برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

301 منحرف ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

302 محرک، تحریکی ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

303 منطق ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

304 تقسیم داده ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

305 جعبه فیوز توزیع
١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

306 گذشته‌های نه چندان دور، سال‌های اخیر ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

307 مناسب همه
١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

308 نوازشگری، دلجویی ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

309 نادیده گرفتن ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

310 مستقل (شخص) ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

311 داشتن پول کافی برای پرداخت هزینه‌ها
از پس هزینه‌ها برآمدن
١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

312 نظرکرده ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

313 بازمانده از حرکت ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

314 رام نشده ترین ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

315 اهل گشت و گذار ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

316 ضعف نشان دادن
١٣٩٩/٠٣/٠١
|

317 هیجان پذیری، تهییج پذیری ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

318 در اثر آن، در پی آن ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

319 محبت آمیز ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

320 تهمت زدن
١٣٩٩/٠٣/٠١
|

321 از روی فکر
١٣٩٩/٠٣/٠١
|

322 ترسو
١٣٩٩/٠٣/٠١
|

323 دوایر همپوشان ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

324 بی اختیار
١٣٩٩/٠٢/٣١
|

325 وابستگی ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

326 گند کاری ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

327 سر به سر گذاشتن ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

328 آرامه خنده‌دار
١٣٩٩/٠٢/٣١
|

329 ترور شخصیت
١٣٩٩/٠٢/٣١
|

330 جهت دهنده، هدایت کننده ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

331 توجیه خویشتن، خودتوجیهی ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

332 به دل گرفتن، برخوردن ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

333 ضعف با اهمیت
١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

334 داد و هوار ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

335 تک علتی ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

336 به حال سابق برگرداندن ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

337 انطباق پذیر ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

338 جنسیتی ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

339 یا این یا آن ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

340 واقعیت آزمایی ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

341 احساس حقارت
١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

342 آزاد انگاری ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

343 غم انگیز، حزن آور
١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

344 رسمی ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

345 اسطوره زدایی ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

346 گروه مرجع ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

347 فرو نشاندن
١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

348 مقید، متوسط ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

349 آسیب رساندن ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

350 فیزیک انرژی بالا ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|