برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

351 رو به زوال ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

352 صور مقدس، صور اسرافیل ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

353 تاریخ مکتوب
١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

354 همزیست ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

355 به طور خلاصه ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

356 عجالتا ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

357 از این گذشته ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

358 صرف نظر از، چه رسد به ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

359 از این رو ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

360 بچه‌های محله‌های فقیرنشین ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

361 پیشاپیش ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

362 معادل‌دهی ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

363 نوار عصب و عضله
١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

364 برتری خواهانه ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

365 دگر رهبری ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

366 قصد تناقضی
١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

367 انحصارطلب ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

368 بدنام ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

369 اساس فرهنگی ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

370 متفرق، پراکنده، تک و توک ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

371 نفر اول ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

372 عدم سو سابقه
١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

373 خودزیستنامه‌ ای
١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

374 کتمان ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

375 هشدارهایی در مورد حوادث آینده ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

376 نامطلوب ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

377 رها شدن در وضعیت بحرانی ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

378 ناموسیقایی ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

379 پیچیده، غامض، آشفته ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

380 به بعد موکول شده ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

381 مورد آزمون ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

382 بر حسب شرایط خودش ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

383 ماورای طبیعی ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

384 زیست شناس اعصاب
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

385 زیست شناس اجتماعی ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

386 خاورگرایی ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

387 غیریت ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

388 هنجار شکن، مرزشکن ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

389 غیر عرفی ‌شدن ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

390 وحشت‌زدگی ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

391 نامتعارف ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

392 مواجه شدن با
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

393 انتقال وارون
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

394 تقلید کردن
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

395 آماده باش ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

396 دوباره تجربه کردن، در نظر مجسم کردن، در ذهن مرور کردن ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

397 امثال ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

398 تیز و دلخراش ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

399 یادسپاری ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

400 ورزش الکترونیکی ١٣٩٩/٠٢/١٦
|