برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

351 مسئولیت‌پذیری ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

352 از سوی دیگر ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

353 تفاوت در اختلافات ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

354 زبان‌شناسی اجتماعی ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

355 درب تخلیه ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

356 کارگربر ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

357 تامین موجودی انبار ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

358 مرتب‌سازی ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

359 انباشت ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

360 مورد توجه قرار دادن ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

361 غیرفازی سازی، غیرفازی کردن ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

362
تلفات مسیر
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

363 بین حوزه‌ای ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

364 قاعده سرانگشتی ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

365 ساختار زمانی ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

366 مقعر بودن، کاو بودن ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

367 کاغذ رسم ١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

368 تخته هندسی ١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

369 نویسنده اصلی ١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

370 وضعیت مالی
١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

371 پاک‌سازی داده ١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

372 افراز گراف ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

373 [کامپیوتر] همنهش ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

374 شیوه جایگزین حل اختلاف ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

375 متمرکزسازی ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

376 تبعیض جبرانی، تبعیض مثبت ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

377 امداد به فاجعه‌دیدگان ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

378 ایجاد انگیزه ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

379 قدرت برتر ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

380 صاحب منصب رفتنی ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

381 در طول روز ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

382 رنگ‌دهنده مصنوعی ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

383 هزینه تملک ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

384 [شیمی] کئوردینه
١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

385 مارپیچی دوبل ١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

386
تقلیل مدل
١٣٩٩/٠٥/٢٦
|

387 ربات متحرک ١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

388 الماس گونه ١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

389 مهندسی بلور ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

390 تشخیص مولکولی ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

391 تشکیل کمپلکس ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

392 دستورالعمل‌ها ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

393 اخلاق کسب‌وکار ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

394 نویسنده مسئول مکاتبات ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

395 دخالت داشتن ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

396 مصالحه ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

397 قلدری ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

398 تبعیت قانونی ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

399 اسکرام
١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

400 روشن، روشن‌شده ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|