مرتضی بزرگیان

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهreplenishment١٩:٢٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧تجدید تدارکاتگزارش
23 | 0
conglomerate٠٠:٠٠ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧شرکت خوشه ایگزارش
16 | 0
call to action٢٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦دعوت به عملگزارش
9 | 1
greening١٦:٥٤ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦سبزگردانیگزارش
2 | 0
millennials١٦:٤٢ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦نسل هزاره گزارش
16 | 1
developer١٦:٢٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦انبوه سازگزارش
18 | 0
heterodox١١:٣٣ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦بدعت گذار گزارش
0 | 0
heterodoxy١١:٣٣ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦بدعت گزارش
0 | 0
depleted٠٢:٢٨ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦تحلیل رفتنگزارش
7 | 0
excludability٠٢:١٤ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦استثناپذیریگزارش
2 | 1
precursor٢١:٠٩ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥متقدمینگزارش
2 | 1
vacillation٢٠:٠٨ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥تردیدگزارش
9 | 1
profound١٩:٣١ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥متبحر گزارش
5 | 1
heightened١١:١٠ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥تشدیدشدهگزارش
37 | 1
sustaining٠٩:٥٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥پشتیبانی کننده، حمایتیگزارش
7 | 1
overridden١٤:٤٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢٤کنارگذاشته شدهگزارش
2 | 1
stockability١٦:٣٣ - ١٣٩٩/٠٣/٢٣قابل انبارکردن بودنگزارش
0 | 1
on hold٢٠:٣١ - ١٣٩٩/٠٣/٢٢متوقف شده، پشت خطگزارش
7 | 1
returned١١:٥٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٢برگشتی، مرجوعیگزارش
7 | 1
bank reconciliation١٠:٤٧ - ١٣٩٩/٠٣/٢٢تطبیق با صورتحساب بانک گزارش
0 | 0
page break١٤:٣٧ - ١٣٩٩/٠٣/٢١قطع صفحهگزارش
0 | 1
offset account١١:٢٩ - ١٣٩٩/٠٣/٢١حساب متعادل کنندهگزارش
0 | 0
ledger account١١:٠٧ - ١٣٩٩/٠٣/٢١حساب دفتر کلگزارش
2 | 0
notably١٨:٠١ - ١٣٩٩/٠٣/٢٠قابل ذکر است کهگزارش
12 | 0
subpopulation١٧:٥٨ - ١٣٩٩/٠٣/٢٠زیرجمعیت گزارش
2 | 0
thalamocortical١٧:١٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢٠تالاموسی قشری گزارش
0 | 0
transient١٦:٣١ - ١٣٩٩/٠٣/٢٠گذرندهگزارش
2 | 0
coactivation١٢:٠٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٠هم فعالی گزارش
2 | 0
importantly١١:٥٠ - ١٣٩٩/٠٣/٢٠نکته مهم این است کهگزارش
28 | 1
morphologically٠٩:٥٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٠شکل شناسیگزارش
5 | 0
operational performance٢٢:٠٥ - ١٣٩٩/٠٣/١٩بهره وری عملیاتیگزارش
2 | 0
edge computing١٩:٣٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٩رایانش لبهگزارش
2 | 1
non value adding١٨:٤٩ - ١٣٩٩/٠٣/١٩ارزش نیفزاگزارش
2 | 0
concerned party١١:٤١ - ١٣٩٩/٠٣/١٩طرف ذینفغ گزارش
2 | 0
already then٢٣:١٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٨حتی در آن زمانگزارش
0 | 1
capacitative١٨:٥٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٨ظرفیتیگزارش
2 | 1
extracellularly١٨:٢٧ - ١٣٩٩/٠٣/١٨خارج سلولیگزارش
2 | 0
self fulfilling١٨:٠٦ - ١٣٩٩/٠٣/١٨خودمحقق کنندهگزارش
7 | 1
underachiever١٣:٣٦ - ١٣٩٩/٠٣/١٨قصور کننده، کوتاهی کنندهگزارش
2 | 0
catapult١٠:٢٧ - ١٣٩٩/٠٣/١٨پیشرفتگزارش
5 | 1
elegaic٠٩:٥٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٨مرثیه ایگزارش
0 | 0
correlatively٢٣:٤٧ - ١٣٩٩/٠٣/١٧به طور بهم پیوسته، وابسته بهمگزارش
0 | 0
evaluation٢٣:٤٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٧ارزشگذاریگزارش
14 | 0
on their own٠٠:٤٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٧به طور مستقلگزارش
12 | 1
job posting٢٢:٥٠ - ١٣٩٩/٠٣/١٦اعلام پست های خالیگزارش
5 | 0
agitated١٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٦هیجانیگزارش
7 | 1
forthrightly١٠:٠١ - ١٣٩٩/٠٣/١٦سر راست، مستقیمگزارش
2 | 1
muckraker١٥:٣٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٥افشاگر کثافت کاری هاگزارش
2 | 0
conspiracy of silence١١:٥٨ - ١٣٩٩/٠٣/١٥توطئه سکوتگزارش
2 | 0
incidentalize١١:٣٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٥اتفاقی شمردنگزارش
2 | 0