برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 مبارزات داخلی
١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

202 خوش‌حسابی ١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

203 درون‌سپاری ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

204 متوسط دوره وصول مطالبات ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

205 افراد محرم سازمان ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

206 پیشنهاد مناقصه ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

207 کارت‌های خود را رو کردن، کاملا صادق بودن ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

208 ضدتملیک ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

209 پاداش پرداختی به مدیران ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

210 نيابتی ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

211 تحلیل‌گر اوراق‌بهادار ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

212 پناهگاه امن ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

213 دردسرساز ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

214 گواهینامه ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

215 رویه‌ حسابداری ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

216 مدت اعتبار ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

217 تعیین مرز ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

218 تابع درست نمایی بر حسب لگاریتم ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

219 ریاضی و آمار: باز رامش، واهلش ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

220 اجراگری ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

221 معماری پارامتریک ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

222 آموزه‌ها، نکات، نتایج ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

223 سهامدار کنشگر
١٣٩٩/٠٩/١٠
|

224 دستگاه خدمات همگانی ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

225 گرو گذاشتن ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

226 قیمت توافقی ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

227 نقدینگی قوی
١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

228 مستهلک شده ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

229 ارزش ناویژه دفتری ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

230 صفرنشدنی، صفرناشونده ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

231 نیروی بازدارنده ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

232 شلیک و بعد هیچ ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

233 تقریب موضعی چگالی ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

234 نمایش‌پذیری ١٣٩٩/٠٩/٠١
|

235 سختگیری ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

236 تکثرگرایی سیاسی ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

237 صرفه جویی حاصل از تجمع ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

238 تاکید کردن ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

239 صرفه‌جویی‌ها ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

240 رانت انحصاری ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

241 پذیرندگان اولیه ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

242 شبکه‌های نوری منعطف ١٣٩٩/٠٨/٢٤
|

243 ردیابی پشته ١٣٩٩/٠٨/٢٤
|

244 ترکیب‌پذیری ١٣٩٩/٠٨/٢٤
|

245 تسهیم زمانی ١٣٩٩/٠٨/٢٣
|

246 یکپارچه‌سازی ١٣٩٩/٠٨/٢٣
|

247 پراکنده کننده، متفرق کننده
١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

248 شبکه‌های نوری منعطف ١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

249 کشورهای نوردیک
١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

250 لاغرتر، باریک‌تر ١٣٩٩/٠٨/٢٢
|