ١٣٩٩/٠٣/١٢وِردگزارش
5 | 0
self sealing١٢:٥١ - ١٣٩٩/٠٣/١٢خود درزبند، آب بندی خود به خودیگزارش
0 | 0
speculators٢٠:٠٨ - ١٣٩٩/٠٣/١١سفته بازانگزارش
5 | 0
self exemplifying١٩:١٧ - ١٣٩٩/٠٣/١١خودنمونه بودنگزارش
5 | 0
alternate١٥:٤٧ - ١٣٩٩/٠٣/١١راه حل جایگزینگزارش
9 | 1
binocular disparity٠٩:٥٤ - ١٣٩٩/٠٣/١١ناهمخوانی دید دو چشمیگزارش
0 | 0
high fidelity١٨:٣٠ - ١٣٩٩/٠٣/١٠بازدهی عالیگزارش
7 | 0
countermeasures١٨:١١ - ١٣٩٩/٠٣/١٠پادکنشگزارش
0 | 0
tampering١٧:١٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٠دستکاری گزارش
9 | 0
authorization١٧:٠٩ - ١٣٩٩/٠٣/١٠مجازشماریگزارش
2 | 0