مرتضی بزرگیان

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhold in check١١:١١ - ١٣٩٩/٠٣/١٥تحت کنترل نگه داشتنگزارش
7 | 0
joint force٠١:٠١ - ١٣٩٩/٠٣/١٤نیروی مشترکگزارش
2 | 0
superfluity١٩:٥٩ - ١٣٩٩/٠٣/١٣مازاد بودنگزارش
2 | 0
productive work١٤:٥٨ - ١٣٩٩/٠٣/١٣کار تولیدیگزارش
2 | 0
increments١١:٣٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٣ترقی، افزایشگزارش
5 | 0
in a word٢٣:٤٨ - ١٣٩٩/٠٣/١٢در یک کلامگزارش
9 | 0
secular٢٢:٢٨ - ١٣٩٩/٠٣/١٢طولانی، پایدار، درازمدتگزارش
28 | 1
punch card٢٢:٠٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٢کارت های پانچگزارش
0 | 0
ruefully١٩:٣١ - ١٣٩٩/٠٣/١٢اندوهناک، با تاسف . . .گزارش
7 | 0
interview study١٥:٤٩ - ١٣٩٩/٠٣/١٢مصاحبه پژوهیگزارش
0 | 0
incantation١٢:٥٩ - ١٣٩٩/٠٣/١٢وِردگزارش
5 | 0
self sealing١٢:٥١ - ١٣٩٩/٠٣/١٢خود درزبند، آب بندی خود به خودیگزارش
0 | 0
speculators٢٠:٠٨ - ١٣٩٩/٠٣/١١سفته بازانگزارش
2 | 0
self exemplifying١٩:١٧ - ١٣٩٩/٠٣/١١خودنمونه بودنگزارش
5 | 0
alternate١٥:٤٧ - ١٣٩٩/٠٣/١١راه حل جایگزینگزارش
9 | 1
binocular disparity٠٩:٥٤ - ١٣٩٩/٠٣/١١ناهمخوانی دید دو چشمیگزارش
0 | 0
high fidelity١٨:٣٠ - ١٣٩٩/٠٣/١٠بازدهی عالیگزارش
7 | 0
countermeasures١٨:١١ - ١٣٩٩/٠٣/١٠پادکنشگزارش
0 | 0
tampering١٧:١٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٠دستکاری گزارش
9 | 0
authorization١٧:٠٩ - ١٣٩٩/٠٣/١٠مجازشماریگزارش
2 | 0
interconnected١٥:٥٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٠مرتبط گزارش
23 | 0
decay rate١٠:٠٦ - ١٣٩٩/٠٣/١٠آهنگ فروافت، آهنگ واپاشیگزارش
2 | 0
barber pole١٧:٤٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٩میله مخططگزارش
2 | 0
visual motion١٣:٥٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٩حرکت تصویر گزارش
0 | 0
round out١٨:٤٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨گرد کردن دور زدن هواپیما براى نشستن گزارش
5 | 0
births١٨:٠٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨موالید گزارش
0 | 0
experimentalist١٧:٠٣ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨تجربه گرا گزارش
0 | 0
to this effect١٥:٥٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨به آن دلیلگزارش
0 | 0
suntrap١٦:١٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧منطقه آفتاب گیرگزارش
0 | 0
mutual benefit١٠:٣٣ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧منفعت متقابلگزارش
2 | 1
co location١٠:١٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧هم محلیگزارش
7 | 1
ball bearing٠٠:٣٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧بلبرینگگزارش
5 | 0
thalamic١٨:٣٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦تالاموسیگزارش
0 | 0
interpopulation١٧:٤٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦بین جمعیتیگزارش
0 | 0
perturbed١٧:١٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦منحرفگزارش
0 | 0
excitatory١٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦محرک، تحریکیگزارش
16 | 0
novum organum٢٣:٤٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥منطقگزارش
0 | 0
data division١٨:٣٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥تقسیم دادهگزارش
0 | 0
distribution switchboard١٧:٣٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥جعبه فیوز توزیع گزارش
0 | 0
recent past٢٣:٤٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٤گذشته های نه چندان دور، سال های اخیرگزارش
16 | 0
one size fits all١٧:٥٣ - ١٣٩٩/٠٣/٠٤مناسب همه گزارش
14 | 0
caressing١٧:١٣ - ١٣٩٩/٠٣/٠٤نوازشگری، دلجوییگزارش
0 | 0
slough off١٥:٤٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٤نادیده گرفتنگزارش
12 | 0
low maintenance١٠:٤٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠٤مستقل ( شخص )گزارش
7 | 1
to make ends meet٢٣:٤١ - ١٣٩٩/٠٣/٠٣داشتن پول کافی برای پرداخت هزینه ها از پس هزینه ها برآمدنگزارش
7 | 0
blessed٢٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٣نظرکردهگزارش
16 | 1
stalled١٨:٤٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٣بازمانده از حرکتگزارش
34 | 0
wildest١٧:٥٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٣رام نشده ترینگزارش
5 | 1
outdoorsy٠٠:٢٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢اهل گشت و گذارگزارش
9 | 0
give way٢٣:٣٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠١ضعف نشان دادن گزارش
2 | 1