برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 ناهمزمان ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

102 خدمات اوژانس پزشکی ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

103 راهکار برتر ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

104 گره پایانی ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

105 آزمایش راهنما ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

106 زبان نشانه‌گذاری گسترش‌پذیر ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

107 ضریب واکنش، ضریب پاسخ ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

108 جریان اسمی ١٣٩٩/٠٥/١١
|

109 ترخیص‌شده، وصول‌شده ١٣٩٩/٠٥/١١
|

110 اعلام قبلی ١٣٩٩/٠٥/١١
|

111 شاید ١٣٩٩/٠٥/١١
|

112 حق خود را ادا کردن
give back to the community
١٣٩٩/٠٥/١٠
|

113 خدمت‌سازی ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

114 جمع‌بندی نهایی ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

115 کسری‌سازی ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

116 محموله‌های سنگین ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

117 نازک‌کاری ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

118 حساس ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

119 رسانای برق‌گیر ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

120 دیجیتالی‌شدن ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

121 ممانعت متقابل ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

122 غیر قطعی ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

123 فناوری پیشرفته ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

124 پوشش دادن ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

125 راهنمای آموزش
١٣٩٩/٠٤/٣١
|

126 راهکار ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

127 رئسا، رهبران عالی‌رتبه ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

128 دوگانه گرایی ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

129 نگهداری انرژی ١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

130 هزینه کل مالکیت ١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

131 پیمان‌کاری ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

132 گازوئیل ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

133 يادداشت ترخيص ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

134 روش آموزگاری ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

135 پی ریزی ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

136 اشتباه تحریری ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

137 نتیجه‌گیری ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

138 عتیقه‌جویی، عتیقه‌گرایی ١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

139 شغل‌گرایی ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

140 منحنی شکل ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

141 جوان‌سالاری ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

142 سلیقه‌ورزانه ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

143 نقطه مبنا، نقطه مبدا ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

144 کمیاب ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

145 آسوده خاطر ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

146 کهولت ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

147 به وجود می آید، پدیدار می شود ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

148 ظاهرا
١٣٩٩/٠٤/١٨
|

149 اقتباس ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

150 منسوخ شدگی
١٣٩٩/٠٤/١٨
|