برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

251 ظرفیتی ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

252 خارج سلولی ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

253 خودمحقق کننده ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

254 قصور کننده، کوتاهی‌کننده ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

255 پیشرفت ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

256 مرثیه‌ای ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

257 به طور بهم پیوسته، وابسته بهم ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

258 ارزشگذاری ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

259 به طور مستقل ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

260 اعلام پست‌های خالی ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

261 هیجانی ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

262 سر راست، مستقیم ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

263 افشاگر کثافت کاری ها ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

264 توطئه سکوت ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

265 اتفاقی ‌شمردن ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

266 ادغام نادرست ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

267 تحت کنترل نگه داشتن ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

268 نیروی مشترک ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

269 مازاد بودن ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

270 کار تولیدی ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

271 ترقی، افزایش ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

272 در یک کلام ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

273 طولانی، پایدار، درازمدت ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

274 کارت های پانچ ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

275 اندوهناک، با تاسف ... ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

276 مصاحبه پژوهی ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

277 وِرد ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

278 خود درزبند، آب بندی خود به خودی ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

279 سفته بازان ١٣٩٩/٠٣/١١
|

280 خودنمونه بودن ١٣٩٩/٠٣/١١
|

281 راه حل جایگزین ١٣٩٩/٠٣/١١
|

282 ناهمخوانی دید دو چشمی ١٣٩٩/٠٣/١١
|

283 بازدهی عالی ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

284 پادکنش ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

285 دستکاری
١٣٩٩/٠٣/١٠
|

286 مجازشماری ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

287 مرتبط
١٣٩٩/٠٣/١٠
|

288 آهنگ فروافت، آهنگ واپاشی ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

289 میله مخطط ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

290 حرکت تصویر
١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

291 گرد کردن
دور زدن هواپيما براى نشستن
١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

292 موالید
١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

293 تجربه گرا
١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

294 به آن دلیل ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

295 منطقه آفتاب‌گیر ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

296 منفعت متقابل ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

297 هم محلی ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

298 بلبرینگ ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

299 تالاموسی ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

300 بین جمعیتی ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|