برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 زبان مدل‌سازی واقعیت مجازی ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

102 شکل و اندازه کلی ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

103 بازآفرینی تجربه ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

104 مقالۀ مروری ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

105 خطای جذر میانگین مربعات ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

106 میانگین خطای اریبی ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

107 کفایت نور روز ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

108 انتقال بازنمودی حالت ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

109 نفس تازه کردن ١٣٩٩/١١/٢٢
|

110 اشتراک پیرامون اجتماع ١٣٩٩/١١/٢٢
|

111 بازسازی بهتر از پیش
بازسازی بهینه تر از پیش
١٣٩٩/١١/٢٠
|

112 مهاربندی ١٣٩٩/١١/٢٠
|

113 چندسطحی ١٣٩٩/١١/١٦
|

114 توفان الکتریکی، توفان تندری ١٣٩٩/١١/١٤
|

115 اطفا حریق ١٣٩٩/١١/١٤
|

116 آلودگی به آفات ١٣٩٩/١١/١٤
|

117 توان الکتریکی، نیروی برق ١٣٩٩/١١/١٤
|

118 گزاره برگ ١٣٩٩/١١/١٤
|

119 relative humidity رطوبت نسبی ١٣٩٩/١١/١٤
|

120 خدمات فوریت‌های پزشکی ١٣٩٩/١١/١٤
|

121 چراغ‌ها ١٣٩٩/١١/١٤
|

122 مقاوم‌سازی ١٣٩٩/١١/١٢
|

123 lntersection-Over-Union: اشتراک پیرامون اجتماع ١٣٩٩/١١/١١
|

124 هم‌تیمی ١٣٩٩/١١/٠٧
|

125 متعادل‌سازی هیستوگرام ١٣٩٩/١١/٠٤
|

126 عیب‌یابی
١٣٩٩/١١/٠٤
|

127 محفل کاری
١٣٩٩/١١/٠٣
|

128 درآمیخته
١٣٩٩/١١/٠١
|

129 دوباره کاری ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

130 حیطه‌بندی ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

131 حفاظت نورونی ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

132 سمیت عصبی، سمیت برای اعصاب ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

133 کندتپشی ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

134 دوز نگهدارنده ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

135 تحمل ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

136 کاتالیزوری ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

137 درگیری نظامی ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

138 درس عبرت ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

139 افسر رابط اطلاعاتی ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

140 جامعه‌ستیز ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

141 شرکت مرکزی ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

142 وینزوریده‌سازی ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

143 سهام ممتاز ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

144 سپرده پذیری ١٣٩٩/١٠/٢١
|

145 آسیب‌پذیری در برابر ریسک ١٣٩٩/١٠/٢١
|

146 هدف‌گذاری ١٣٩٩/١٠/٢١
|

147 تامین مالی داخلی ١٣٩٩/١٠/١٨
|

148 قیمت‌گذاری اختیار معامله ١٣٩٩/١٠/١٨
|

149 تغییرات درجه دوم ١٣٩٩/١٠/١٨
|

150 قیمت اختیار معامله ١٣٩٩/١٠/١٨
|