برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

301 دانش پایه
١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

302 بدطرح ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

303 ردیابی بصری ١٣٩٩/٠٧/٠٨
|

304 زنجیره‌سازی جلوسو ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

305 ترتیب زمانی ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

306 تقسیم و حل ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

307 ناخالصی جینی ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

308 تشکیل پرونده ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

309 تبلیغات یک جانبه ١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

310 مجموعه آزمون ١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

311 افشاگری‌ها ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

312 انسان محور ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

313 برنامه تحصیلی ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

314 بازدارنده، مهارکننده ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

315 تمرین مقابله با سوانح ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

316 تعریفی ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

317 تنظیم مجدد، کالیبراسیون مجدد ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

318 طرفداری از حفظ و حراست چیزی ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

319 هم‌سازش ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

320 بی‌تناسب ١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

321 داروی بدون نسخه ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

322 غیرلمسی، بدون تماس ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

323 شاخ مجازی ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

324 پایدارکننده ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

325 ماشینی، مکانیستیک ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

326 تخصیص مجدد
١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

327 ارزش ویژه مشتری ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

328 نظریه علامت‌دهی ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

329 تکامل‌گرا ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

330 مثبت‌گرایی، اثبات‌گرایی ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

331 رابطه عاملیت ١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

332 عینیت بخشیدن ١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

333 غیر استاندارد ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

334 منطق غلبه خدمت ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

335 ارزش استعمال ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

336 محصورشدگی ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

337 بنا به تشابه ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

338 میانگونه‌ای ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

339 تکامل توام ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

340 تخفیف بر اساس تعداد بیشتر کالا ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

341 جاویژه بازار
١٣٩٩/٠٦/١٨
|

342 تولید تجاری مواد غذایی از طریق کشاورزی ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

343 حذف آثار (تغییرات) فصلی، حذف نوسانات فصلی ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

344 حذف آثار (تغییرات) فصلی، حذف نوسانات فصلی ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

345 بالیدن ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

346 ریشه‌یابی ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

347 اقتصاد خرد ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

348 برازش بعدی ١٣٩٩/٠٦/١٠
|

349 بی‌تحرکی ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

350 مقدار قابل‌توجه ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|