مرتضی بزرگیان

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbargaining power١٠:٠٠ - ١٣٩٩/٠٤/٠٩قدرت چانه زنی گزارش
0 | 0
loophole١٩:٤٥ - ١٣٩٩/٠٤/٠٨نارساییگزارش
5 | 0
front end١٩:٠٥ - ١٣٩٩/٠٤/٠٨سمتِ کاربرگزارش
14 | 0
wasteland١٨:٥٠ - ١٣٩٩/٠٤/٠٨زمین بی حاصلگزارش
2 | 0
pinch point١٨:٠١ - ١٣٩٩/٠٤/٠٨گلوگاهگزارش
9 | 0
failover١٧:٥٧ - ١٣٩٩/٠٤/٠٨غلبه بر خرابیگزارش
12 | 0
investment١٩:٣٤ - ١٣٩٩/٠٤/٠٦نیروگذاریگزارش
7 | 1
disparate١٣:٥٥ - ١٣٩٩/٠٤/٠٦ناهمگونگزارش
12 | 0
acronym٢٣:٣٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥نام اختصاریگزارش
12 | 0
routinized١٣:٥٢ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥عادیگزارش
5 | 0
high rank٠٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤بلند پایهگزارش
0 | 0
unenviable١٧:٤٧ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣ناخوشایندگزارش
5 | 0
trainability١٢:١٤ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣تربیت پذیریگزارش
2 | 0
predictive٢٠:٢٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢از پیش خبر دهندهگزارش
5 | 1
helper١٩:٢٦ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢وردست گزارش
2 | 0
honoring١٣:٤٧ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢تکریمگزارش
7 | 1
coronary arteries١٤:٠٠ - ١٣٩٩/٠٣/٣١سرخرگ های کرونریگزارش
2 | 0
lock in١٦:٤٧ - ١٣٩٩/٠٣/٣٠از بیرون در را روی کسی بستن گزارش
7 | 0
monetizable١١:١٧ - ١٣٩٩/٠٣/٣٠درآمدزاگزارش
0 | 0
wasted effort١٨:٣٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢٩تلاش بی نتیجه گزارش
0 | 0
stay ahead of the curve١٧:١٢ - ١٣٩٩/٠٣/٢٩پیشی گرفتن از رقباگزارش
5 | 0
generalist١٦:١٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢٩کلی دان گزارش
2 | 1
barrier free١٤:١٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٩بدون مانعگزارش
0 | 0
supportive١٣:٢١ - ١٣٩٩/٠٣/٢٩حمایتی گزارش
14 | 1
phased٠٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠٣/٢٩مرحله به مرحلهگزارش
7 | 0
deep end٢٢:٥٩ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨مخمصهگزارش
14 | 1
scope creep٢٢:٥٣ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨خزش محدودهگزارش
2 | 1
pacing٢٠:١٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨تنظیم سرعتگزارش
14 | 0
quantifying١٦:٢٧ - ١٣٩٩/٠٣/٢٨تعیین کمیتگزارش
2 | 0
replenishment١٩:٢٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧تجدید تدارکاتگزارش
23 | 0
conglomerate٠٠:٠٠ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧شرکت خوشه ایگزارش
16 | 0
call to action٢٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦دعوت به عملگزارش
9 | 1
greening١٦:٥٤ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦سبزگردانیگزارش
2 | 0
millennials١٦:٤٢ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦نسل هزاره گزارش
16 | 1
developer١٦:٢٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦انبوه سازگزارش
18 | 0
heterodox١١:٣٣ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦بدعت گذار گزارش
0 | 0
heterodoxy١١:٣٣ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦بدعت گزارش
0 | 0
depleted٠٢:٢٨ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦تحلیل رفتنگزارش
12 | 0
excludability٠٢:١٤ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦استثناپذیریگزارش
2 | 1
precursor٢١:٠٩ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥متقدمینگزارش
2 | 1
vacillation٢٠:٠٨ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥تردیدگزارش
9 | 1
profound١٩:٣١ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥متبحر گزارش
5 | 1
heightened١١:١٠ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥تشدیدشدهگزارش
41 | 1
sustaining٠٩:٥٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥پشتیبانی کننده، حمایتیگزارش
7 | 1
overridden١٤:٤٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢٤کنارگذاشته شدهگزارش
2 | 1
stockability١٦:٣٣ - ١٣٩٩/٠٣/٢٣قابل انبارکردن بودنگزارش
0 | 1
on hold٢٠:٣١ - ١٣٩٩/٠٣/٢٢متوقف شده، پشت خطگزارش
7 | 1
returned١١:٥٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٢برگشتی، مرجوعیگزارش
7 | 1
bank reconciliation١٠:٤٧ - ١٣٩٩/٠٣/٢٢تطبیق با صورتحساب بانک گزارش
0 | 0
page break١٤:٣٧ - ١٣٩٩/٠٣/٢١قطع صفحهگزارش
0 | 1