برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 وردست
١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

202 تکریم ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

203 سرخرگ های کرونری ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

204 از بیرون در را روی کسی بستن
١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

205 درآمدزا ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

206 تلاش بی‌نتیجه
١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

207 پیشی گرفتن از رقبا ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

208 کلی دان
١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

209 بدون مانع ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

210 حمایتی
١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

211 مرحله به مرحله ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

212 مخمصه ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

213 خزش محدوده ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

214 تنظیم سرعت ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

215 تعیین کمیت ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

216 تجدید تدارکات ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

217 شرکت خوشه‌ای ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

218 دعوت به عمل ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

219 سبزگردانی ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

220 نسل هزاره
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

221 انبوه‌ساز ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

222 بدعت
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

223 بدعت‌گذار
١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

224 تحلیل‌رفتن ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

225 استثناپذیری ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

226 متقدمین ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

227 تردید ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

228 متبحر
١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

229 تشدیدشده ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

230 پشتیبانی کننده، حمایتی ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

231 کنارگذاشته‌شده ١٣٩٩/٠٣/٢٤
|

232 قابل ‌انبارکردن بودن ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

233 متوقف‌شده، پشت خط ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

234 برگشتی، مرجوعی ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

235 تطبیق با صورتحساب بانک
١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

236 قطع صفحه ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

237 حساب متعادل‌کننده ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

238 حساب دفتر کل ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

239 قابل ذکر است که ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

240 زیرجمعیت
١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

241 تالاموسی قشری
١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

242 گذرنده ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

243 هم فعالی
١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

244 نکته مهم این است که ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

245 شکل شناسی ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

246 بهره وری عملیاتی ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

247 رایانش لبه ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

248 ارزش نیفزا ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

249 طرف ذینفغ
١٣٩٩/٠٣/١٩
|

250 حتی در آن زمان ١٣٩٩/٠٣/١٨
|