برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

251 گام‌های ماه، نمودهای ماه ١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

252 واکنش کم ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

253 انحراف پس از اعلان سود ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

254 محل تجمع مجدد ١٣٩٩/٠٨/١٩
|

255 بازار راکد ١٣٩٩/٠٨/١٩
|

256 کار ستادی ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

257 انجام تعهدات ١٣٩٩/٠٨/١٥
|

258 آرام کردن ١٣٩٩/٠٨/١٠
|

259 نمونه‌ی کار شده ١٣٩٩/٠٨/٠٩
|

260 نامحسوس بودن ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

261 رایانش مه ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

262 انگیزش، تحریک ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

263 انگیزه‌نامه ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

264 کارگردان نمایش ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

265 طب سنتی ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

266 درمانگر ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

267 اندیس دار ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

268 یکسوشده ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

269 دورگه ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

270 نمود ذهنی ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

271 با بی‌آبرویی ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

272 پیش‌گو، فال‌گیر ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

273 معاشرت ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

274 پرشاخه ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

275 نقطه کانونی ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

276 نانوفیلر، پرکننده با ابعاد نانو ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

277 مهارت‌های مقابله‌ای ١٣٩٩/٠٧/٢١
|

278 همه مال برنده ١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

279 قابلیت استفاده مجدد ١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

280 نانوجاذب ١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

281 نظارت شخصی
١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

282 شرایط و مقررات استفاده ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

283 کشامد ١٣٩٩/٠٧/١٨
|

284 مردم عادی ١٣٩٩/٠٧/١٨
|

285 آنتروپی متقاطع ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

286 بیش از حد خودمانی‌شدن ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

287 بلع ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

288 بسیار توصیه‌شده ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

289 بین‌زبانی، بینازبانی ١٣٩٩/٠٧/١٤
|

290 بی‌انگیزه ١٣٩٩/٠٧/١٤
|

291 پیش‌راه‌اندازی ١٣٩٩/٠٧/١٣
|

292 خود مدیریتی ١٣٩٩/٠٧/١٣
|

293 تخمین‌زننده ١٣٩٩/٠٧/١٣
|

294 بدون جانبداری ١٣٩٩/٠٧/١٢
|

295 نشانه‌گذاری‌شده ١٣٩٩/٠٧/١٢
|

296 منظم‌بودن بازتاب ١٣٩٩/٠٧/١٢
|

297 رمز گذاری شده ١٣٩٩/٠٧/١١
|

298 پذیرش ١٣٩٩/٠٧/١١
|

299 عملکرد اجتماعی ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

300 انتقال میانگین ١٣٩٩/٠٧/١٠
|