برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 همیشه ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

152 زیر دستی ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

153 کم‌توقع ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

154 دچار اشکال ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

155 گروه آموزشی دانشگاه ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

156 روانی، روان‌بودن ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

157 دقت ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

158 انتفاعی ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

159 اعتبار ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

160 اقتصاد کلان ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

161 گروه هم گرا
١٣٩٩/٠٤/١٥
|

162 معاون وزیر ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

163 تراتاریخی ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

164 بیزارکننده ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

165 خود اشتغالی
١٣٩٩/٠٤/١٤
|

166 ساختاردهی ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

167 تایپیست ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

168 کارگاه ساختمانی ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

169 ویژه‌گرا ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

170 روبرو شدن
١٣٩٩/٠٤/١٤
|

171 سرازیر شدن ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

172 مبتنی بر مشاهده ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

173 نامطلوب
١٣٩٩/٠٤/١٣
|

174 متعاقب ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

175 در غیر این صورت ١٣٩٩/٠٤/١٣
|

176 کارشناسی ارشد ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

177 اختیار تفویض شده
١٣٩٩/٠٤/١٢
|

178 اخلاق ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

179 محرمانگی ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

180 عالم ١٣٩٩/٠٤/١١
|

181 محرک، برانگیزاننده ١٣٩٩/٠٤/١١
|

182 مساله جنجال‌برانگیز ١٣٩٩/٠٤/١١
|

183 رویت‌پذیری ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

184 قیام ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

185 طرح اضطراری ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

186 قدرت خرید
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

187 قدرت چانه زنی
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

188 نارسایی ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

189 سمتِ کاربر ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

190 زمین بی‌حاصل ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

191 گلوگاه ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

192 غلبه بر خرابی ١٣٩٩/٠٤/٠٨
|

193 نیروگذاری ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

194 ناهمگون ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

195 نام اختصاری ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

196 عادی ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

197 بلند پایه ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

198 ناخوشایند ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

199 تربیت‌پذیری ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

200 از پیش خبر دهنده ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|