برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

401 غیر رضایت بخش ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

402 پرتنش ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

403 غیر شرافتمندانه ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

404 غیر شرافتمندانه ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

405 دلخراش ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

406 اتفاق ناگوار بالاخره رخ داد ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

407 هجو آمیز ١٣٩٩/٠٢/١٣
|

408 دیرین‌گیاه‌شناسی ١٣٩٩/٠٢/١٣
|

409 خلق و خوی تند ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

410 ناچیز شمردن ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

411 جهان‌میهنی ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

412 عصب‌شناختی ١٣٩٩/٠٢/١١
|

413 نسبی‌گرایانه ١٣٩٩/٠٢/١١
|

414 تمامیت‌خواه ١٣٩٩/٠٢/١١
|

415 عزیز کننده، محبوب‌کننده ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

416 فرساینده، طاقت‌فرسا ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

417 دگرآزارانه
١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

418 یکجا نشستن ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

419 عوام‌گرایی ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

420 پریشان کننده
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

421 مدرسه عالی
١٣٩٩/٠١/٣١
|

422 درهم تنیده ١٣٩٩/٠١/٣٠
|

423 پرتنش ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

424 نژادپرستانه ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

425 ساده‌لوح ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

426 فرجام‌ شناسی ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

427 نظم اجتماعی
١٣٩٩/٠١/٢٤
|

428 به مرور زمان ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

429 بی‌بصیرتی هم میشه ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

430 بیماری تحلیل‌برنده ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

431 اطمینان خاطر ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

432 از آب درآمدن ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

433 به جان هم افتادن ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

434 ربات انسان‌نما ١٣٩٩/٠١/١٩
|

435 زخم خورده ١٣٩٩/٠١/١٨
|

436 ماده شوینده ١٣٩٩/٠١/١٨
|

437 بی پدری
١٣٩٩/٠١/١٨
|

438 اغماض کردن
١٣٩٩/٠١/١٦
|

439 به اطلاع عموم رساندن ١٣٩٩/٠١/١٦
|

440 اسطوره‌ساز ١٣٩٩/٠١/١٤
|

441 رکن اساسی ١٣٩٩/٠١/١٣
|

442 آگاهی دروغین
١٣٩٩/٠١/١٣
|

443 ضد انسان گرایی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

444 کهن الگویی
١٣٩٩/٠١/١١
|

445 آغازتاریخی ١٣٩٩/٠١/١١
|

446 آماده کارکردن، مجهزکردن ١٣٩٩/٠١/١١
|

447 همانقدر هم ١٣٩٩/٠١/١٠
|

448 حکومت‌گری ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

449 دگراندیشان جنسی ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

450 خودسود
١٣٩٩/٠١/٠٩
|