برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 معیار طلایی ١٣٩٩/١٠/١٦
|

152 عمل مبتنی بر دلیل و مدرک ١٣٩٩/١٠/١٦
|

153 اعتبار همگرا ١٣٩٩/١٠/١٥
|

154 تحلیل عاملی اکتشافی ١٣٩٩/١٠/١٥
|

155 زمان عرضه به بازار ١٣٩٩/١٠/١٥
|

156 ابهام علّی ١٣٩٩/١٠/١٥
|

157 روانشناسی عامه‌پسند ١٣٩٩/١٠/١٣
|

158 کار هر کسی نیست ١٣٩٩/١٠/١٣
|

159 بودجه‌بندی بر مبنای صفر ١٣٩٩/١٠/١٣
|

160 وضعیت نقدینگی ١٣٩٩/١٠/١٢
|

161 صورت‌های مالی پیش‌بینی‌شده ١٣٩٩/١٠/١٢
|

162 انتشار سهام ١٣٩٩/١٠/١٢
|

163 فوب مقصد ١٣٩٩/١٠/١٢
|

164 فوب مبدا ١٣٩٩/١٠/١٢
|

165 سپرده نگهدار ١٣٩٩/١٠/١٢
|

166 واریز مستقیم ١٣٩٩/١٠/١٢
|

167 وام عندالمطالبه ١٣٩٩/١٠/١٢
|

168 فروش کالای امانی ١٣٩٩/١٠/١٢
|

169 سپرده‌گذاری ١٣٩٩/١٠/١٢
|

170 قیمت حراجی، قیمت ارزان ١٣٩٩/١٠/١١
|

171 تجدید ساختار ١٣٩٩/١٠/١١
|

172 اعتباربانی ١٣٩٩/١٠/١١
|

173 تجهیزات اداری ١٣٩٩/١٠/١١
|

174 تامین مالی حساب‌های دریافتنی ١٣٩٩/١٠/١١
|

175 منافع متعارض
١٣٩٩/١٠/١٠
|

176 محاسباتی ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

177 نگاشت رابطه به شی ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

178 مدل نما کنترل‌کننده ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

179 سمت سرور ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

180 اختیار فروش سهام ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

181 پهن‌برگ ١٣٩٩/١٠/٠٦
|

182 فروش مشاوره‌ای ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

183 بدهی معوق ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

184 بدهی جاری ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

185 سرمایه‌گذار خطرپذیر ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

186 صلاحیت انحصاری
١٣٩٩/١٠/٠٤
|

187 خط ممتد ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

188 بازیابی خطا ١٣٩٩/٠٩/٣٠
|

189 حلقه بی‌نهایت ١٣٩٩/٠٩/٣٠
|

190 مانده وام ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

191 پرداخت احتمالی ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

192 ملزومات سرمایه‌گذاری ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

193 مدیریت بر مبنای اهداف ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

194 در کمال تعجب ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

195 دستمزد تولید ١٣٩٩/٠٩/٢٩
|

196 کارمزد سالانه ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

197 کار یدی ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

198 سیستم هزینه‌یابی استاندارد ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

199 فروش مکمل ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

200 تخفیف خرید عمده
١٣٩٩/٠٩/٢٤
|