برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

401 تعیین موقعیت ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

402 با استدلال عقلی تفسیر کردن ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

403 پذیرفتن
fault cannot be entertained
١٣٩٩/٠٥/١٨
|

404 ناهمزمان ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

405 خدمات اوژانس پزشکی ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

406 راهکار برتر ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

407 گره پایانی ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

408 آزمایش راهنما ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

409 زبان نشانه‌گذاری گسترش‌پذیر ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

410 ضریب واکنش، ضریب پاسخ ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

411 جریان اسمی ١٣٩٩/٠٥/١١
|

412 ترخیص‌شده، وصول‌شده ١٣٩٩/٠٥/١١
|

413 اعلام قبلی ١٣٩٩/٠٥/١١
|

414 شاید ١٣٩٩/٠٥/١١
|

415 حق خود را ادا کردن
give back to the community
١٣٩٩/٠٥/١٠
|

416 خدمت‌سازی ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

417 جمع‌بندی نهایی ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

418 کسری‌سازی ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

419 محموله‌های سنگین ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

420 نازک‌کاری ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

421 حساس ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

422 رسانای برق‌گیر ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

423 دیجیتالی‌شدن ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

424 ممانعت متقابل ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

425 غیر قطعی ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

426 فناوری پیشرفته ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

427 پوشش دادن ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

428 راهنمای آموزش
١٣٩٩/٠٤/٣١
|

429 راهکار ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

430 رئسا، رهبران عالی‌رتبه ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

431 دوگانه گرایی ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

432 نگهداری انرژی ١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

433 هزینه کل مالکیت ١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

434 پیمان‌کاری ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

435 گازوئیل ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

436 يادداشت ترخيص ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

437 روش آموزگاری ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

438 پی ریزی ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

439 اشتباه تحریری ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

440 نتیجه‌گیری ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

441 عتیقه‌جویی، عتیقه‌گرایی ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

442 شغل‌گرایی ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

443 منحنی شکل ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

444 جوان‌سالاری ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

445 سلیقه‌ورزانه ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

446 نقطه مبنا، نقطه مبدا ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

447 کمیاب ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

448 آسوده خاطر ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

449 کهولت ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

450 به وجود می آید، پدیدار می شود ١٣٩٩/٠٤/١٨
|